Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Slovensko

Autor obsahu
Slovensko

Národný koordinátor ECLI

Národným koordinátorom ECLI je sekcia informatiky a riadenia projektov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky – e-mail: ecli@justice.sk

Kód krajiny

Kód krajiny pre Slovenskú republiku je: [SK]

Vytvorenie národného kódu ECLI

Kód ECLI je vytvorený v okamihu vydania súdneho rozhodnutia. Číslo ECLI je uvedené iba pri súdnych rozhodnutiach, ktoré sú vydané po 25. júli 2011.  V prípade súdneho rozhodnutia vydaného pred 25. júlom 2011, voči ktorému bolo podané odvolanie po 25. júli 2011, je toto súdne rozhodnutie, ako aj ostatné rozhodnutia obsiahnuté v spise tiež označené kódom ECLI.

Príklad kódu ECLI pre Slovenskú republiku:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 = skratka súdu

2011 = rok

0123456789 = IČS (Identifikačné číslo spisu)

123 = poradové číslo rozhodnutia v spise

Posledná aktualizácia: 27/02/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.