Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

Národný koordinátor ECLI

Povereným koordinátorom ECLI pre Nemecko je:
Spolkový úrad pre spravodlivosť (Bundesamt für Justiz)
Útvar VII 1
Adenauerallee 99 – 103
53113 Bonn
Nemecko

Tel.: +49 22899410-5801

E-mail: kompetenzzentrum-ris@bfj.bund.de
https://www.bundesjustizamt.de

Zavedenie a rozšírenie ECLI v Nemecku

ECLI zaviedli do svojich databáz rozhodnutí Spolkový ústavný súd (Bundesverfassungsgericht), Spolkový súdny dvor (Bundesgerichtshof), Spolkový správny súd (Bundesverwaltungsgericht), Spolkový finančný súd (Bundesfinanzhof), Spolkový pracovný súd (Bundesarbeitsgericht), Spolkový sociálny súd (Bundessozialgericht) a súdy spolkových krajín (Länder). Všetkým rozhodnutiam uverejneným na ich príslušných webových sídlach od zavedenia systému ECLI bol pridelený kód ECLI. Informácie nájdete tu:

Spolkový ústavný súd
http://www.bundesverfassungsgericht.de (kód ECLI sa plánuje retroaktívne prideliť všetkým uverejneným rozhodnutiam);

Spolkový súdny dvor
http://www.bundesgerichtshof.de (v prípade rozhodnutí uverejnených na webovom sídle Spolkového ústavného súdu od 1. januára 2016);

Spolkový správny súd
http://www.bundesverwaltungsgericht.de (v prípade rozhodnutí uverejnených na webovom sídle Spolkového správneho súdu);

Spolkový finančný súd
http://www.bundesfinanzhof.de (v prípade rozhodnutí uverejnených na webovom sídle Spolkového finančného súdu od 4. októbra 2016);

Spolkový pracovný súd
http://www.bundesarbeitsgericht.de (v prípade rozhodnutí po 1. januári 2015);

Spolkový sociálny súd
http://www.bundessozialgericht.de (v prípade rozhodnutí uverejnených na webovom sídle Spolkového sociálneho súdu od 1. januára 2010);

súdy spolkových krajín (Länder)
http://www.justiz.de/onlinedienste/rechtsprechung/index.php.

Na vyhľadávanie rozhodnutí Spolkového ústavného súdu a Spolkového správneho súdu, ktorým bol pridelený kód ECLI, môžete použiť aj vyhľadávač ECLI EÚ.

Štruktúra kódov ECLI

Všeobecné
kódy ECLI majú päť zložiek. Každá zložka je oddelená od ostatných dvojbodkou. Kódy ECLI pridelené Nemeckom vždy začínajú ECLI (①), za ktorým nasleduje DE pre Nemecko (②). Tretia zložka známa ako kód súdu (③) ukazuje, ktorý súd prijal rozhodnutie (napr. kód BVerfG pre Spolkový ústavný súd). Štvrtá zložka (④) označuje rok, v ktorom bolo rozhodnutie prijaté, a pozostáva zo štvorcifernej sekvencie (vo formáte rrrr, napr. 2016).

 

Kódy ECLI

 

Súdy podľa svojich vlastných individuálnych pravidiel generujú finálnu zložku, ktorá je známa ako poradové číslo (⑤ a vyššie). Kódy súdov a poradové čísla, ktoré používa každý súd, sú vysvetlené osobitne nižšie.

Podrobnosti v prípade jednotlivých súdov

Spolkový ústavný súd

Kód súdu (③) je vždy BVerfG. Poradové číslo pozostáva z častí ⑤ až ⑨. Predposledná a posledná časť sú oddelené bodkou. Presné zložky poradového čísla sú podrobne vysvetlené nižšie.

 1. Typ konania:

b

Zistenie, že jedna alebo viaceré strany konali protiústavne

c

Odvolanie proti rozhodnutiu vo volebnom spore

e

Postup riešenia sporov medzi ústavnými orgánmi (kompetenčné spory)

f

Abstraktné súdne preskúmanie

g

Spory medzi spolkovou vládou a spolkovými krajinami (Länder)

h

Ostatné spory medzi spolkovou vládou a spolkovými krajinami (Länder)

k

Spory týkajúce sa ústavy spolkovej krajiny (Land)

l

Vecné súdne preskúmanie

m

Preskúmanie medzinárodného práva ako spolkového práva

n

Výklad základného zákona po postúpení od ústavného súdu spolkovej krajiny (Land)

