De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI)

Duitsland

Inhoud aangereikt door
Duitsland

Nationale ECLI-coördinator

De ECLI-coördinator voor Duitsland is:
Bundesamt für Justiz (federaal bureau voor justitie)
Referat VII 1 (Eenheid VII 1)
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Deutschland

Telefoon: +49 228 99410–5801

E-mail: kompetenzzentrum-ris@bfj.bund.de
https://www.bundesjustizamt.de

Invoering en verspreiding van ECLI in Duitsland

In Duitsland hebben het federaal grondwettelijk hof (Bundesverfassungsgericht), het federaal gerechtshof (Bundesgerichtshof), het federaal administratief hof (Bundesverwaltungsgericht), het federaal financieel hof (Bundesfinanzhof), het federaal arbeidsrechthof (Bundesarbeitsgericht), het federaal sociaal hof (Bundessozialgericht) en de rechtbanken van de deelstaten ECLI ingevoerd in hun databanken met beslissingen. Alle beslissingen die op de websites van die rechterlijke instanties worden gepubliceerd, krijgen sinds de invoering van ECLI een ECLI-nummer. Het gaat om de volgende websites:

Federaal grondwettelijk hof
http://www.bundesverfassungsgericht.de (toewijzing van ECLI's met terugwerkende kracht gepland voor alle gepubliceerde beslissingen);

Federaal gerechtshof
http://www.bundesgerichtshof.de (voor beslissingen die vanaf 1 januari 2016 op de website van het federaal gerechtshof zijn gepubliceerd);

Federaal administratief hof
http://www.bundesverwaltungsgericht.de (voor alle beslissingen die op de website van het federaal administratief hof zijn gepubliceerd);

Federaal financieel hof
http://www.bundesfinanzhof.de (voor beslissingen die vanaf 4 oktober 2016 op de website van het federaal financieel hof zijn gepubliceerd);

Federaal arbeidsrechthof
http://www.bundesarbeitsgericht.de (voor beslissingen die zijn gegeven na 1 januari 2015);

Federaal sociaal hof
http://www.bundessozialgericht.de (voor beslissingen die vanaf 1 januari 2010 op de website van het federaal sociaal hof zijn gepubliceerd);

Rechtbanken van de deelstaten
http://www.justiz.de/onlinedienste/rechtsprechung/index.php

De beslissingen van het federaal grondwettelijk hof en het federaal administratief hof met een ECLI-nummer zijn eveneens te vinden via de ECLI-zoekmachine van de EU.

Opbouw van ECLI

Algemeen
ECLI bestaat uit vijf onderdelen, gescheiden door een dubbele punt. De door Duitsland toegewezen ECLI's beginnen met de afkorting “ECLI” (①), gevolgd door “DE” voor “Duitsland” (②). Het derde onderdeel, de “code van de rechterlijke instantie” (③), duidt aan welke rechterlijke instantie de beslissing heeft gegeven (bv. “BVerfG” voor Bundesverfassungsgericht, het federaal grondwettelijk hof). Het vierde onderdeel (④) duidt het jaar aan waarin de beslissing is gegeven, en bestaat uit een geheel van vier cijfers (format JJJJ, bv. 2016).

 

ECLIs

 

Het laatste onderdeel, het volgnummer (⑤ e.v.), wordt door de rechterlijke instantie, volgens haar eigen regels, bepaald. Hieronder worden de codes en volgnummers van elke rechterlijke instantie afzonderlijk toegelicht:

Specifieke gegevens per rechterlijke instantie

Federaal grondwettelijk hof

De code van de rechterlijke instantie (③) is steeds “BVerfG” (voor Bundesverfassungsgericht). Het volgnummer bestaat uit de delen ⑤ t/m ⑨, waarbij deel ⑧ en ⑨ door een punt worden gescheiden. Concreet bestaat het volgnummer uit de volgende elementen:

 1. Type procedure:

b

Vaststelling dat een partij ongrondwettig is

c

Beroep tegen een beslissing over een verkiezingsgeschil

e

Procedure over de beslechting van een geschil tussen constitutionele instanties

f

Juridische toetsing in abstracto

g

Geschillen tussen federale instanties en instanties van de deelstaten

h

Andere geschillen tussen federale instanties en instanties van de deelstaten

k

Geschillen over de grondwet van een deelstaat

l

Juridische toetsing in concreto

m

Toetsing van internationaal recht als federaal recht

n

Uitlegging van de fundamentele wetgeving na verwijzing door het constitutioneel hof van een deelstaat

p

Beslissingen over andere aangelegenheden die door de federale wetgeving aan het Hof zijn toegewezen

