Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Holandsko

Autor obsahu
Holandsko

Vnútroštátny koordinátor ECLI (európskeho identifikátora judikatúry)

Vnútroštátnym koordinátorom ECLI je Rada súdnej moci (Raad voor de rechtspraak). Správcu môžete kontaktovať na adrese: kennissystemen@rechtspraak.nl

Kód krajiny

Holandsko má kód: [NL]

Vytváranie vnútroštátneho ECLI

ECLI sa v Holandsku zaviedol 28. júna 2013. Môže byť pridelený:

 • všetkým súdnym rozhodnutiam, ktoré sa zverejňujú na webovej lokalite Rady súdnej moci,
 • všetkým disciplinárnym rozhodnutiam, ktoré sa zverejňujú na oficiálnej webovej lokalite (na spoločnej webovej lokalite pre disciplinárne konania),
 • všetkým súdnym rozhodnutiam neuverejneným na webových lokalitách, ktoré sú uvedené v odsekoch a) a b), ale ktoré boli uverejnené v časopisoch alebo databázach, ako aj súdnym rozhodnutiam uverejneným komerčným spôsobom vo forme „otvorený prístup“ (open access). Vydavatelia časopisov alebo správcovia databáz, ktorí si to želajú, môžu svoje rozhodnutia zaregistrovať prostredníctvom vyššie uvedenej emailovej adresy,
 • všetkým súdnym rozhodnutiam uloženým v databáze Rady súdnej moci.

Bez ohľadu na to, či je samotné rozhodnutie uverejnené na jednej z dvoch uvedených webových lokalít, na webovej lokalite rechtspraak.nl sa uverejňujú všetky holandské kódy ECLI, a to minimálne spolu s názvom subjektu, ktorý rozhodnutie vydal, dátumom rozhodnutia a číslom veci.

Na účely citovania príslušného rozhodnutia v odborných časopisoch alebo databázach sa uvádzajú aj publikačné údaje, ak sú známe. Holandské kódy ECLI sa skladajú z týchto prvkov:

 • „ECLI“,
 • kód krajiny „NL“,
 • kód súdu [pozri pod nadpisom „ECLI kódy súdov“ (Gerechtscode)],
 • rok vydania rozhodnutia,
 • sériové číslo. Existujú dva možné formáty.
  • Prakticky všetkým rozhodnutiam uverejneným v Holandsku pred 28. júnom 2013 bolo prideľované vnútroštátne referenčné číslo veci „LJN“ (Landelijk Jurisprudentie Nummer), ktoré vždy pozostávalo z dvoch písmen a štyroch číslic, napr. „AB1234“. Z dôvodu zachovania konzistentnosti bol toto číslo LJN začlenené ako piata časť kódu ECLI.
  • Od 28. júna 2013 sa už čísla LJN neprideľujú. Všetky rozhodnutia, ktorým je pridelený kód ECLI po tomto dátume, majú vzostupné sériové číslo pozostávajúce výlučne z číslic. Môže tomu takisto byť aj v prípade rozhodnutí vydaných pred 28. júnom 2013.

Najdôležitejšie kódy súdov

V Holandsku je veľký počet súdov. Kódy najdôležitejších holandských súdov sú uvedené v tejto tabuľke.

Najvyššie súdy

HR

Hoge Raad (Najvyšší súd)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (Úrad prokuratúry Najvyššieho súdu) (Generálny prokurátor)

RVS

Raad van State (Štátna rada)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (Súd posledného stupňa vo veciach sociálneho zabezpečenia)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Správny súd posledného stupňa vo veciach obchodu a priemyslu)

Odvolacie súdy (Appelgerechten)

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Okresné súdy (Rechtbanken)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Kódy všetkých súdov

Úplný, abecedne zoradený zoznam kódov holandských súdov je tu. Pri subjektoch, ktoré už neexistujú, je poznámka „opgeheven“ (zrušený).

Posledná aktualizácia: 08/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.