p

Rozhodnutia o iných otázkach, ktoré mu boli postúpené spolkovým zákonom

q

Dočasné opatrenia

r

Ústavné sťažnosti

up

Rozhodnutia pléna

vb

Sťažnosti týkajúce sa prieťahov v súdnom konaní

 1. Skratky zloženia súdu: k pre rozhodnutia komory alebo s pre rozhodnutia senátu (útvar) (nie pre prípady, v ktorých sa rozhoduje v pléne, alebo sťažnosti týkajúce sa odkladov; v týchto prípadoch sa zloženie súdu implicitne označuje skratkami up a vb).
 2. Presný dátum rozhodnutia vo formáte rrrrmmdd.
 3. Voliteľné: dodatočný rozlišovací znak (pridelený v abecednom poradí od a po z). Ten je potrebný vtedy, keď sú rozhodnutia vynesené tým istým súdom s rovnakým dátumom a číslom spisu (napr. rovnaký dátum a číslo spisu na predĺženie dočasného príkazu a rozhodnutie vo veci samej). Rozlišovací znak sa pridáva len vtedy, keď je potrebné zabrániť prideleniu nejasných kódov ECLI.
 4. Hlavné číslo spisu (pozostávajúce z identifikátora útvaru, odkazu na register, čísla záznamu a roku záznamu vo formáte rr). Medzi identifikátorom útvaru a odkazom na register nie sú žiadne medzery a takisto ani medzi odkazom na register a číslom záznamu. V kóde ECLI sa takisto vynechá lomka medzi číslom záznamu a rokom záznamu. Číslo záznamu sa v kóde ECLI vždy uvádza ako štvormiestne číslo. V prípade potreby sa pred číslo záznamu vložia úvodné nuly. Posledné dve číslice preto vždy predstavujú rok záznamu.

Príklad:
ECLI rozhodnutia druhého útvaru Spolkového ústavného súdu z 1. marca 2016 s číslom spisu 2 BvB 1/13 je:

 

Dodatočný znak c naznačuje, že ide o štvrté rozhodnutie s inak identickým kódom ECLI.

Spolkový súdny dvor

Kód súdu (③) je vždy BGH. Poradové číslo pozostáva z častí ⑤ až ⑧. Časti ⑦ a ⑧ sú oddelené bodkou. Presné zložky poradového čísla sú podrobne vysvetlené nižšie.

 1. Presný dátum rozhodnutia vo formáte ddmmrr.
 2. Skratka typu rozhodnutia [U pre rozsudok (Urteil), B pre rozhodnutie (Beschluss), V pre príkaz (Verfügung), S pre iné].
 3. Hlavné číslo spisu (pozostávajúce z identifikátora útvaru, odkazu na register, čísla záznamu a roku záznamu vo formáte rr). Medzi identifikátorom útvaru a odkazom na register nie sú žiadne medzery a takisto ani medzi odkazom na register a číslom záznamu. Lomka medzi číslom záznamu a rokom záznamu sa nahradí bodkou.
 4. Dodatočný rozlišovací znak (priradený postupne od 0 do 9) sa používa vždy, keď sa vydá niekoľko rozhodnutí rovnakého typu s rovnakým dátumom a číslom spisu.

Príklad:
ECLI rozhodnutia druhého trestného útvaru Spolkového súdneho dvora z 15. marca 2016 s číslom spisu 2 StR 487/15 je:

 

Dodatočný znak 2 naznačuje, že ide o tretie rozhodnutie s inak identickým kódom ECLI.

Spolkový správny súd

Kód súdu (③) je vždy BVerwG. Poradové číslo pozostáva z častí ⑤ až ⑧. Časti ⑦ a ⑧ sú oddelené bodkou, pokiaľ nie je priradené číslo spisu s koncovým označením D (súdna ochrana v prípade príliš dlhého súdneho konania), pričom v takom prípade nie je medzi číslom spisu (⑦) a dodatočným rozlišovacím znakom (⑧) žiadna bodka. Presné zložky poradového čísla sú podrobne vysvetlené nižšie.

 1. Presný dátum rozhodnutia vo formáte ddmmrr.
 2. Skratka typu rozhodnutia [U pre rozsudok (Urteil), B pre rozhodnutie (Beschluss), G pre príkaz (Gerichtsbescheid)].
 3. Hlavné číslo spisu (pozostávajúce z identifikátora útvaru, odkazu na register, čísla záznamu a roku záznamu vo formáte rr). Medzi identifikátorom útvaru a odkazom na register nie sú žiadne medzery a takisto ani medzi odkazom na register a číslom záznamu. Staršie čísla spisu majú lomku medzi číslom záznamu a rokom záznamu; v kódoch ECLI sa táto lomka nahrádza bodkou.
 4. Dodatočný rozlišovací znak (priradený postupne od 0 do 9) sa používa vždy, keď sa vydá niekoľko rozhodnutí rovnakého typu s rovnakým dátumom a číslom spisu.

Príklad:
ECLI rozsudku deviateho útvaru Spolkového správneho súdu zo 17. apríla 2002 s číslom spisu 9 CN 1/01 je:

 

 

Spolkový finančný súd

Kód súdu (③) je vždy BFH. Poradové číslo pozostáva z častí ⑤ až ⑧. Každá časť je oddelená od ostatných bodkou. Presné zložky poradového čísla sú podrobne vysvetlené nižšie.

