Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Niemcy

Autor treści:
Niemcy

Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowym koordynatorem ds. ECLI w Niemczech jest:
Federalny Urząd Sprawiedliwości (Bundesamt für Justiz)
Referat VII 1
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Niemcy

Tel.: +49 228 99410-5801

E-mail: kompetenzzentrum-ris@bfj.bund.de
https://www.bundesjustizamt.de

Wprowadzenie i rozpowszechnienie ECLI w Niemczech

W Niemczech do swoich baz orzecznictwa wprowadziły ECLI następujące sądy: Federalny Trybunał Konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht), Trybunał Federalny (Bundesgerichtshof), Federalny Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht), Federalny Sąd Finansowy (Bundesfinanzhof), Federalny Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht), Federalny Sąd ds. Socjalnych (Bundessozialgericht) i sądy krajów związkowych. Od chwili wprowadzenia ECLI sygnaturę tę nadaje się wszystkim orzeczeniom publikowanym na odpowiednich stronach internetowych tych sądów. Szczegółowe informacje:

Federalny Trybunał Konstytucyjny
http://www.bundesverfassungsgericht.de (planuje się nadanie ECLI z mocą wsteczną wszystkim opublikowanym orzeczeniom);

Trybunał Federalny
http://www.bundesgerichtshof.de (w odniesieniu do orzeczeń publikowanych na stronie internetowej Federalnego Trybunału Konstytucyjnego od 1 stycznia 2016 r.);

Federalny Sąd Administracyjny
http://www.bundesverwaltungsgericht.de (w odniesieniu do wszystkich orzeczeń publikowanych na stronie internetowej Federalnego Sądu Administracyjnego);

Federalny Trybunał Finansowy
http://www.bundesfinanzhof.de (w odniesieniu do orzeczeń publikowanych na stronie internetowej Federalnego Trybunału Finansowego od 4 października 2016 r.);

Federalny Sąd Pracy
http://www.bundesarbeitsgericht.de (w odniesieniu do orzeczeń wydanych po 1 stycznia 2015 r.);

Federalny Sąd ds. Socjalnych
http://www.bundessozialgericht.de (w odniesieniu do orzeczeń publikowanych na stronie internetowej Federalnego Sądu ds. Socjalnych od 1 stycznia 2010 r.);

sądy krajów związkowych (Länder)
http://www.justiz.de/onlinedienste/rechtsprechung/index.php.

Aby wyszukać orzeczenia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego i Federalnego Sądu Administracyjnego, którym nadano ECLI, można również skorzystać z unijnego narzędzia wyszukiwania europejskiej sygnatury orzecznictwa (ECLI).

Struktura ECLI

Ogólne
sygnatury ECLI składają się z pięciu elementów. Każdy element oddziela się od pozostałych dwukropkiem. ECLI nadawane przez Niemcy zawsze zaczynają się od ECLI (①), po którym następuje oznaczenie DE dla Niemiec (②). Trzeci element, zwany kodem sądu (③), określa sąd, który wydał dane orzeczenie (np. BVerfG dla Federalnego Trybunału Konstytucyjnego). Czwarty element (④) wskazuje rok wydania orzeczenia i składa się z ciągu czterech cyfr (w formacie rrrr, np. 2016).

 

ECLI

 

Sądy generują ostatni element, zwany numerem porządkowym (⑤ i nast.), zgodnie z własnymi zasadami. Kody sądów i numery porządkowe stosowane przez poszczególne sądy objaśniono oddzielnie poniżej.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych sądów

Federalny Trybunał Konstytucyjny

Kodem sądu (③) jest zawsze BVerfG. Numer porządkowy składa się z części ⑤–⑨. Części przedostatnią i ostatnią oddziela się kropką. Poszczególne elementy numeru porządkowego objaśniono szczegółowo poniżej.

