Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

Vnútroštátny koordinátor ECLI

Vnútroštátnym koordinátorom pre Belgicko je Federálne ministerstvo spravodlivosti (Service public fédéral Justice), ústredné útvary ( SPF Justiceinfo@just.fgov.be).

Kód krajiny

Kód krajiny ECLI pre Belgicko: [BE]

Vytvorenie vnútroštátneho ECLI

Indexácia ECLI bola aktivovaná v októbri 2017.
Judikatúra:

  • kasačného súdu (Cour de Cassation),
  • odvolacích súdov (Cours d’Appel),
  • odvolacích pracovných súdov (Cours du travail),
  • súdov prvého stupňa (Tribunaux de première instance),
  • obchodných súdov (Tribunaux de commerce),
  • pracovných súdov (Tribunaux du travail),

ktorá je evidovaná vo verejnej databáze belgickej judikatúry JUPORTAL, je dostupná aj prostredníctvom vyhľadávača ECLI.

Identifikátor ECLI sa skladá z týchto častí: ECLI:BE:[kód súdu]:[rok rozhodnutia]:[poradové číslo]

Poradové číslo sa skladá z týchto prvkov oddelených bodkou:

  • kód „typ rozhodnutia“:

ARR pre rozsudok,
CONC pre záver prokuratúry,
DEC pre súdne rozhodnutie,
ORD pre uznesenie,
AVIS pre stanovisko,

  • sériové číslo.

Do polovice novembra 2019 sa toto sériové číslo skladalo z dátumu rozhodnutia vo formáte RRRRMMDD (rok-mesiac-deň), po ktorom nasledovala bodka a poradové číslo.

Od polovice novembra 2019 obsahuje sériové číslo rozsudkov a záverov kasačného súdu aj informácie o komore, v ktorej bola vec prerokovaná. Sériové číslo je RRRRMMDD (rok-mesiac-deň), po ktorom nasleduje bodka, kód komory, ďalšia bodka a poradové číslo.

Úplný identifikátor ECLI záveru prokuratúry kasačného súdu vo veci, v ktorej bol rozsudok vydaný 6. mája 2010, má tento formát: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

Napríklad úplný identifikátor ECLI rozsudku kasačného súdu z 30. októbra 2020 má tento formát: ECLI: BE: CASS: 2020: ARR.20201030.1N.4

Ak hľadáte rozhodnutie, ktorého identifikátor ECLI už poznáte, na stránku s podrobnými údajmi o rozhodnutí sa môžete dostať priamo pomocou tejto internetovej adresy: https://juportal.be/content/<numéro ECLI>.

Podrobné informácie o identifikátoroch ECLI uvedených ako príklad nájdete napríklad na týchto adresách:

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201030.1N.4

Kód súdu

Belgicko má veľký počet kódov súdov. Zoznam kódov belgických súdov sa nachádza v priloženej tabuľke PDF (276 Kb) fr.

Belgické súdnictvo bolo preorganizované 1. apríla 2014. V priloženej tabuľke sú uvedené názvy súdov pred reformou z 1. apríla 2014 a po nej.

Posledná aktualizácia: 23/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.