Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI)

Duitsland

Inhoud aangereikt door
Duitsland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Nationale ECLI-coördinator

De ECLI-coördinator voor Duitsland is:

Bundesamt für Justiz (federaal ministerie van Justitie)
Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes (CC-RIS) (Federaal kenniscentrum - juridisch informatiesysteem)
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Deutschland

+49 228 410 5801
E-Mail: cc-ris@bfj.bund.de
http://www.bundesjustizamt.de

Landcode

ECLI-landcode voor Duitsland: [DE]

Opbouw van de nationale ECLI

Op federaal niveau zijn alle rechterlijke instanties voornemens de Europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI) in te voeren. De rechterlijke instanties van de Länder (deelstaten) zullen ECLI naar verwachting later invoeren.

Momenteel hebben het Bundesverfassungsgericht (het Federale Constitutionele Hof), het Bundesverwaltungsgericht (de hoogste federale bestuursrechter) en het Bundesarbeitsgericht (de hoogste federale arbeidsrechter) ECLI ingevoerd in hun databanken met beslissingen. Alle beslissingen die op de websites van die rechterlijke instanties worden gepubliceerd krijgen sinds de invoering van ECLI een ECLI-nummer. Het gaat om de volgende websites:

ECLI telt vijf onderdelen waarvan de eerste twee de code van de lidstaat zijn:

ECLI:DE:[code van de rechterlijke instantie]:[jaar van de beslissing]:[volgnummer]

Voor elke rechterlijke instantie is er een code en zijn er specifieke regels om een volgnummer te genereren. In de regel wordt het jaar van de beslissing gecodeerd als een geheel van vier cijfers (JJJJ, bv. 2015).

Bundesverfassungsgericht

De code van de rechterlijke instantie is steeds "BVerfG".
Het volgnummer bestaat uit vier of - voor zover een extra onderscheidend nummer is vereist - vijf delen, waarbij het derde en vierde deel alsook het vierde en vijfde deel door een punt worden gescheiden.

1.   Type procedure:

b    Vaststelling dat een partij ongrondwettig is
c    Beroep tegen een beslissing over een verkiezingsgeschil
e    Procedure over de beslechting van een geschil tussen constitutionele instanties
f    Juridische toetsing in abstracto
g    Geschillen tussen federale instanties en instanties van de Länder
h    Andere geschillen tussen federale instanties en instanties van de Länder
k    Geschillen over de grondwet van een Land
l     Juridische toetsing in concreto
m   Toetsing van internationaal recht als federaal recht
n    Uitlegging van de fundamentele wetgeving na verwijzing door het constitutioneel hof van een Land
p    Beslissingen over andere aangelegenheden die door de federale wetgeving aan het Hof zijn toegewezen
q    Voorlopige maatregelen
r    Constitutionele beroepen
up  Beslissingen van het Hof in voltallige zitting
vb  Beroepen inzake vertraging bij justitie

2.    Afkorting voor rechtsprekende formaties: k voor beslissingen van een kamer of s voor beslissingen van een senaat (niet voor beslissingen in voltallige zitting en voor beroepen inzake vertraging bij justitie - dan wordt de rechtsprekende formatie "impliciet" aangegeven door de afkortingen "up" en "vb").
3.    Exacte datum van de beslissing volgens het format JJJJMMDD.
4.    Facultatief: een extra onderscheidend nummer (a-z) - is vereist voor beslissingen met dezelfde datum en hetzelfde referentienummer (voorbeeld: verlenging van voorlopige maatregelen + beslissing ten gronde met dezelfde datum/hetzelfde referentienummer).
5.    Referentienummer.

Voorbeeld:
de beslissing van 21 januari 2015 met referentienummer 2 BvR 1856/13 heeft de volgende ECLI:
ECLI:DE:BVerfG:2015:rk20150121.2bvr185613

Bundesverwaltungsgericht

De code van de rechterlijke instantie is steeds "BVerwG".
Het volgnummer bestaat uit vier delen, waarbij het tweede en derde deel alsook het derde en vierde deel door een punt worden gescheiden.

1.    Exacte datum van de beslissing volgens het format JJJJMMDD.
2.    Afkorting voor het type beslissing ("U" voor Urteil (arrest), "B" voor Beschluss (besluit), "G" voor Gerichtsbescheid (beschikking)).
3.    Referentienummer.
4.    Telkens: een extra onderscheidend nummer (heeft als doel een onderscheid te maken tussen verschillende documenten die betrekking hebben op hetzelfde type beslissing met dezelfde datum en hetzelfde referentienummer, bv. "0").

Voorbeeld:
de beslissing van het Bundesverwaltungsgericht van 17 april 2002 met referentienummer 9 CN 1.01 heeft de volgende ECLI:
ECLI:DE:BVerwG:2002:170402U9CN1.01.0

Bundesarbeitsgericht

De code van de rechterlijke instantie is steeds "BAG".
Het volgnummer bestaat uit vier delen, die door punten worden gescheiden.

1.    Exacte datum van de beslissing volgens het format JJJJMMDD.
2.    Afkorting voor het type beslissing ("B" voor Beschluss (besluit), "U" voor Urteil (arrest)).
3.    Referentienummer.
4.    Telkens een extra onderscheidend nummer (heeft als doel een onderscheid te maken tussen verschillende documenten die betrekking hebben op hetzelfde type beslissing met dezelfde datum en hetzelfde referentienummer, bv. "0").

Voorbeeld:
de beslissing van het Bundesarbeitsgericht van 7 januari 2015 met referentienummer 10 AZB 109/14 heeft de volgende ECLI:
ECLI:DE:BAG:2015:070115.B.10AZB109.14.0

Laatste update: 17/06/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.