 1. Rodzaj postępowania:

b

Stwierdzenie niezgodności działania strony lub stron z konstytucją

c

Skarga na orzeczenie wydane w związku ze sporem wyborczym

e

Postępowanie w sprawie rozstrzygania sporów między organami konstytucyjnymi

f

Abstrakcyjna kontrola sądowa

g

Spory między jednostkami szczebla federalnego a krajami związkowymi

h

Inne spory między szczeblem federalnym a krajami związkowymi

k

Spory dotyczące konstytucji kraju związkowego

l

Materialnoprawna kontrola sądowa

m

Kontrola prawa międzynarodowego stosowanego na szczeblu federalnym

n

Dokonywanie wykładni ustawy zasadniczej w sprawach skierowanych przez sąd konstytucyjny kraju związkowego

p

Orzekanie w innych sprawach na mocy ustawy federalnej

q

Orzekanie w sprawie środków tymczasowych

r

Rozpatrywanie skarg konstytucyjnych

up

Orzekanie w pełnym składzie

vb

Rozpatrywanie skarg dotyczących przewlekłości postępowania

 1. Skróty odnoszące się do składów orzekających: „k” odnosi się do orzeczeń wydanych przez izbę (Kammer), natomiast „s” – do orzeczeń wydanych przez wydział (Senat), przy czym zasada ta nie dotyczy spraw rozpatrywanych w pełnym składzie ani skarg na przewlekłość postępowania; w takich przypadkach na skład orzekający wskazują domyślnie skróty „up” i „vb”.
 2. Dokładna data wydania orzeczenia w formacie rrrrmmdd.
 3. Fakultatywnie: dodatkowy znak wyróżniający (przydzielany w porządku alfabetycznym a–z), który jest stosowany, jeżeli ten sam sąd wydał kilka orzeczeń opatrzonych tą samą datą i sygnaturą (np. tą samą datą i sygnaturą opatrzono orzeczenie w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania środka tymczasowego i orzeczenie co do istoty sprawy). Znak wyróżniający dodaje się wyłącznie w przypadku, gdy jest to konieczne, aby zapobiec nadawaniu niejednoznacznych ECLI.
 4. Główna sygnatura akt (składająca się z oznaczenia wydziału sądu, numeru ewidencyjnego w rejestrze, numeru wpisu do rejestru i roku dokonania wpisu w formacie rr). Nie wstawia się spacji między oznaczeniem wydziału a numerem ewidencyjnym w rejestrze ani między numerem ewidencyjnym w rejestrze a numerem wpisu do rejestru. W ECLI pomija się również ukośnik między numerem wpisu do rejestru a rokiem dokonania wpisu. W ECLI numer wpisu do rejestru jest zawsze liczbą czterocyfrową. W razie potrzeby przed numerem wpisu do rejestru umieszcza się zera wiodące. Ostatnie dwie cyfry oznaczają zatem zawsze rok dokonania wpisu.

Przykład:
ECLI dla orzeczenia wydanego 1 marca 2016 r. przez Drugi Wydział Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, sygnatura akt 2 BvB 1/13, przedstawia się następująco:

 

Dodatkowy znak c oznacza, że jest to czwarte orzeczenie o identycznej sygnaturze ECLI.

Trybunał Federalny

Kodem sądu (③) jest zawsze BGH. Numer porządkowy składa się z części ⑤–⑧. Części ⑦ i ⑧ oddziela się kropką. Poszczególne elementy numeru porządkowego objaśniono szczegółowo poniżej.

 1. Dokładna data wydania orzeczenia w formacie ddmmrr.
 2. Skrótowe określenie rodzaju wydanego orzeczenia: U w przypadku wyroku (Urteil), B w przypadku postanowienia (Beschluss), V w przypadku nakazu (Verfügung), S w przypadku pozostałych orzeczeń.
 3. Główna sygnatura akt (składająca się z oznaczenia wydziału sądu, numeru ewidencyjnego w rejestrze, numeru wpisu do rejestru i roku dokonania wpisu w formacie rr). Nie wstawia się spacji między oznaczeniem wydziału a numerem ewidencyjnym w rejestrze ani między numerem ewidencyjnym w rejestrze a numerem wpisu do rejestru. Ukośnik między numerem wpisu do rejestru a rokiem dokonania wpisu zastępuje się kropką.
 4. Dodatkowy znak rozróżniający (kolejne cyfry 0–9) stosuje się w każdym przypadku, gdy kilka orzeczeń tego samego rodzaju wydano z tą samą datą i sygnaturą.

