De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI)

Frankrijk

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

Nationale ECLI-coördinator

De directie Juridische en bestuurlijke informatie (Direction de l’information légale et administrative (DILA)) is door het secretariaat-generaal van de regering aangewezen als nationale ECLI-coördinator voor Frankrijk.

Landencode

De landencode van Frankrijk is: [FR]

Opbouw van de nationale ECLI

ECLI heeft betrekking op de volgende Franse hogere rechtscolleges:

 • de Grondwettelijke Raad (Conseil constitutionnel);
 • het Hof van Cassatie (Cour de cassation);
 • de Raad van State (Conseil d'Etat).

ECLI telt vijf onderdelen waarvan de twee eerste constant zijn voor een lidstaat:

ECLI:FR:{rechtbankcode}:{jaar van de beslissing}:{rangtelwoord}

Elke rechterlijke instantie heeft haar rechtbankcode vastgesteld en de regels om een rangtelwoord te creëren.

Het jaar van de beslissing wordt altijd uitgedrukt in 4 cijfers (formaat JJJJ, bijvoorbeeld 2012)

1. De Grondwettelijke Raad

De rechtbankcode is altijd CC.

De generieke vorm van ECLI is dus:

ECLI:FR:CC:{jaar van de beslissing}:{rangtelwoord}

Het rangtelwoord bestaat uit twee delen die door een punt worden gescheiden:

 1. het serienummer van het soort beslissing (nummer dat ieder jaar opnieuw bij 1 begint);
 2. het soort beslissing (DC, QPC, AN… zie de lijst van soorten).

Bijvoorbeeld:

de beslissing van vrijdag 27 juli 2012 nr. 2012-270 QPC heeft als ECLI ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC

2. Het Hof van Cassatie

De rechtbankcode is altijd CCASS.

De generieke vorm van ECLI is dus:

ECLI:FR:CCASS:{jaar van de beslissing}:{rangtelwoord}

Het rangtelwoord bestaat uit twee aaneengeschakelde elementen:

 1. een voor ECLI vastgestelde codificatie van de rechtsprekende formatie (twee alfanumerieke tekens die op grond van onderstaande tabel worden bepaald):
 2. AP Assemblée plénière (voltallige zitting)
  AV Avis (advies)
  C1 Première chambre civile (eerste civiele kamer)
  C2 Deuxième chambre civile (tweede civiele kamer)
  C3 Troisième chambre civile (derde civiele kamer)
  CO Chambre commerciale (handelskamer)
  CR Chambre criminelle (strafkamer)
  MI Chambre mixte (gemengde kamer)
  OR Ordonnance du premier président (beschikking van de eerste voorzitter)
  SO Chambre sociale (sociale kamer)

  Deze codificatie is gebaseerd op het gebruik van een intern identificatienummer dat is samengesteld uit 8 tekens:

  één teken, een code om de rechtsprekende formatie aan te duiden;

  twee numerieke tekens, het jaar van de beslissing;

  vijf numerieke tekens, het serienummer van het jaar voor de betrokken formatie.

  Bijvoorbeeld: arrest van het Hof van Cassatie, strafkamer, van 27 februari 2013, heeft als beroepnummer 12-81.063 en als identificatienummer C1300710. Deel 1 van het rangtelwoord van dit arrest zal bestaan uit "CR", wat staat voor strafkamer.

 3. de 5 laatste numerieke tekens van het identificatienummer.
 4. In ons voorbeeld is deel 2 van het rangtelwoord 00710. Het arrest dat op 27 februari 2013 door de strafkamer van het Hof van Cassatie is gewezen, onder het beroepnummer 12-81063, heeft als ECLI: ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. De Raad van State

De Raad van State gebruikt een rechtbankcode die de rechtsprekende formatie weergeeft: de basis CE wordt als volgt aangevuld met verscheidene letters:

Assemblée (vergadering van voorzittende rechters) CEASS
Ordonnance (beschikking) CEORD
Section du contentieux (afdeling contentieux) CESEC
Sous-section jugeant seule (enkelvoudige onderafdeling) CESJS
Sous-sections réunies (verenigde onderafdelingen)

CESSR

Chambre jugeant seule (enkelvoudige kamer)

CECHS

Chambres réunies (verenigde kamers)

CECHR


De code CE zonder meer wordt nooit gebruikt.

De generieke vorm is dus:

ECLI:FR:CE...:{jaar van de beslissing}:{rangtelwoord}

Ook hier bestaat het rangtelwoord uit twee delen die door een punt worden gescheiden:

 1. het nummer van het verzoekschrift dat tot de beslissing heeft geleid;
 2. de datum waarop de beslissing is gegeven in het formaat JJJJMMDD.

Bijvoorbeeld:

Beslissing van de Raad van State nr. 355099, gegeven door de verenigde onderafdelingen 3 en 8, van 1 maart 2013 heeft als ECLI : ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301

Laatste update: 04/08/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.