Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

Od roku 2018 je možné vyhľadávať estónsku judikatúru, ktorá bola uverejnená a je v platnosti, pomocou európskeho identifikátora judikatúry ECLI. Vyhľadávanie estónskej judikatúry pomocou identifikátora je jednoduchšie a rýchlejšie. Zavedením ECLI sa podporuje aj uplatňovanie politiky otvoreného prístupu. Identifikátor ECLI bol pridaný aj na stránku metadát pre judikatúru, ktorá sa zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania.

Od druhého polroka 2016 sa ECLI vždy priraďuje k judikatúre najvyššieho súdu, ako aj krajských a okresných súdov.

K uverejnenej judikatúre sa od druhej polovice roka 2016 priraďuje identifikátor ECLI, ktorého číslo pozostáva z piatich zložiek oddelených bodkou (napríklad ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84).

ECLI – Európsky identifikátor judikatúry, EE – identifikátor krajiny, RK – identifikátor súdu, 2016 – rok uverejnenia, 1.16.2798.84 – (napr. 1-16-2798/84) v počte súdnych prípadov sa symboly „-“ a „/“ nahrádzajú bodkami a na konci sa dopĺňa poradové kontrolné číslo „84“.

Číslo ECLI sa môže použiť aj ako URL adresa a vyhľadávanie možno vykonať pomocou tejto logiky (kde „kohtulahendid“ znamená „judikatúra“):

…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE – všetky prípady judikatúry s ECLI
…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016 – judikatúra najvyššieho súdu v roku 2016
…/kohtulahendid/ecli/ECLI:EE:RK:2016:1.16.2798.84 – konkrétny rozsudok najvyššieho súdu

Identifikátory súdov sú takéto:

RK – najvyšší súd
TLRK – okresný súd v Tallinne
TRRK – okresný súd v Tartu
TLHK – správny súd v Tallinne
TRHK – správny súd v Tartu
HMK – krajský súd v Harju
PMK – krajský súd v Pärnu
TMK – krajský súd v Tartu
VMK – krajský súd vo Viru

Posledná aktualizácia: 07/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.