Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI)

Europejska sygnatura orzecznictwa (European Case Law Identifier – ECLI) została opracowana, by ułatwiać prawidłowe i jednoznaczne przywoływanie orzeczeń wydanych przez sądy unijne i krajowe. Jednocześnie narzędzia służące do wyszukiwania orzecznictwa zostaną usprawnione dzięki zestawowi ujednoliconych metadanych.

Przed wprowadzeniem ECLI wyszukiwanie odpowiedniego orzecznictwa było trudne i czasochłonne. Jako przykład może posłużyć sprawa, w której zostało wydane orzeczenie Sądu Najwyższego w określonym państwie członkowskim, przy czym wiadomo, że orzeczenie to byłoby istotne dla rozstrzygnięcia konkretnego zagadnienia prawnego. Sprawa została zarejestrowana w różnych bazach danych orzeczeń krajowych i transgranicznych, ale w każdej z nich orzeczeniu nadano inną sygnaturę. Wszystkie sygnatury – o ile są znane – muszą zostać przywołane, by umożliwić osobom korzystającym z odesłania znalezienie sprawy w bazie danych, która najbardziej im odpowiada. Wyszukiwanie jest utrudnione z powodu różnych zasad i formatów sporządzania odesłań. Ponadto użytkownicy musieli sprawdzać wszystkie bazy danych, by się dowiedzieć, czy sprawa rozpoznana przez Sąd Najwyższy została udostępniona – streszczona, przetłumaczona lub opatrzona przypisami. Dzięki wprowadzeniu funkcji wyszukiwania opartego na systemie ECLI możliwe będzie znalezienie orzeczenia we wszystkich krajowych i transgranicznych bazach danych objętych tym systemem za pośrednictwem jednego interfejsu służącego wyszukiwaniu przy pomocy jednej sygnatury.

Łatwy dostęp do orzeczeń sądowych innych państw członkowskich staje się coraz bardziej istotny w kontekście rozszerzania roli sędziego krajowego w stosowaniu i staniu na straży prawa UE. Wyszukiwanie orzeczeń wydanych w innych państwach członkowskich i ich przywoływanie jest poważnie utrudnione z powodu różnic między systemami nadawania sygnatur orzeczeniom krajowym, zasadami sporządzania odesłań oraz używania różnych pól technicznych, do których wprowadza się opis cech wyróżniających dane orzeczenie.

Aby przezwyciężyć ten problem i stworzyć łatwiejszy dostęp do orzecznictwa krajowego, zagranicznego i europejskiego, a także aby ułatwić odsyłanie do niego, Rada Unii Europejskiej zwróciła się do państw członkowskich i instytucji UE z prośbą o wprowadzenie ECLI oraz zestawu ujednoliconych metadanych opisujących orzecznictwo.

Główne cechy charakterystyczne ECLI

ECLI to ujednolicona sygnatura, która ma ten sam rozpoznawalny format w przypadku sądów wszystkich państw członkowskich i sądów unijnych. Na sygnaturę składa się pięć obowiązkowych elementów:

  • nazwa „ECLI”, by zidentyfikować ją jako europejską sygnaturę orzecznictwa;
  • kod państwa;
  • kod oznaczający sąd, który wydał orzeczenie;
  • rok, w którym orzeczenie zostało wydane;
  • liczba porządkowa, do 25 znaków alfanumerycznych, w formacie, o którym decyduje każde państwo członkowskie. Używanie znaków interpunkcyjnych nie jest dozwolone (z wyjątkiem kropek).

Poszczególne elementy sygnatury są oddzielone dwukropkiem. Aby zobrazować, jak może wyglądać sygnatura, stworzono przykładowy ECLI:

ECLI:NL:HR:2009:384425, co może oznaczać orzeczenie nr 384425 Sądu Najwyższego („HR”) Niderlandów („NL”) z 2009 r.

Metadane

Aby uprościć zrozumienie i wyszukiwanie orzeczeń, każdy dokument zawierający orzeczenie sądowe powinien być opatrzony zestawem metadanych opisanych w niniejszym akapicie. Metadane te powinny być opisywane zgodnie ze zbiorem standardów organizacji Dublin Core Metadata Initiative.

W konkluzjach Rady dotyczących ECLI zawarto opis metadanych, z których można w tym celu korzystać.

Koordynator ds. ECLI

Każde państwo członkowskie stosujące ECLI jest zobowiązane do wskazania organizacji rządowej lub sądowej, która będzie pełniła funkcję krajowego koordynatora ds. ECLI. Krajowy koordynator ds. ECLI jest odpowiedzialny za stworzenie listy kodów sądów objętych tym systemem, ogłoszenie sposobu tworzenia liczby porządkowej oraz wszystkich innych informacji właściwych dla funkcjonowania systemu ECLI. Koordynatorem ds. ECLI w UE jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Każde państwo członkowskie decyduje, czy i w jakim zakresie będzie stosowało system ECLI, na przykład czy będzie go stosowało retroaktywnie do danych historycznych, jaka liczba sądów zostanie nim objęta, na przykład czy tylko Sąd Najwyższy czy też wszystkie sądy, itp.

Wymiar europejski i międzynarodowy

Informacje dotyczące wdrażania ECLI przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejski Urząd Patentowy są dostępne po kliknięciu flagi UE i flagi instytucji międzynarodowych po prawej stronie ekranu.

Zgodnie z konkluzjami Rady Komisja Europejska opracowała wielojęzyczną wyszukiwarkę europejskiej sygnatury orzecznictwa, która pozwala użytkownikom wyszukiwać orzeczenia sądowe w bazach danych tych publikatorów, którzy używają europejskiej sygnatury orzecznictwa i umożliwili dostęp do swoich danych.

Usługa umożliwiająca wyszukiwanie za pomocą europejskiej sygnatury orzecznictwa (resolver ECLI) została również udostępniona na stronie https://e-justice.europa.eu/ecli/ – po tej ścieżce dostępu należy wpisać europejską sygnaturę orzecznictwa, w następstwie czego wyświetlą się stosowne metadane ECLI (jeżeli są dostępne). Na przykład na stronie https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:NL:HR:2016:764 wyświetlą się metadane orzeczenia ECLI:NL:HR:2016:764.

Strony państw członkowskich

Na stronach państw członkowskich można znaleźć następujące informacje:

  • czy państwo wprowadziło już ECLI i odpowiednie metadane;
  • jeżeli nie, to: czy zamierza to zrobić;
  • jeśli tak: informacje dotyczące kodów sądów, zasad formatowania, metadanych itp.;
  • dane krajowego koordynatora ds. ECLI.

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Ostatnia aktualizacja: 17/11/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.