q

Voorlopige maatregelen

r

Constitutionele beroepen

up

Beslissingen van het Hof in voltallige zitting

vb

Beroepen inzake vertraging bij justitie

 1. Afkorting voor de betrokken rechtsprekende formatie: “k” voor beslissingen van een kamer (Kammer) of “s” voor beslissingen van een kamer (Senat) van een hogere rechterlijke instantie (niet voor beslissingen in voltallige zitting en voor beroepen inzake vertraging bij justitie - dan wordt de rechtsprekende formatie “impliciet” aangegeven door de afkortingen “up” respectievelijk “vb”).
 2. Exacte datum van de beslissing volgens het format JJJJMMDD.
 3. Facultatief: een extra onderscheidend element (a-z). Dit heeft als doel een onderscheid te maken tussen beslissingen van dezelfde rechterlijke instantie en met dezelfde datum en hetzelfde referentienummer (voorbeeld: verlenging van voorlopige maatregelen + beslissing ten gronde met dezelfde datum en hetzelfde referentienummer). Dit extra onderscheidende element wordt alleen gebruikt wanneer dat nodig is om de toewijzing van dubbelzinnige ECLI's te voorkomen.
 4. Hoofdreferentienummer (bestaande uit het nummer van de kamer, de referentie van het register, het registratienummer en het jaar van registratie in het format JJ). De spaties tussen het nummer van de kamer, de referentie van het register en het registratienummer worden weggelaten, net als de schuine streep tussen het registratienummer en het jaar van registratie. Het registratienummer van een ECLI bestaat altijd uit vier cijfers. Indien nodig worden vóór het nummer nullen toegevoegd. De twee laatste cijfers komen dus altijd overeen met het jaar van registratie.

Voorbeeld:
de beslissing van de tweede kamer van het federaal grondwettelijk hof van 1 maart 2016 met referentienummer 2 BvB 1/13 heeft de volgende ECLI:

 

Het onderscheidende element “c” geeft aan dat het gaat om de vierde beslissing met een ECLI die voor het overige identiek is.

Federaal gerechtshof

De code van de rechterlijke instantie (③) is steeds “BGH” (voor Bundesgerichtshof). Het volgnummer bestaat uit de delen ⑤ t/m⑧, waarbij deel ⑦ en ⑧ door een punt worden gescheiden. Concreet bestaat het volgnummer uit de volgende elementen:

 1. Exacte datum van de beslissing volgens het format DDMMJJ.
 2. Afkorting voor het type beslissing (“U” voor Urteil (arrest), “B” voor Beschluss (besluit), “V” voor Verfügung (beschikking) en “S” voor Sonstige (overige)).
 3. Hoofdreferentienummer (bestaande uit het nummer van de kamer, de referentie van het register, het registratienummer en het jaar van registratie in het format JJ). De spaties tussen het nummer van de kamer, de referentie van het register en het registratienummer worden weggelaten, en de schuine streep tussen het registratienummer en het jaar van registratie wordt vervangen door een punt.
 4. Telkens een extra onderscheidend nummer (0-9; heeft als doel een onderscheid te maken tussen meerdere beslissingen van hetzelfde type met dezelfde datum en hetzelfde referentienummer).

Voorbeeld:
het besluit van de tweede strafkamer van het federaal gerechtshof van 15 maart 2016 met referentienummer 2 StR 487/15 heeft de volgende ECLI:

 

Het onderscheidende nummer “2” geeft aan dat het gaat om de derde beslissing met een ECLI die voor het overige identiek is.

Federaal administratief hof

De code van de rechterlijke instantie (③) is steeds “BVerwG” (voor Bundesverwaltungsgericht). Het volgnummer bestaat uit de delen ⑤ t/m ⑧, waarbij deel ⑦ en ⑧ door een punt worden gescheiden, behalve als het achtervoegsel D (rechtsbescherming in geval van een te lange gerechtelijke procedure) aan het referentienummer is toegevoegd. In dat geval komt de punt tussen het referentienummer (⑦) en het onderscheidende nummer (⑧) te vervallen. Concreet bestaat het volgnummer uit de volgende elementen:

 1. Exacte datum van de beslissing volgens het format DDMMJJ.
 2. Afkorting voor het type beslissing (“U” voor Urteil (arrest), “B” voor Beschluss (besluit), “G” voor Gerichtsbescheid (beschikking)).
 3. Hoofdreferentienummer (bestaande uit het nummer van de kamer, de referentie van het register, het registratienummer en het jaar van registratie in het format JJ). De spaties tussen het nummer van de kamer, de referentie van het register en het registratienummer worden weggelaten. Voor oude referentienummers, waarvan het registratienummer en het jaar van registratie nog door een schuine streep zijn gescheiden, wordt deze laatste door een punt vervangen.
 4. Telkens een extra onderscheidend nummer (0-9; heeft als doel een onderscheid te maken tussen meerdere beslissingen van hetzelfde type met dezelfde datum en hetzelfde referentienummer).

Voorbeeld:
het arrest van de negende kamer van het federaal administratief hof van 17 april 2002 met referentienummer 9 CN 1/01 heeft de volgende ECLI:

 

 

Federaal financieel hof

De code van de rechterlijke instantie (③) is steeds “BFH” (voor Bundesfinanzhof). Het volgnummer bestaat uit de delen ⑤ t/m⑧, die door een punt worden gescheiden. Concreet bestaat het volgnummer uit de volgende elementen:

 1. Afkorting voor het type beslissing:

VE

Verzoek aan het Hof van Justitie van de Europese Unie om een prejudiciële beslissing

VV

Verwijzing naar het federaal grondwettelijk hof (BVerfG)

BA

Beschikking in verband met een voorlopige voorziening:

verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging (A1) en beroep tegen een beslissing om de tenuitvoerlegging op te schorten (A2)

B

Besluit, wanneer BA niet van toepassing is

U

Arrest, wettelijk bindend gerechtelijk bevel, tussenarrest enz.

