De europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI)

Slovenië

Inhoud aangereikt door
Slovenië

Nationale ECLI-coördinator

De nationale ECLI-coördinator voor Slovenië is:

Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië

Afdeling Registers,

Tavčarjeva 9,

SI-1000 Ljubljana

Slovenië

E-mail: ecli.vsrs@sodisce.si

Contactpersoon: Gregor Strojin

Landencode

De landencode van Slovenië is [SI]

Opbouw van de nationale ECLI

Op 1 oktober 2011 heeft Slovenië de ECLI ingevoerd als een integrerend onderdeel van alle bestaande documenten die zijn gepubliceerd in de jurisprudentiedatabanken van de Sloveense rechtbanken. Alle nieuwe documenten die in de jurisprudentiedatabanken worden ingevoerd, krijgen ook een ECLI. De ECLI zal in de nabije toekomst ook in alle nieuwe rechterlijke beslissingen worden opgenomen.

Alle ECLI’s worden automatisch aangemaakt op basis van de bestaande gegevens.

Alle bekende particuliere uitgevers van jurisprudentie zijn geïnformeerd over de ECLI. De meeste van hen hebben al een ECLI aan gepubliceerde documenten toegewezen.

Rechtbankcodes

VSRS: Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

USRS: Constitutioneel Hof van de Republiek Slovenië (Ustavno sodišče Republike Slovenije)

VSCE: Gerechtshof in Celje (Višje sodišče v Celju)

VSKP: Gerechtshof in Koper (Višje sodišče v Kopru)

VSLJ: Gerechtshof in Ljubljana (Višje sodišče v Ljubljani)

VSMB: Gerechtshof in Maribor (Višje sodišče v Mariboru)

UPRS: De administratieve rechtbank van de Republiek Slovenië (Upravno sodišče Republike Slovenije)

VDSS: Gerechtshof voor arbeidszaken en sociale zaken (Višje delovno in socialno sodišče)

Noot: gerechtscodes bestaan uit vier letters. De lijst van deelnemende rechtbanken betreft momenteel alleen de hoven van beroep, het Hooggerechtshof en het Constitutioneel Hof, waarvan de beslissingen al zijn gepubliceerd in nationale jurisprudentiedatabanken. Andere rechtbanken en instellingen zullen in de nabije toekomst volgen.

Jaar van de beslissing

Het jaar waarin de beslissing is gegeven (YYYY).

Referentienummer

Het reguliere volgnummer (hierna: RON, bv. II Ips 123/2005) van een bepaalde rechtbank (dataveld: Odločba (= beslissing)) wordt gebruikt als basis voor de vorming van het ECLI-volgnummer (hierna: EON).

Andere woorden (bv. Sodba, Sklep enz.) die deel kunnen uitmaken van het veld Odločba worden niet beschouwd als onderdeel van RON en moeten worden weggelaten/geschrapt bij de vorming van EON.

Het jaar, dat onderdeel is van RON, maakt ook deel uit van het nieuwe EON.

Aangezien reguliere volgnummers ook tekens als gedachtestreepjes, schuine strepen of spaties bevatten, moet elk daarvan worden vervangen door een punt volgens het ECLI-format (bv. II Ips 123/2005 wordt II.Ips.123.2005; I K 123456/2010 wordt I.K.123456.2010 enz.).

Op de algemene regels voor EON zijn er uitzonderingen, die zijn omschreven in de onderstaande bijzondere gevallen.

Bijzondere gevallen

A: Wanneer een gezamenlijke beslissing twee of meer RON’s heeft, wordt alleen het eerste RON gebruikt voor de vorming van de ECLI. In dergelijke gevallen moet aan het eind van EON ‘.A’ worden toegevoegd. Andere RON’s zijn toegankelijk via documentmetadata.

Voorbeeld:
Sodba II Ips 49/2008 en II Ips 28/2011

de ECLI is dan:
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A


B: Wanneer voor een beslissing slechts een RON wordt gebruikt en die beslissing lijkt op een aantal andere beslissingen met andere RON’s, worden de andere RON’s niet in de jurisprudentiedatabanken opgenomen. Het eerste RON wordt gebruikt voor de aanmaak van de ECLI en de andere worden gelabeld als ‘hetzelfde als’ in de metadata. De resterende RON’s worden gebruikt voor de aanmaak van ECLI’s die in de databank zijn opgenomen als betrekking hebbend op soortgelijke beslissingen.

Voorbeeld:
Sodba VIII Ips 432/2009, hetzelfde als VIII Ips 50/2009 en VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009

de ECLI is dan:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009

hetzelfde als:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

Gebruikers die een van deze ECLI’s ingeven, zullen naar hetzelfde document worden geleid.

 

C: In het verleden waren er gevallen waarin het RON van dezelfde rechtbank gedupliceerd kon worden, omdat de instelling binnen meerdere filialen op verschillende locaties actief was en geen centraal systeem had voor zaakbeheer (bv. UPRS). Het precieze filiaal wordt aangegeven in de metadata van een document. In dergelijke gevallen moet aan het eind van EON een ‘.letter’-combinatie worden toegevoegd ter aanduiding van het filiaal, en wel als volgt:

Celje: .C

Ljubljana: .L

Nova Gorica: .G

Maribor: .M


D: Voor een aantal strafrechtelijke documenten (strafrecht) in de SOVS-databank van het Hooggerechtshof worden twee RON’s gebruikt in het veld ‘Odločba’. Het eerste RON gebruikt het volgnummer (in de vorm -NN), terwijl het andere tussen haakjes wordt geplaatst ( ). De reden hiervoor is een dubbele registratie van zaken tijdens een overgangsfase. Later zal een geautomatiseerd systeem voor het beheer van strafdossiers worden ingevoerd.

Voor deze dossiers wordt alleen het eerste RON gebruikt voor het aanmaken van de ECLI, waaraan, na het jaartal, het volgnummer wordt toegevoegd. Het andere RON tussen de haakjes wordt verwijderd en maakt geen deel uit van de ECLI.

Voorbeeld:
Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)

de ECLI is dan:
ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39


E: Soms wordt hetzelfde RON gebruikt voor meerdere documenten van dezelfde rechtbank, bv. voor voorlopige maatregelen en eindbeslissingen. In die gevallen wordt een nummer toegevoegd om EON aan te maken. De eerste beslissing (afhankelijk van de datum van uitvaardiging) heeft geen numeriek addendum. De volgende beslissing krijgt het addendum ‘.1’, de volgende ‘.2’, enz. Addenda worden automatisch toegewezen afhankelijk van de datum waarop het document is uitgevaardigd.

Voorbeeld:
Sklep G 6/2011 (noot: gebruikt in meerdere documenten)

de ECLI’s zijn dan:
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

enz.

Links

Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië (Vrhovno sodišče RS)

Constitutioneel Hof van de Republiek Slovenië (Ustavno sodišče RS)

Jurisprudentie (Sodna praksa)

Jurisprudentie (voor gebruik van de applicatieprogramma-interface (API) is toestemming van het Hooggerechtshof nodig)

Jurisprudentie van het Constitutioneel Hof (Sodna praksa Ustavnega sodišča RS)

Laatste update: 01/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.