Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

Vnútroštátny koordinátor ECLI

Generálny sekretariát vlády určil riaditeľstvo pre informácie v oblasti práva a správy (Direction de l’information légale et administrative – DILA) za vnútroštátneho koordinátora ECLI pre Francúzsko.

Kód „krajiny“

Kód „krajiny“ pre Francúzsko je: [FR]

Vytvorenie vnútroštátneho kódu ECLI

Najvyššie francúzske súdy, ktorých sa ECLI týka, sú:

 • Ústavná rada (Conseil constitutionnel);
 • kasačný súd (Cour de cassation);
 • Štátna rada (Conseil d'Etat).

ECLI sa skladá z piatich častí, z ktorých prvé dve sú konštanty pre členský štát:

ECLI:FR:{kód_súdu}:{rok rozhodnutia}:{poradové číslo}

Každý súd prijal svoj kód, ako aj pravidlá na vytváranie poradového čísla.

Rok rozhodnutia je vždy vo formáte štyroch čísel (formát RRRR, napríklad 2012).

1. Ústavná rada (Conseil constitutionnel)

Kód súdu je vždy CC.

Generická forma ECLI je teda:

ECLI:FR:CC:{rok rozhodnutia}:{poradové číslo}.

Poradové číslo sa skladá z dvoch častí oddelených bodkou:

 1. číslo série typu rozhodnutia (číslo, ktoré sa každý rok začína znovu od 1);
 2. typ rozhodnutia (DC, QPC, AN… – pozri zoznam týchto typov).

Napríklad:

rozhodnutie z piatku 27. júla 2012 č. 2012-270 QPC bude mať vo formáte ECLI túto podobu: ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC.

2. Kasačný súd (Cour de cassation)

Kód súdu je vždy CCASS.

Generická forma ECLI je teda:

ECLI:FR:CCASS:{rok rozhodnutia}:{poradové číslo}.

Poradové číslo obsahuje dva prepojené prvky:

 1. kódovanie súdneho senátu ustanovené pre ECLI (dva alfanumerické znaky určené podľa ďalej uvedenej tabuľky):
 2. AP ASSEMBLEE PLENIERE (plenárne zhromaždenie)
  AV AVIS (poradný zbor)
  C1 PREMIERE CHAMBRE CIVILE (prvý občianskoprávny senát)
  C2 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (druhý občianskoprávny senát)
  C3 TROISIEME CHAMBRE CIVILE (tretí občianskoprávny senát)
  CO CHAMBRE COMMERCIALE (obchodný senát)
  CR CHAMBRE CRIMINELLE (trestný senát)
  MI CHAMBRE MIXTE (zmiešaný senát)
  OR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT (uznesenie prvého predsedu)
  SO CHAMBRE SOCIALE (senát pre sociálne záležitosti)

  Toto kódovanie spočíva v použití interného poradového čísla zloženého z 8 znakov:

  jedného znaku, ktorý označuje kód na identifikáciu súdneho senátu,

  dvoch číselných znakov, ktoré označujú rok rozhodnutia,

  piatich číselných znakov, ktoré označujú číslo série v danom roku pre príslušný senát.

  Príklad: rozsudok trestného senátu kasačného súdu z 27. februára 2013 má číslo veci 12-81.063 a poradové číslo C1300710. Prvá časť poradového čísla tohto rozsudku bude CR pre trestný senát.

 3. Päť posledných číselných znakov poradového čísla
 4. V našom príklade bude druhá časť poradového čísla 00710. Rozsudok trestného senátu kasačného súdu z 27. februára 2013 s číslom veci 12-81.063 bude mať vo formáte ECLI túto podobu: ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Štátna rada (Conseil d'Etat)

Štátna rada používa kód súdu, ktorý určuje typ súdneho senátu: koreň CE je prepojený s viacerými písmenami, ako je znázornené ďalej:

Assemblée (zhromaždenie) CEASS
Ordonnance (uznesenie) CEORD
Section du contentieux (sekcia pre sporné konania) CESEC
Sous-section jugeant seule (podsekcia pre samostatné rozhodnutia) CESJS
Sous-sections réunies (spojené podsekcie)

CESSR

Chambre jugeant seule (senát pre samostatné rozhodnutia)

CECHS

Chambre réunies (spojené senáty)

CECHR


Kód CE sám osebe sa nepoužíva.

Generická forma je teda:

ECLI:FR:CE…:{rok rozhodnutia}:{poradové číslo}.

Poradové číslo sa tiež skladá z dvoch častí oddelených bodkou:

 1. číslo rozhodnutia;
 2. dátum čítania rozhodnutia vo formáte RRRRMMDD.

Napríklad:

rozhodnutie Štátnej rady č. 355099 vydané spojenými podsekciami 3 a 8 z 1. marca 2013 bude mať vo formáte ECLI túto podobu: ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301.

Posledná aktualizácia: 04/08/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.