 1. Exacte datum van de beslissing volgens het format DDMMJJ.
 2. Hoofdreferentienummer (bestaande uit het nummer van de kamer, de referentie van het register, het registratienummer en het jaar van registratie in het format JJ). De spaties tussen het nummer van de kamer, de referentie van het register en het registratienummer worden weggelaten, en de schuine streep tussen het registratienummer en het jaar van registratie wordt vervangen door een punt.
 3. Telkens een extra onderscheidend nummer (0-9; heeft als doel een onderscheid te maken tussen meerdere beslissingen van hetzelfde type met dezelfde datum en hetzelfde referentienummer).

Voorbeeld:
het arrest van de tiende kamer van het federaal financieel hof van 1 juni 2016 met referentienummer X R 66/14 heeft de volgende ECLI:

 

Federaal arbeidsrechthof

De code van de rechterlijke instantie (③) is steeds “BAG” (voor Bundesarbeitsgericht). Het volgnummer bestaat uit de delen ⑤ t/m⑧, die door een punt worden gescheiden. Concreet bestaat het volgnummer uit de volgende elementen:

 1. Exacte datum van de beslissing volgens het format DDMMJJ.
 2. Afkorting voor het type beslissing (“U” voor Urteil (arrest) en “B” voor Beschluss (besluit)).
 3. Hoofdreferentienummer (bestaande uit het nummer van de kamer, de referentie van het register, het registratienummer en het jaar van registratie in het format JJ). De spaties tussen het nummer van de kamer, de referentie van het register en het registratienummer worden weggelaten, en de schuine streep tussen het registratienummer en het jaar van registratie wordt vervangen door een punt.
 4. Telkens een extra onderscheidend nummer (0-9; heeft als doel een onderscheid te maken tussen meerdere beslissingen van hetzelfde type met dezelfde datum en hetzelfde referentienummer).

Voorbeeld:
het besluit van de tiende kamer van het federaal arbeidsrechthof van 7 januari 2015 met referentienummer 10 AZB 109/14 heeft de volgende ECLI:

Federaal sociaal hof

De code van de rechterlijke instantie (③) is steeds “BSG” (voor Bundessozialgericht). Het volgnummer bestaat uit de delen ⑤ t/m ⑧, die niet van elkaar worden gescheiden. Concreet bestaat het volgnummer uit de volgende elementen:

 1. Exacte datum van de beslissing volgens het format DDMMJJ.
 2. Afkorting voor het type beslissing (“U” voor Urteil (arrest) en “B” voor Beschluss (besluit)).
 3. Hoofdreferentienummer (bestaande uit “B” voor Bundessozialgericht (federaal sociaal hof), nummer van de kamer, van het rechtsgebied, het nummer van registratie in het betrokken rechtsgebied en het bijbehorende register, het jaar van registratie in het format JJ en de referentie van het register). De niet-alfanumerieke onderdelen van het referentienummer worden weggelaten.
 4. Telkens een extra onderscheidend nummer (0-9; heeft als doel een onderscheid te maken tussen meerdere beslissingen van hetzelfde type met dezelfde datum en hetzelfde referentienummer).

Voorbeeld:
het arrest van de derde kamer van het federaal sociaal hof van 25 januari 2017 met referentienummer B 3 P 2/15 R heeft de volgende ECLI:

 

Rechtbanken van de deelstaten

De officiële codes van de rechtbanken (③) zijn te vinden in bijgevoegde tabel  Excel (52 KB) de. Het volgnummer bestaat uit de delen ⑤ t/m⑦, die door een punt worden gescheiden. Concreet bestaat het volgnummer uit de volgende elementen:

 1. Exacte datum van de beslissing volgens het format MMJJ.
 2. Maximaal 17 tekens van het referentienummer (of referentienummers in geval van meerdere referentienummers), te beginnen met het eerste teken van het hoofdreferentienummer. Als het 17e teken een punt is, wordt deze weggelaten. Trema's worden vervangen (ä = AE, ö = OE, ü = UE) en niet-alfanumerieke tekens als spaties en schuine strepen worden weggelaten. Als cijfers of letters naast elkaar komen te staan, worden de cijfers of letters door een punt gescheiden (bv. “9 C 1023/12” wordt “9C1023.12”).
 3. Telkens een onderscheidend nummer van twee cijfers (00-99; heeft als doel een onderscheid te maken tussen meerdere beslissingen van hetzelfde type met dezelfde datum en hetzelfde referentienummer).

Voorbeeld:
het besluit van de zesde strafkamer voor economische delicten van de districtsrechtbank van Stuttgart van 26 januari 2015 met referentienummer 6 Kls 34 Js 2588/10 heeft de volgende ECLI:

 

Laatste update: 08/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.