Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

Národný koordinátor ECLI (európskeho identifikátora judikatúry)

Spolkové ministerstvo pre digitalizáciu a podnikateľské prostredie (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort)

Digitálna a elektronická verejná správa – Riadenie programov a projektov (Odd. III/5) [Digitales und E-Government - Programm- und Projektmanagement (Abt. III/5)]

Stubenring 1

A-1010 Viedeň

Helmut Weichsel

Tel.: +43 153115/204211

Fax: +43 153109/204211

E-mail: helmut.weichsel@bmdw.gv.at

Kód krajiny

Kód krajiny pre Rakúsko je: [AT]

Vytvorenie národného kódu ECLI

Kód ECLI sa priraďuje v prípade, keď sú rozhodnutia týchto súdov a orgánov uverejnené na internete.

  • Ústavný súd (Verfassungsgerichtshof)
  • Najvyšší súd (Oberster Gerichtshof) a ostatné súdy
  • Spolkový správny súd (Bundesverwaltungsgericht)
  • Spolkový daňový súd (Bundesfinanzgericht)
  • Regionálne správne súdy (Landesverwaltungsgerichte)
  • Orgán pre ochranu osobných údajov (Datenschutzbehörde)
Posledná aktualizácia: 08/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.