Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Słowenia

Autor treści:
Słowenia

Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowym koordynatorem ds. ECLI Słowenii jest:

Sąd Najwyższy Republiki Słowenii (Vrhovno sodisce Republike Slovenije)

Kancelaria Sądu (Evidenčni oddelek)

Tavčarjeva 9

SI-1000 Lublana

Słowenia

E-mail: ecli.vsrs@sodisce.si

Osoba do kontaktów: Gregor Strojin

Kod państwa

Kodem państwa Słowenii jest: [SI]

Wygenerowanie krajowego ECLI

W dniu 1 października 2011 r. Słowenia wprowadziła ECLI (europejską sygnaturę orzecznictwa) jako integralny element wszystkich istniejących dokumentów włączonych do baz danych orzecznictwa sądowego. Wszystkim nowym dokumentom, które są wprowadzane do baz danych orzecznictwa sądowego, także nadaje się ECLI. W bliskiej przyszłości ECLI będzie nadawane również wszystkim nowym orzeczeniom.

Wszystkie sygnatury ECLI będą tworzone automatyczne na podstawie istniejących danych.

Wszyscy znani prywatni publikatorzy orzecznictwa zostali poinformowani o ECLI i większość z nich opatrzyła już opublikowane dokumenty europejską sygnaturą orzecznictwa.

Kody sądów:

VSRS: Sąd Najwyższy Republiki Słowenii (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

USRS: Trybunał Konstytucyjny Republiki Słowenii (Ustavno sodišče Republike Slovenije)

VSCE: Sąd Apelacyjny w Celje (Višje sodišče v Celju)

VSKP: Sąd Apelacyjny w Koprze (Višje sodišče v Kopru)

VSLJ: Sąd Apelacyjny w Lublanie (Višje sodišče v Ljubljani)

VSMB: Sąd Apelacyjny w Mariborze (Višje sodišče v Mariboru)

UPRS: Sąd Administracyjny Republiki Słowenii (Upravno sodišče Republike Slovenije)

VDSS: Sąd Apelacyjny ds. Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Višje delovno in socialno sodišče)

Uwaga: Kody sądów składają się z czterech liter. Wykaz sądów, które uczestniczą w projekcie, zawiera obecnie wyłącznie sądy apelacyjne, Sąd Najwyższy oraz Trybunał Konstytucyjny, których orzeczenia są już publikowane w krajowych bazach danych orzecznictwa. Inne sądy i instytucje zostaną dodane do baz w bliskiej przyszłości.

Rok wydania orzeczenia:

Rok, w którym zostało wydane orzeczenie (zapis YYYY).

Liczba porządkowa:

Zwykła liczba porządkowa (zwana dalej: ZLP); np. II Ips 123/2005) danego sądu (pole danych: Odločba (=orzeczenie)) jest stosowana jako podstawa liczby porządkowej ECLI (zwanej dalej ELP).

Inne słowa (np. Sodba, Sklep itp.), które mogą być częścią pola Odločba nie są uznawane za element ZLP i mogą być pominięte/usunięte przy konstruowaniu ELP.

Rok, który stanowi część ZLP, pozostaje częścią nowej ELP.

Ze względu na to, że zwykłe liczby porządkowe zawierają takie znaki jak myślniki, ukośniki lub spacje, w ramach formatu ECLI należy zastąpić każdy z nich znakiem kropki (np. II Ips 123/2005 staje się II.Ips.123.2005; I K 123456/2010 staje się I.K.123456.2010; itp.).

Od ogólnych zasad dotyczących ELP istnieją jednak wyjątki opisane poniżej.

Szczególne przypadki:

A: W przypadku gdy jedno orzeczenie łączne zostało opatrzone jedną lub więcej ZLP, wyłącznie pierwsza ZLP będzie wykorzystana do stworzenia ECLI. W takich przypadkach na końcu ELP należy dodać „.A”. Na podstawie metadanych dokumentu można uzyskać dostęp do innych ZLP.

Przykład:
Sodba II Ips 49/2008 i II Ips 28/2011

ECLI jest następujące:
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A


B: W przypadku gdy orzeczeniu nadano wyłącznie jedną ZLP, przy czym orzeczenie to jest podobne do pewnej liczby innych orzeczeń z różnymi ZLP, te inne orzeczenia nie zostaną dodane do bazy danych orzecznictwa. Pierwsza ZLP zostanie wykorzystana do stworzenia ECLI, inne wymienia się w metadanych jako „takie same”. Pozostałe ZLP są wykorzystywane do stworzenia europejskich sygnatur orzecznictwa, które zostaną wykazane w bazie danych jako powiązane z podobnymi orzeczeniami.

Przykład:
Sodba VIII Ips 432/2009, takie same jak VIII Ips 50/2009 i VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009

ECLI jest następujące:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009

takie same:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

Użytkownicy poszukujący każdego z tych ECLI zostaną skierowani do tego samego dokumentu.

 

C: W przeszłości mogło dojść do sytuacji, w których ZLP tego samego sądu mogła zostać zdublowana, ponieważ instytucja działała poprzez różne jednostki i nie miała scentralizowanego systemu zarządzania orzeczeniami (np. UPRS). Określona jednostka jest zidentyfikowana w metadanych dokumentu. W takich przypadkach na końcu ELP dodaje się kombinację „.litera“ odzwierciedlającą jednostkę, na podstawie następującej klasyfikacji:

Celje: „.C”

Lublana: „.L”

Nova Gorica: „.G”

Maribor: „.M”


D: Niektóre wyroki skazujące (prawo karne) w bazie danych SOVS Sądu Najwyższego Słowenii mają dwie ZLP w polu „Odločba”. Pierwsza obejmuje liczbę porządkową (w formacie -NN), podczas gdy druga jest wpisana w nawiasie (). Spowodowane jest to podwójnym rejestrowaniem spraw w przejściowym okresie wprowadzania zinformatyzowanego systemu zarządzania sprawami karnymi.

W tych przypadkach jedynie pierwsza ZLP jest wykorzystywana do stworzenia ECLI, w której liczba porządkowa sprawy jest wstawiana po roku. Drugą ZLP wymienioną w nawiasie się pomija i nie odzwierciedla się jej jako części ECLI.

Przykład:
Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)

ECLI jest następujące:
ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39


E: W niektórych przypadkach w obiegu są dokumenty tego samego sądu, którym nadano tę samą ZLP, na przykład postanowienia dotyczące zabezpieczenia powództwa i ostateczny wyrok. W takich przypadkach, aby utworzyć ELP, dodaje się cyfrę. Pierwsze orzeczenie (wg daty wydania) nie ma uzupełnienia numerycznego. Następne otrzymuje uzupełnienie numeryczne w postaci „.1”, a następujące po nim „.2”. Uzupełnienia są przypisywane automatycznie na podstawie daty wydania dokumentu.

Przykład:
Sklep G 6/2011 (uwaga: powielone w szeregu dokumentów)

ECLI są następujące:
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

itp.

Powiązane strony

Sąd Najwyższy Republiki Słowenii (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

Trybunał Konstytucyjny Republiki Słowenii (Ustavno sodišče Republike Slovenije)

Orzecznictwo (Sodna praksa)

Orzecznictwo (Aby skorzystać z interfejsu aplikacji (API), wymagane jest zezwolenie Sądu Najwyższego.)

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (Sodna praksa Ustavnega sodišča RS)

Ostatnia aktualizacja: 01/12/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.