Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Česká republika

Autor obsahu
Česká republika

Vnútroštátny (národný) koordinátor ECLI

Nejvyšší soud

Burešova 571/20, Brno – Veveří, PSČ 657 37

Česká republika

Telefón: +420 541 593 111

Fax: +420 541 213 493

Identifikátor dátovej schránky: kccaa9t

E-mail: podatelna@nsoud.cz (uvádzajte predmet: ECLI)

Webové sídlo: http://www.nsoud.cz

Kontaktné osoby:

JUDr. Petra Polišenská, Mgr. Radka Feberová

Vytváranie vnútroštátneho identifikátora ECLI (syntax ECLI)

Identifikátorom ECLI sú v Českej republike od apríla 2012 označované všetky rozhodnutia Najvyššieho súdu a od marca 2014 aj všetky rozhodnutia Ústavného súdu. V súčasnosti sa pracuje na implementácii na úrovni vrchných a krajských súdov. Rozhodnutia, ktoré obsahujú identifikátor ECLI, je prostredníctvom neho možné vyhľadávať aj na webových lokalitách súdov (rozhodnutia Najvyššieho súdu a rozhodnutia Ústavného súdu).

Kód krajiny

[CZ]: kód krajiny pre Českú republiku.

Kódy súdov

[NS]: „Nejvyšší soud“ (Najvyšší súd Českej republiky).

[US]: „Ústavní soud“ (Ústavný súd Českej republiky).

Príklad identifikátora ECLI v prípade rozhodnutia českého súdu

ECLI:CZ:NS:2012:číslo spisu.1

[CZ] kód krajiny (CZ pre Českú republiku);

[NS] je skratka (kód) súdu, ktorý rozhodnutie vydal (NS pre „Nejvyšší soud“);

[2012] označuje rok vydania rozhodnutia;

[číslo spisu] sa uvádza bez medzier a lomky, ktoré sa nahrádzajú bodkami;

číslo [1] je poradové číslo rozhodnutia v prípade rovnakého čísla spisu. Použitím tohto poradového čísla sa predíde tomu, aby v rámci jedného súdu bolo v jednom roku označené rovnakým identifikátorom ECLI niekoľko rozhodnutí.

Súvisiace odkazy

http://www.nsoud.cz/

http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx

Posledná aktualizácia: 30/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.