Przykład:
ECLI dla orzeczenia wydanego w dniu 15 marca 2016 r. przez Drugi Wydział Karny Trybunału Federalnego, sygnatura akt 2 BvB 487/15, przedstawia się następująco:

 

Dodatkowa cyfra 2 oznacza, że jest to trzecie orzeczenie o identycznej sygnaturze ECLI.

Federalny Sąd Administracyjny

Kodem sądu (③) jest zawsze BVerwG. Numer porządkowy składa się z części ⑤–⑧. Części ⑦ i ⑧ oddziela się kropką, chyba że nadano rozszerzenie sygnatury akt D (ochrona sądowa w przypadku przewlekłego postępowania sądowego) – w takim przypadku nie umieszcza się kropki między sygnaturą akt (⑦) a dodatkowym znakiem wyróżniającym (⑧). Poszczególne elementy numeru porządkowego objaśniono szczegółowo poniżej.

 1. Dokładna data wydania orzeczenia w formacie ddmmrr.
 2. Skrótowe określenie rodzaju wydanego orzeczenia: U w przypadku wyroku (Urteil), B w przypadku postanowienia (Beschluss), G w przypadku nakazu (Gerichtsbescheid).
 3. Główna sygnatura akt (składająca się z oznaczenia wydziału sądu, numeru ewidencyjnego w rejestrze, numeru wpisu do rejestru i roku dokonania wpisu w formacie rr). Nie wstawia się spacji między oznaczeniem wydziału a numerem ewidencyjnym w rejestrze ani między numerem ewidencyjnym w rejestrze a numerem wpisu do rejestru. Starsze sygnatury akt zawierają ukośnik między numerem wpisu do rejestru a rokiem dokonania wpisu; w ECLI ukośnik ten zastępuje kropka.
 4. Dodatkowy znak rozróżniający (kolejne cyfry 0–9) stosuje się w każdym przypadku, gdy kilka orzeczeń tego samego rodzaju wydano z tą samą datą i sygnaturą.

Przykład:
ECLI dla wyroku wydanego w dniu 17 kwietnia 2002 r. przez Dziewiąty Wydział Federalnego Sądu Administracyjnego, sygnatura akt 9 CN 1/01, przedstawia się następująco:

 

 

Federalny Trybunał Finansowy

Kodem sądu (③) jest zawsze BFH. Numer porządkowy składa się z części ⑤–⑧. Każdą część oddziela się od pozostałych kropką. Poszczególne elementy numeru porządkowego objaśniono szczegółowo poniżej.

 1. Skrótowe określenie rodzaju orzeczenia:

VE

Wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

VV

Skarga do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego

BA

Orzeczenie w postępowaniu w przedmiocie zastosowania środków tymczasowych:

wniosek o zawieszenie wykonania [A1] i zaskarżenie postanowienia o zawieszeniu wykonania [A2]

B

Orzeczenie, chyba że zastosowano skrót BA

U

Wyrok, prawomocne postanowienie sądu, orzeczenie wstępne (Zwischenurteil) itp.

 1. Dokładna data wydania orzeczenia w formacie ddmmrr.
 2. Główna sygnatura akt (składająca się z oznaczenia wydziału sądu, numeru ewidencyjnego w rejestrze, numeru wpisu do rejestru i roku dokonania wpisu w formacie rr). Nie wstawia się spacji między oznaczeniem wydziału a numerem ewidencyjnym w rejestrze ani między numerem ewidencyjnym w rejestrze a numerem wpisu do rejestru. Ukośnik między numerem wpisu do rejestru a rokiem dokonania wpisu zastępuje się kropką.
 3. Dodatkowy znak rozróżniający (kolejne cyfry 0–9) stosuje się w każdym przypadku, gdy kilka orzeczeń tego samego rodzaju wydano z tą samą datą i sygnaturą.

Przykład:
ECLI dla wyroku wydanego w dniu 1 czerwca 2016 r. przez Dziesiąty Wydział Federalnego Trybunału Finansowego, sygnatura akt X R 66/14, przedstawia się następująco:

 

Federalny Sąd Pracy

Kodem sądu (③) jest zawsze BAG. Numer porządkowy składa się z części ⑤–⑧. Każdą część oddziela się od pozostałych kropką. Poszczególne elementy numeru porządkowego objaśniono szczegółowo poniżej.

