Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Holandsko

Autor obsahu
Holandsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Národný koordinátor ECLI (európskeho identifikátora judikatúry)

Národným koordinátorom ECLI je Súdna rada (Raad voor de rechtspraak): ecliservice@rechtspraak.nl

Kód krajiny

Kód krajiny pre Holandsko je: [NL]

Vytvorenie národného kódu ECLI

V Holandsku bol kód ECLI zavedený 28. júna 2013. Kód ECLI možno prideliť:

a) všetkým súdnym rozhodnutiam uverejneným na webovej stránke Súdnej rady: http://www.rechtspraak.nl/

b) všetkým rozhodnutiam v disciplinárnych veciach uverejneným na webovej stránke spoločných disciplinárnych orgánov: http://www.tuchtrecht.nl/;

c) všetkým súdnym rozhodnutiam neuverejneným na webových stránkach, ktoré sú uvedené v odsekoch a) a b), ale ktoré boli uverejnené v časopisoch alebo databázach, ako aj súdnym rozhodnutiam uverejneným komerčným spôsobom vo forme „otvorený prístup“ (open access). Vydavatelia časopisov alebo správcovia databáz, ktorí si to želajú, môže svoje rozhodnutia zaregistrovať prostredníctvom vyššie uvedenej emailovej adresy;

d) všetkým súdnym rozhodnutiam uloženým v databáze Súdnej rady.

Bez ohľadu na to, či je samotné rozhodnutie uverejnené na jednej z dvoch uvedených webových stránok, na webovej stránke http://www.rechtspraak.nl/ sa uverejňujú všetky holandské kódy ECLI, a to minimálne spolu s názvom subjektu, ktorý rozhodnutie vydal, dátumom rozhodnutia a číslom veci. Na účely citovania príslušného rozhodnutia v odborných časopisoch alebo databázach sa uvádzajú aj publikačné údaje, ak sú známe.

Holandské kódy ECLI sa skladajú z týchto prvkov:

  • „ECLI“,
  • kód krajiny „NL“,
  • kód súdu - pozri pod nadpisom „kódy súdov ECLI“,
  • rok vydania rozhodnutia,
  • sériové číslo. Existujú dva možné formáty.
  • Prakticky všetkým rozhodnutiam uverejneným v Holandsku pred 28. Júnom 2013 bolo prideľované vnútroštátne referenčné číslo veci „LJN“ (Landelijk Jurisprudentie Nummer), ktorý vždy pozostávalo z dvoch písmen a štyroch číslic, napr. „AB1234“. Z dôvodu zachovania konzistentnosti bol toto číslo LJN začlenené ako piata časť kódu ECLI.
  • Od 28. Júna 2013 sa čísla LJN už neprideľujú. Všetky rozhodnutia, ktorým je pridelený kód ECLI po tomto dátume, majú vzostupné sériové číslo pozostávajúce výlučne z číslic. Môže tomu takisto byť aj v prípade rozhodnutí vydaných pred 28. júnom 2013.

Najdôležitejšie kódy súdov

V Holandsku je veľký počet súdov. Kódy najdôležitejších holandských súdov sú uvedené nižšie.

Organizácia súdov sa v Holandsku výrazne zmenila 1. januára 2013. Súdy, ktoré už k 1. januáru 2013 neexistovali, sú uvedené ako „zrušené“. K ďalšej zmene došlo 1. apríla 2013. Súdy, ktoré už od tohto dátumu neexistujú, sú tiež uvedené ako „zrušené“.

Najvyššie súdy

HR

Hoge Raad (Najvyšší súd)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (Úrad prokuratúry Najvyššieho súdu) (Generálny prokurátor)

RVS

Raad van State (Štátna rada)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (Súd posledného stupňa vo veciach sociálneho zabezpečenia)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Správny súd posledného stupňa vo veciach obchodu a priemyslu)

Odvolacie súdy

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam (Amsterdamský odvolací súd)

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHARN

Gerechtshof Arnhem (zrušený)

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHLEE

Gerechtshof Leeuwarden (zrušený)

GHSGR

Gerechtshof 's-Gravenhage (zrušený)

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Okresné súdy

RBALK

Rechtbank Alkmaar (Alkmaarsky okresný súd) (zrušený)

RBALM

Rechtbank Almelo (zrušený)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBARN

Rechtbank Arnhem (zrušený)

RBASS

Rechtbank Assen (zrušený)

RBBRE

Rechtbank Breda (zrušený)

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBDOR

Rechtbank Dordrecht (zrušený)

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBGRO

Rechtbank Groningen (zrušený)

RBHAA

Rechtbank Haarlem (zrušený)

RBLEE

Rechtbank Leeuwarden (zrušený)

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMAA

Rechtbank Maastricht (zrušený)

RBMID

Rechtbank Middelburg (zrušený)

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBONE

Rechtbank Oost-Nederland (zrušený)

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROE

Rechtbank Roermond (zrušený)

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBSGR

Rechtbank 's-Gravenhage (zrušený)

RBSHE

Rechtbank 's-Hertogenbosch (zrušený)

RBUTR

Rechtbank Utrecht (zrušený)

RBZLY

Rechtbank Zwolle-Lelystad (zrušený)

RBZUT

Rechtbank Zutphen (zrušený)

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Kódy všetkých súdov

Úplný zoznam kódov holandských súdov v abecednom poradí je k dispozícii v prílohe PDF (73 Kb) NL../../../../../../fileDownload.do?id=ff7a5a05-4b2c-49d9-ba7e-b5b79ee88fb4. Súdy, ktoré už neexistujú, sú označené ako „zrušené“.

Posledná aktualizácia: 14/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.