Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Rumunia

Autor treści:
Rumunia

Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowym koordynatorem ds. ECLI jest Ministerstwo Sprawiedliwości – dti@just.ro

Kod państwa

Kodem państwa Rumunii jest [RO].

Wygenerowanie krajowego ECLI

Sygnaturę ECLI wprowadzono w rumuńskich sądach pod koniec 2015 roku.

Sygnatura ECLI jest przypisywana automatycznie za pomocą elektronicznego systemu zarządzania sprawami (ECRIS) orzeczeniom wydawanym od 2007 r. przez sądy (Wysoki Trybunał Kasacyjny i Sprawiedliwości, sądy apelacyjne, sądy okręgowe i sądy rejonowe). W przypadku orzeczeń wydanych po 15 grudnia 2015 r. ECLI widnieje również na wersji papierowej orzeczenia.

W chwili obecnej nie ma internetowej bazy orzecznictwa krajowego, która byłaby połączona z wyszukiwarką ECLI w portalu e-Sprawiedliwość. Istnieje jednak baza danych zawierająca wszystkie orzeczenia wydane przez sądy rumuńskie od 2010 r., pobierane z systemu ECRIS i publikowane w formie zanonimizowanej — ROLII, w przygotowaniu.

W Rumunii sygnatura ECLI składa się z następujących elementów:

  • „ECLI”,
  • kod państwa „RO”,
  • kod sądu – wykaz kodów sądów można znaleźć tutaj  PDF (256 Kb) RO,
  • rok, w którym wydano orzeczenie,
  • numer porządkowy składający się z wewnętrznego numeru odpowiedniego rejestru elektronicznego w systemie ECRIS (niepowtarzalny dla danego sądu) oraz numeru orzeczenia nadanego mu w rejestrze orzeczeń sądowych (niepowtarzalny dla danego rejestru).

Przykład:

Sygnatura ECLI przypisana orzeczeniu wydanemu przez IV Sąd Rejonowy w Bukareszcie mogłaby wyglądać następująco: ECLI:RO:JDS4B:2017:001.004053, gdzie „JDS4B” jest kodem sądu, „2017” to rok wydania orzeczenia, „001” – wewnętrzny numer odpowiedniego rejestru elektronicznego w systemie ECRIS, a „004053” to numer orzeczenia.

Ostatnia aktualizacja: 07/12/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.