 1. Dokładna data wydania orzeczenia w formacie ddmmrr.
 2. Skrótowe określenie rodzaju wydanego orzeczenia: U w przypadku wyroku (Urteil), B w przypadku postanowienia (Beschluss).
 3. Główna sygnatura akt (składająca się z oznaczenia wydziału sądu, numeru ewidencyjnego w rejestrze, numeru wpisu do rejestru i roku dokonania wpisu w formacie rr). Nie wstawia się spacji między oznaczeniem wydziału a numerem ewidencyjnym w rejestrze ani między numerem ewidencyjnym w rejestrze a numerem wpisu do rejestru. Ukośnik między numerem wpisu do rejestru a rokiem dokonania wpisu zastępuje się kropką.
 4. Dodatkowy znak rozróżniający (kolejne cyfry 0–9) stosuje się w każdym przypadku, gdy kilka orzeczeń tego samego rodzaju wydano z tą samą datą i sygnaturą.

Przykład:
ECLI dla wyroku wydanego w dniu 7 stycznia 2015 r. przez Dziesiąty Wydział Federalnego Sądu Pracy, sygnatura akt 10 AZB 109/14, przedstawia się następująco:

 

 

Federalny Sąd ds. Socjalnych

Kodem sądu (③) jest zawsze BSG. Numer porządkowy składa się z części ⑤–⑧. Części nie są oddzielone od siebie w żaden sposób. Poszczególne elementy numeru porządkowego objaśniono szczegółowo poniżej.

 1. Dokładna data wydania orzeczenia w formacie ddmmrr.
 2. Skrótowe określenie rodzaju wydanego orzeczenia: U w przypadku wyroku (Urteil), B w przypadku postanowienia (Beschluss).
 3. Główna sygnatura akt (składająca się z oznaczenia B w przypadku Federalnego Sądu ds. Socjalnych, oznaczenia wydziału sądu, oznaczenia dziedziny, numeru wpisu w odpowiedniej dziedzinie i przyporządkowanym rejestrze, roku dokonania wpisu w formacie rr oraz numeru ewidencyjnego w rejestrze). Pomija się niealfanumeryczne elementy sygnatury akt.
 4. Dodatkowy znak rozróżniający (kolejne cyfry 0–9) stosuje się w każdym przypadku, gdy kilka orzeczeń tego samego rodzaju wydano z tą samą datą i sygnaturą.

Przykład:
ECLI dla wyroku wydanego w dniu 25 stycznia 2017 r. przez Trzeci Wydział Federalnego Sądu ds. Socjalnych, sygnatura akt B 3 P 2/15 R, przedstawia się następująco:

 

Sądy krajów związkowych

Dopuszczalne kody sądów (③) wymieniono w załączonej tabeli  Excel (52 KB) de. Numer porządkowy składa się z części ⑤–⑦. Każdą część oddziela się od pozostałych kropką. Poszczególne elementy numeru porządkowego objaśniono szczegółowo poniżej.

 1. Dokładna data wydania orzeczenia w formacie mmdd.
 2. Sygnatura akt (lub sygnatury akt, w przypadku większej liczby sygnatur) składająca się z maksymalnie 17 znaków, zaczynając od pierwszego znaku głównej sygnatury akt. Jeżeli po 17. znaku następuje kropka, jest ona pomijana. Umlauty zastępuje się (ä = AE, ö = OE, ü = UE), a znaki niealfanumeryczne, takie jak spacje lub ukośniki, pomija. Jeżeli liczby lub litery miałyby znaleźć się bezpośrednio obok siebie, rozdziela się je kropką (np. 9 C 1023/12 zamienia się w 9C1023.12)
 3. Dodatkowy dwucyfrowy kod rozróżniający (kolejne cyfry 00–99) stosuje się w każdym przypadku, gdy kilka orzeczeń tego samego rodzaju wydano z tą samą datą i sygnaturą.

Przykład:
ECLI dla postanowienia wydanego w dniu 26 stycznia 2015 r. przez Szóstą Wielką Izbę ds. Gospodarczych Sądu Krajowego w Stuttgarcie, sygnatura akt 6 KLs 34 Js 2588/10, przedstawia się następująco:

 

Ostatnia aktualizacja: 08/12/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.