Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

Chorvátska republika začala 18. januára 2017 používať európsky identifikátor judikatúry (ECLI) na súdne rozhodnutia v databáze judikatúry, ktorá je vedená na Najvyššom súde Chorvátskej republiky (Vrhovni sud Republike Hrvatske) a ktorá bola doteraz dostupná len na webovom sídle Najvyššieho súdu. Vďaka tomu, že všetkým verejne dostupným súdnym rozhodnutiam je priradený identifikátor ECLI, sú tieto rozhodnutia sprístupnené prostredníctvom vyhľadávača portálu elektronickej justície – ESE EEJP. To umožňuje a uľahčuje občanom a právnikom z iných členských štátov EÚ vyhľadávanie v uvedenej databáze súdnych rozhodnutí chorvátskych súdov a chorvátskym občanom a právnikom vyhľadávanie rozhodnutí súdov iných členských štátov.

Posledná aktualizácia: 01/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.