Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

Vnútroštátny koordinátor ECLI (európskeho identifikátora judikatúry)

Vnútroštátnym koordinátorom ECLI je ministerstvo spravodlivosti – dti@just.ro

Kód krajiny

Rumunsko má kód [RO]

Vytvorenie vnútroštátneho kódu ECLI

Používanie ECLI sa v Rumunsku zaviedlo koncom roku 2015.

ECLI sa prideľuje automaticky pomocou elektronického informačného systému registrov trestov (ECRIS), a to rozsudkom, ktoré súdy (Najvyšší kasačný a trestný súd, odvolacie súdy, tribunály a okresné súdy) vydávajú od roku 2007. V prípade rozsudkov vynesených po 15. decembri 2015 sa ECLI uvádza aj v papierovej podobe.

V súčasnosti neexistuje online databáza vnútroštátnej judikatúry, ktorá by bola v rámci portálu elektronickej justície pripojená k vyhľadávaču ECLI. Existuje však databáza, v ktorej sú zo systému ECRIS prevzaté a v anonymizovanej forme uverejnené všetky rozsudky vydané rumunskými súdmi v roku 2010 – ROLII, ktorá je vo fáze vývoja.

Kód ECLI v Rumunsku tvorí:

  • „ECLI“,
  • kód krajiny „RO“,
  • kód súdu – zoznam kódov súdov je k dispozícii tu  PDF (256 Kb) RO,
  • rok vydania rozsudku,
  • poradové číslo zložené z interného čísla príslušného elektronického registra v systéme ECRIS (jedinečné číslo súdu) a čísla rozsudku prideleného v registri súdnych rozhodnutí (jedinečné číslo v registri).

Príklad:

Kód ECLI pridelený rozsudku, ktorý vydal okresný súd v Bukurešti 4, by mohol vyzerať takto: ECLI:RO:JDS4B:2017:001.004053, kde „JDS4B“ je kód súdu, „2017“ je rok vydania rozsudku, „001“ je interné číslo príslušného elektronického registra v systému ECRIS a „004053“ je číslo rozsudku.

Posledná aktualizácia: 07/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.