 1. Skratky pre jednotlivé typy rozhodnutí:

VE

Návrh na začatie prejudiciálneho konania na Súdny dvor Európskej Únie

VV

Predloženie na Spolkový ústavný súd

BA

Rozhodnutie v konaní o nariadení predbežného opatrenia:

návrh na odklad výkonu [A1] a odvolanie proti rozhodnutiu o odložení výkonu [A2]

B

Rozhodnutie s výnimkou prípadov, keď sa má prideliť BA

U

Rozsudok, právne záväzný súdny príkaz, predbežné rozhodnutie atď.

 1. Presný dátum rozhodnutia vo formáte ddmmrr.
 2. Hlavné číslo spisu (pozostávajúce z identifikátora útvaru, odkazu na register, čísla záznamu a roku záznamu vo formáte rr). Medzi identifikátorom útvaru a odkazom na register nie sú žiadne medzery a takisto ani medzi odkazom na register a číslom záznamu. Lomka medzi číslom záznamu a rokom záznamu sa nahradí bodkou.
 3. Dodatočný rozlišovací znak (priradený postupne od 0 do 9) sa používa vždy, keď sa vydá niekoľko rozhodnutí rovnakého typu s rovnakým dátumom a číslom spisu.

Príklad:
ECLI rozsudku desiateho útvaru Spolkového finančného súdu z 1. júna 2016 s číslom spisu X R 66/14 je:

 

Spolkový pracovný súd

Kód súdu (③) je vždy BAG. Poradové číslo pozostáva z častí ⑤ až ⑧. Každá časť je oddelená od ostatných bodkou. Presné zložky poradového čísla sú podrobne vysvetlené nižšie.

 1. Presný dátum rozhodnutia vo formáte ddmmrr.
 2. Skratka typu rozhodnutia [U pre rozsudok (Urteil), B pre rozhodnutie (Beschluss)].
 3. Hlavné číslo spisu (pozostávajúce z identifikátora útvaru, odkazu na register, čísla záznamu a roku záznamu vo formáte rr). Medzi identifikátorom útvaru a odkazom na register nie sú žiadne medzery a takisto ani medzi odkazom na register a číslom záznamu. Lomka medzi číslom záznamu a rokom záznamu sa nahradí bodkou.
 4. Dodatočný rozlišovací znak (priradený postupne od 0 do 9) sa používa vždy, keď sa vydá niekoľko rozhodnutí rovnakého typu s rovnakým dátumom a číslom spisu.

Príklad:
ECLI rozhodnutia desiateho útvaru Spolkového pracovného súdu zo 7. januára 2015 s číslom spisu 10 AZB 109/14 je:

 

 

Spolkový sociálny súd

Kód súdu (③) je vždy BSG. Poradové číslo pozostáva z častí ⑤ až ⑧. Časti nie sú žiadnym spôsobom rozdelené. Presné zložky poradového čísla sú podrobne vysvetlené nižšie.

 1. Presný dátum rozhodnutia vo formáte ddmmrr.
 2. Skratka typu rozhodnutia [U pre rozsudok (Urteil), B pre rozhodnutie (Beschluss)].
 3. Hlavné číslo spisu (pozostávajúce z B pre Spolkový sociálny súd, identifikátora útvaru, identifikátora oblasti, čísla záznamu v príslušnej oblasti a súvisiaceho registra, roku záznamu vo formáte rr a odkazu na register). Zložky, ktoré nie sú alfanumerické, sú v čísle spisu vynechané.
 4. Dodatočný rozlišovací znak (priradený postupne od 0 do 9) sa používa vždy, keď sa vydá niekoľko rozhodnutí rovnakého typu s rovnakým dátumom a číslom spisu.

Príklad:
ECLI rozhodnutia tretieho útvaru Spolkového sociálneho súdu z 25. januára 2017 s číslom spisu B 3 P 2/15 R je:

 

Súdy spolkových krajín (Länder)

Prípustné kódy súdu (③) sú uvedené v priloženej tabuľke  Excel (52 kB) de. Poradové číslo pozostáva z častí ⑤ až ⑦. Každá časť je oddelená od ostatných bodkou. Presné zložky poradového čísla sú podrobne vysvetlené nižšie.

 1. Presný dátum rozhodnutia vo formáte mmdd.
 2. Číslo spisu (alebo čísla spisov, ak ich je viacero) do 17 znakov, ktoré začínajú prvým znakom čísla hlavného spisu. Ak po 17. znaku nasleduje bodka, vynecháva sa. Prehlásky sa nahrádzajú (ä = AE, ö = OE, ü = UE) a vynechávajú sa nealfanumerické znaky, ako sú medzery alebo lomky. Ak by sa vedľa seba zobrazovali číslice alebo písmená, oddeľujú sa bodkou (napr. 9 C 1023/12 sa mení na 9C1023.12).
 3. Dodatočný dvojmiestny rozlišovací kód (priradený postupne od 00 do 99) sa používa vždy, keď sa vydá niekoľko rozhodnutí rovnakého typu s rovnakým dátumom a číslom spisu.

Príklad:
ECLI rozhodnutia šiestej veľkej komory pre hospodárske trestné činy Krajinského súdu v Stuttgarte z 26. januára 2015 s číslom spisu 6 KLs 34 Js 2588/10 je:

 

Posledná aktualizácia: 08/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.