Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Národný koordinátor ECLI (európskeho identifikátora judikatúry)

Povereným koordinátorom pre Nemecko je:

Bundesamt für Justiz [Spolkový úrad pre spravodlivosť]
Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes [Spolkové kompetenčné centrum – Právny informačný systém](CC-RIS)
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Deutschland

+49 228 410 5801
E-Mail: cc-ris@bfj.bund.de
http://www.bundesjustizamt.de

Kód krajiny

Kód krajiny pre Nemecko je: [DE]

Vytvorenie národného kódu ECLI

Na spolkovej úrovni plánujú všetky spolkové súdy zaviesť európsky identifikátor judikatúry (ECLI). Očakáva sa, že súdy spolkových krajín ho zavedú neskôr.

Kód ECLI do svojich databáz rozhodnutí zatiaľ zaviedli Spolkový ústavný súd, Spolkový správny súd a Spolkový pracovný súd. Všetkým rozhodnutiam uverejneným na ich príslušných webových sídlach od zavedenia systému ECLI bol pridelený kód ECLI. Podrobné informácie:

V identifikačnom čísle ECLI, ktoré pozostáva z piatich častí, prvé dva znaky vždy predstavujú kód členského štátu:

ECLI:DE:[kód súdu]:[rok rozhodnutia]:[sériové číslo].

Každému súdu sa pridelí kód súdu a individuálne pravidlá generovania sériového čísla. Rok rozhodnutia sa spravidla uvádza ako štvorciferné číslo (rrrr, napr. 2015).

Spolkový ústavný súd (Bundesverfassungsgericht)

Kód súdu je vždy BVerfG.
Sériové číslo (poradové číslo) sa skladá zo štyroch, alebo ak je potrebný ďalší rozlišujúci znak, piatich častí, z ktorých tretia a štvrtá časť a štvrtá a piata časť sú oddelené bodkou.

1.   Typ postupu:

b    Rozhodovanie o zákaze činnosti politických strán
c    Rozhodovanie o sťažnostiach vo volebných veciach
e    Postup riešenia sporov medzi orgánmi (kompetenčné spory)
f    Abstraktné súdne preskúmanie
g    Spory medzi spolkovou republikou a spolkovými krajinami
h    Ostatné spory medzi spolkovou republikou a spolkovými krajinami
k    Spory týkajúce sa ústavy spolkovej krajiny
l     Vecné súdne preskúmanie
m   Preskúmanie medzinárodného práva ako spolkového práva
n    Výklad základného práva po postúpení od ústavného súdu spolkovej krajiny
p    Rozhodnutia o iných otázkach, ktoré mu boli postúpené spolkovým zákonom
q    Predbežné opatrenia
r    Ústavné sťažnosti
up  Rozhodnutia pléna
vb  Sťažnosti týkajúce sa prieťahov v súdnom konaní

2.    Skratky zloženia súdu: k pre rozhodnutia komory alebo s pre rozhodnutia senátu (divízia) (nie pre prípady, ktorých sa rozhoduje v pléne alebo sťažnosti týkajúce sa odkladov; v týchto prípadoch sa zloženie súdu implicitne označuje skratkami „up“ a „vb“)
3.    Presný dátum rozhodnutia vo formáte rrrrmmdd
4.    Voliteľné: dodatočný rozlišovací znak (a – z) je potrebný vtedy, keď sú rozhodnutia vynesené s rovnakým dátumom/referenčným číslom (príklad: predĺženie dočasného príkazu + rozhodnutie vo veci samej s rovnakým dátumom/referenčným číslom)
5.    Referenčné číslo

Príklad:
ECLI rozhodnutia z 21. januára 2015 s referenčným číslom 2 BvR 1856/13 je:
ECLI:DE:BVerfG:2015:rk20150121.2bvr185613.

Spolkový správny súd (Bundesverwaltungsgericht)

Kód súdu je vždy BVerwG.
Sériové číslo sa skladá zo štyroch častí, z ktorých druhá a tretia časť a tretia a štvrtá časť sú od seba oddelené bodkou.

1.    Presný dátum rozhodnutia vo formáte ddmmrr
2.    Skratka typu rozhodnutia [U pre rozsudok (Urteil), B pre rozhodnutie (Beschluss), G pre príkaz (Gerichtsbescheid)]
3.    Referenčné číslo a 4.    Vždy: dodatočné rozlišovacie číslo (slúži na rozlíšenie medzi dvoma alebo viacerými dokumentmi s rovnakým typom rozhodnutia prijatého v rovnaký deň, s rovnakým referenčným číslom, napr. „0“)

Príklad:
ECLI rozsudku z 17. apríla 2002 s referenčným číslom 9 CN 1.01 je:
ECLI:DE:BVerwG:2002:170402U9CN1.01.0

Spolkový pracovný súd (Bundesarbeitsgericht)

Kód súdu je vždy BAG.
Sériové číslo sa skladá zo štyroch častí oddelených bodkami:

1.    Presný dátum rozhodnutia vo formáte ddmmrr
2.    Skratka typu rozhodnutia [B pre rozhodnutie (Beschluss), U pre rozsudok (Urteil)]
3.    Referenčné číslo a 4.    Vždy: dodatočné rozlišovacie číslo (slúži na rozlíšenie medzi dvoma alebo viacerými dokumentmi s rovnakým typom rozhodnutia prijatého v rovnaký deň, s rovnakým referenčným číslom, napr. „0“)

Príklad:
ECLI rozhodnutia Spolkového pracovného súdu zo 7. januára 2015 s referenčným číslom 10 AZB 109/14 je:
ECLI:DE:BAG:2015:070115.B.10AZB109.14.0

Posledná aktualizácia: 17/06/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.