Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku čeština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Česká republika

Autor obsahu
Česká republika
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Vnútroštátny (národný) koordinátor ECLI

Nejvyšší soud

Burešova 571/20, Brno – Veveří, PSČ 657 37

Česká republika

Telefón: +420 541 593 111

Fax: +420 541 213 493

Identifikátor dátovej schránky: kccaa9t

E-mail: podatelna@nsoud.cz (uvádzajte predmet: ECLI)

Webové sídlo: https://nsoud.cz

Kontaktné osoby:

JUDr. Petra Polišenská, Mgr. Radka Feberová

Vytváranie vnútroštátneho identifikátora ECLI (syntax ECLI)

Identifikátorom ECLI sú v Českej republike od apríla 2012 označované všetky rozhodnutia Najvyššieho súdu a od marca 2014 aj všetky rozhodnutia Ústavného súdu. V súčasnosti sa pracuje na implementácii na úrovni vrchných a krajských súdov. Rozhodnutia, ktoré obsahujú identifikátor ECLI, je prostredníctvom neho možné vyhľadávať aj na webových lokalitách súdov (rozhodnutia Najvyššieho súdu a rozhodnutia Ústavného súdu).

Kód krajiny

[CZ]: kód krajiny pre Českú republiku.

Kódy súdov

[NS]: „Nejvyšší soud“ (Najvyšší súd Českej republiky).

[US]: „Ústavní soud“ (Ústavný súd Českej republiky).

Príklad identifikátora ECLI v prípade rozhodnutia českého súdu

ECLI:CZ:NS:2012:číslo spisu.1

[CZ] kód krajiny (CZ pre Českú republiku);

[NS] je skratka (kód) súdu, ktorý rozhodnutie vydal (NS pre „Nejvyšší soud“);

[2012] označuje rok vydania rozhodnutia;

[číslo spisu] sa uvádza bez medzier a lomky, ktoré sa nahrádzajú bodkami;

číslo [1] je poradové číslo rozhodnutia v prípade rovnakého čísla spisu. Použitím tohto poradového čísla sa predíde tomu, aby v rámci jedného súdu bolo v jednom roku označené rovnakým identifikátorom ECLI niekoľko rozhodnutí.

Súvisiace odkazy

https://nsoud.cz

http://nalus.usoud.cz

Posledná aktualizácia: 30/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.