Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Niemcy

Autor treści:
Niemcy
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Krajowy koordynator ds. ECLI

Wyznaczonym koordynatorem ds. ECLI dla Niemiec jest:

Bundesamt für Justiz (Federalny Urząd Sprawiedliwości)
Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes (Federalne Centrum Kompetencji - System Informacji Prawnej, CC-RIS)
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Niemcy

+49 228 410 5801
E-mail: cc-ris@bfj.bund.de
http://www.bundesjustizamt.de

Kod państwa

Kodem państwa ECLI dla Niemiec jest: [DE]

Wygenerowanie krajowego ECLI

Na szczeblu federalnym wszystkie sądy federalne zamierzają wprowadzić ECLI. Oczekuje się, że sądy krajów związkowych wprowadzą ECLI w późniejszym terminie.

Do tej pory ECLI wprowadzono do baz danych orzeczeń wydanych przez Federalny Trybunał Konstytucyjny, Federalny Sąd Administracyjny i Federalny Sąd Pracy. Europejską sygnaturę orzecznictwa nadaje się wszystkim orzeczeniom opublikowanym na odpowiednich stronach internetowych od momentu jej wprowadzenia. Szczegółowe informacje:

Pierwsze dwa znaki w składającym się z pięciu części numerze identyfikacyjnym ECLI to zawsze kod państwa członkowskiego:

ECLI:DE:[kod sądu]:[rok wydania orzeczenia]:[numer seryjny]

Do każdego sądu przyporządkowany jest kod sądu oraz indywidualne reguły generowania numeru seryjnego. Co do zasady rok wydania orzeczenia to liczba czterocyfrowa (rrrr, np. 2015).

Federalny Trybunał Konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht)

Kodem sądu jest zawsze BVerfG.
Numer seryjny (numer porządkowy) składa się z czterech lub pięciu części, jeżeli potrzebny jest dodatkowy znak wyróżniający. Trzecia, czwarta i piąta część są oddzielone od siebie kropkami.

1.   Rodzaj postępowania:

b    Stwierdzenie niezgodności z konstytucją
c    Apelacja od orzeczenia wydanego w związku ze sporem wyborczym
e    Postępowanie w sprawie rozstrzygania sporów pomiędzy konstytucyjnymi organami państwa
f    Abstrakcyjna kontrola sądowa
g    Spory między jednostkami szczebla federalnego a krajami związkowymi
h    Pozostałe spory między szczeblem federalnym a krajami związkowymi
k    Spory dotyczące konstytucji kraju związkowego
l     Materialnoprawna kontrola sądowa
m   Kontrola prawa międzynarodowego stosowanego na szczeblu federalnym
n    Dokonywanie wykładni ustawy zasadniczej w sprawach skierowanych przez sąd konstytucyjny kraju związkowego
p    Orzekanie w innych sprawach na mocy ustawy federalnej
q    Orzekanie w sprawie środków tymczasowych
r    Rozpatrywanie skarg konstytucyjnych
up  Orzekanie w pełnym składzie
vb  Rozpatrywanie skarg dotyczących przewlekłości postępowania

2.    Skróty odnoszące się do składów orzekających: „k” odnosi się do orzeczeń wydanych przez izbę (Kammer), natomiast „s” do orzeczeń wydanych przez wydział (Senat), przy czym zasada ta nie dotyczy spraw rozpatrywanych w pełnym składzie lub skarg na przewlekłość postępowania; w takich przypadkach skład orzekający wynika pośrednio ze skrótów „up” i „vb”,
3.    Dokładna data wydania orzeczenia w formacie rrrrmmdd
4.    Fakultatywnie: dodatkowy znak wyróżniający (a–z), który jest niezbędny w przypadku wydania kilku orzeczeń opatrzonych tą samą datą lub sygnaturą (np. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania środka tymczasowego + co do istoty sprawy, z tą samą datą lub sygnaturą)
5.    Sygnatura

Przykład:
ECLI dla orzeczenia wydanego dnia 21 stycznia 2015 r., sygnatura akt 2 BvR 1856/13, przedstawia się następująco:
ECLI:DE:BVerfG:2015:rk20150121.2bvr185613.

Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht)

Kodem sądu jest zawsze BVerwG.
Numer seryjny składa się z czterech części, z czego druga, trzecia i czwarta są oddzielone od siebie kropkami.

1.    Dokładna data wydania orzeczenia w formacie ddmmrr,
2.    Skrótowe określenie rodzaju wydanego orzeczenia: U w przypadku wyroku (Urteil), B w przypadku postanowienia (Beschluss), G w przypadku nakazu (Gerichtsbescheid),
3.    Sygnatura oraz
4.    W każdym przypadku: dodatkowy numer wyróżniający (służy do rozróżnienia dwóch lub większej liczby dokumentów dotyczących tego samego rodzaju orzeczenia, które wydano tego samego dnia, z tą samą sygnaturą, np. „0”).

Przykład:
ECLI dla orzeczenia wydanego dnia 17 kwietnia 2002 r., sygnatura akt 9 CN 1.01, przedstawia się następująco:
ECLI:DE:BVerwG:2002:170402U9CN1.01.0

Federalny Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht)

Kodem sądu jest zawsze BAG.
Numer seryjny składa się z czterech części, oddzielonych kropkami.

1.    Dokładna data wydania orzeczenia w formacie ddmmrr,
2.    Skrótowe określenie rodzaju wydanego orzeczenia (B w przypadku postanowienia (Beschluss), U w przypadku wyroku (Urteil)),
3.    Sygnatura oraz
4.    W każdym przypadku: dodatkowy numer wyróżniający (służy do rozróżnienia dwóch lub większej liczby dokumentów dotyczących tego samego rodzaju orzeczenia, które wydano tego samego dnia, z tą samą sygnaturą, np. „0”).

Przykład:
ECLI dla orzeczenia Federalnego Sądu Pracy wydanego dnia 7 stycznia 2015 r., sygnatura akt 10 AZB 109/14, przedstawia się następująco:
ECLI:DE:BAG:2015:070115.B.10AZB109.14.0

Ostatnia aktualizacja: 17/06/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.