Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Írsko

Autor obsahu
Írsko

Národný koordinátor ECLI (európskeho identifikátora judikatúry)

Národným koordinátorom ECLI je Úrad spravodlivosti a rovnoprávnosti (The Department of Justice and Equality).

Kód krajiny

Kód krajiny pre Írsko je: [IE]

Vytvorenie národného kódu ECLI

Na základe existujúcich verejne dostupných informácií v súčasnosti nie je možné vytvoriť kód ECLI. Presné forma kódu ECLI ešte nebola dohodnutá a stále sa na nej pracuje.

Posledná aktualizácia: 11/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.