Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Francja

Autor treści:
Francja

Krajowy koordynator ds. ECLI

Dyrekcja ds. informacji prawnej i administracyjnej (Direction de l’information légale et administrative, DILA) została wyznaczona na francuskiego koordynatora krajowego ds. ECLI przez kancelarię główną rady ministrów.

Kod państwa

Kodem państwa w przypadku Francji jest: [FR]

Wygenerowanie krajowego ECLI

Francuskimi sądami najwyższej instancji, którym będzie nadawane ECLI, są:

 • Rada Konstytucyjna,
 • Sąd Kasacyjny,
 • Rada Stanu.

ECLI (europejska sygnatura orzecznictwa) obejmuje pięć elementów, z których dwa pierwsze są stałe i odnoszą się do państwa członkowskiego:

ECLI:FR:{kod sądu}:{rok orzeczenia}:{liczba porządkowa}.

Wszystkie powyższe sądy otrzymały kod sądu, jak również przyjęły zasady dotyczące tworzenia liczb porządkowych.

Rok wydania orzeczenia jest zawsze zakodowany za pomocą 4 cyfr (format RRRR, na przykład 2012).

1. Rada Konstytucyjna

Kodem sądu przyjętym dla Rady Konstytucyjnej jest CC.

ECLI tworzy się zatem według następującego wzoru:

ECLI:FR:CC:{rok orzeczenia}:{liczba porządkowa}

Liczba porządkowa składa się z dwóch odrębnych części przedzielonych kropką. Są to:

 1. liczba porządkowa sprawy dla danego rodzaju orzeczenia (numer, który rozpoczyna się od 1 z początkiem każdego roku);
 2. rodzaj orzeczeń (DC, QPC, AN… zob. wykaz rodzajów orzeczeń)

Na przykład:

Orzeczeniu wydanemu 27 lipca 2012 r. (piątek) nr 2012-270 QPC zostanie nadana następująca sygnatura: ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC.

2. Sąd Kasacyjny

Kodem sądu przyjętym dla Sądu Kasacyjnego jest CCASS.

ECLI tworzy się zatem według następującego wzoru:

ECLI:FR:CCASS:{rok orzeczenia}:{liczba porządkowa}

Liczba porządkowa zawiera dwa elementy nierozdzielone żadnym znakiem:

 1. ECLI wskazuje wydział sądu (dwa znaki alfanumeryczne określone w poniższej tabeli).
 2. AP POSIEDZENIE PLENARNE
  AV OPINIA
  C1 PIERWSZA IZBA CYWILNA
  C2 DRUGA IZBA CYWILNA
  C3 TRZECIA IZBA CYWILNA
  CO IZBA HANDLOWA
  CR IZBA KARNA
  MI IZBA OGÓLNA
  OR POSTANOWIENIE PIERWSZEGO PREZESA
  SO IZBA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

  System kodowania opiera się na sygnaturze wewnętrznej składającej się z 8 znaków:

  jeden znak to kod izby;

  dwa znaki numeryczne to rok wydania orzeczenia;

  pięć znaków numerycznych to liczba porządkowa sprawy w danej izbie w danym roku.

  Przykład: wyrok Sądu Kasacyjnego, Izba Karna, z dnia 27 lutego 2013 r., wydany na podstawie kasacji zarejestrowanej pod nr 12-81.063 i opatrzonej sygnaturą wewnętrzną C1300710. Pierwszym elementem liczby porządkowej tego wyroku będzie kod CR oznaczający Izbę Karną.

 3. Pięć następnych znaków numerycznych oznacza sygnaturę wewnętrzną.
 4. W naszym przykładzie druga część liczby porządkowej to 00710. ‎‎Wyrokowi wydanemu przez Izbę Karną Sądu Kasacyjnego w dniu 27 lutego 2013 r., na podstawie kasacji zarejestrowanej pod nr 12-81063, zostanie nadana następująca sygnatura: ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Rada Stanu

Rada Stanu używa kodu sądu, który identyfikuje również wydział sądu: podstawa, czyli CE, jest łączona z wieloma literami w sposób wskazany poniżej.

Zgromadzenie CEASS
Postanowienie CEORD
Izba postępowań sądowych CESEC
Wydział orzekający w składzie niepołączonym CESJS
Wydziały orzekające w składzie połączonym

CESSR

Izba orzekająca w składzie niepołączonym

CECHS

Izby orzekające w składzie połączonym

CECHR


Kod CE nie jest używany samodzielnie.

ECLI tworzy się zatem według następującego wzoru:

ECLI:FR:CE...:{rok orzeczenia}:{liczba porządkowa}

Liczba porządkowa składa się z dwóch odrębnych części przedzielonych kropką:

 1. numer wniosku o wydanie orzeczenia;
 2. data wydania orzeczenia w formacie RRRRMMDD.

Na przykład:

Orzeczeniu Rady Stanu, nr 355099 wydanemu przez połączone wydziały 3 i 8 dnia 1 marca 2013 r. zostanie nadana następująca sygnatura ECLI: ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301

Ostatnia aktualizacja: 04/08/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.