Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Niderlandy

Autor treści:
Niderlandy

Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowym koordynatorem ds. ECLI jest Rada Sądownictwa (Raad voor de rechtspraak). Z koordynatorem można się skontaktować pod następującym adresem e-mail: kennissystemen@rechtspraak.nl

Kod państwa

Kod państwa dla Niderlandów: [NL]

Generowanie krajowego ECLI

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) została wprowadzona w Niderlandach 28 czerwca 2013 r. Sygnaturę tą można nadawać:

 • wszystkim orzeczeniom sądowym opublikowanym na stronie internetowej Rady Sądownictwa:
 • wszystkim orzeczeniom w sprawach dyscyplinarnych opublikowanym na oficjalnej wspólnej stronie organów dyscyplinarnych;
 • wszystkim orzeczeniom sądowym nieopublikowanym na stronach internetowych wymienionym w pkt a) i b), ale opublikowanym w dziennikach lub bazach danych, oraz orzeczeniom sądowym opublikowanym na zasadach komercyjnych w ramach „wolnego dostępu”. Redaktorzy dzienników lub zarządcy baz danych, którzy mają zamiar zarejestrować te orzeczenia, mogą to uczynić drogą elektroniczną, korzystając z następującego adresu e-mail;
 • wszystkim orzeczeniom sądowym przechowywanym w wewnętrznej bazie danych Rady Sądownictwa.

Niezależnie od tego, czy samo orzeczenie opublikowano na jednej ze stron internetowych, o których mowa powyżej, wszystkie niderlandzkie sygnatury ECLI, wraz z co najmniej nazwą organu, który wydał dane orzeczenie, datą wydania i sygnaturą sprawy, można znaleźć na stronie internetowej rechtspraak.nl.

Podaje się tam również odesłania do wszystkich wzmianek o danym orzeczeniu w dziennikach oraz bazach danych, o ile takie wzmianki są znane. Niderlandzką sygnaturę ECLI tworzy się w następujący sposób:

 • „ECLI”;
 • kod państwa „NL”;
 • kod sądu – zob. w części zatytułowanej „Kody ECLI poszczególnych sądów” (Gerechtscode);
 • rok wydania orzeczenia;
 • numer porządkowy. Istnieją dwa możliwe formaty:
  • Przed 28 czerwca 2013 r. prawie wszystkim orzeczeniom w Niderlandach nadawano krajową sygnaturę sprawy (Landelijk Jurisprudentie Nummer, LJN). Sygnatura LJN składała się zawsze z dwóch liter i czterech cyfr, np.: „AB1234”. Ze względu na konieczność zachowania spójności sygnatura LJN stanowi piąty element ECLI.
  • Od 28 czerwca 2013 r. nie nadaje się już sygnatur LJN. Od tego dnia wszystkie orzeczenia, którym nadaje się ECLI, otrzymują rosnący numer porządkowy, który składa się wyłącznie z cyfr. Może się to również odnosić do orzeczeń wydanych przed 28 czerwca 2013 r.

Kody najważniejszych sądów

W Niderlandach działa bardzo wiele sądów. Poniżej wymieniono kody najważniejszych z nich.

Sądy najwyższe

HR

Hoge Raad (Sąd Najwyższy)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (Biuro Prokuratury przy Sądzie Najwyższym)

RVS

Raad van State (Rada Stanu)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (sąd ostatniej instancji w sprawach z zakresu ubezpieczenia społecznego)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (sąd administracyjny ostatniej instancji w sprawach gospodarczych i pracowniczych)

Sądy apelacyjne

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Sądy okręgowe

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Kody wszystkich sądów

Pełny wykaz kodów niderlandzkich sądów, w porządku alfabetycznym, jest dostępny tutaj. Organy, które już nie funkcjonują, zostały oznaczone jako „zlikwidowane” (opgeheven).

Ostatnia aktualizacja: 08/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.