Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Slovinsko

Autor obsahu
Slovinsko

Národný koordinátor ECLI (európskeho identifikátora judikatúry)

Národným koordinátorom pre Slovinsko je:

Najvyšší súd Slovinskej republiky

Oddelenie registra,

Tavčarjeva 9,

SI-1000 Ľubľana

Slovinsko

Kontaktný email: ecli.vsrs@sodisce.si

Kontaktná osoba: Gregor Strojin

Kód krajiny

Kód krajiny pre Slovinsko je: [SI]

Vytvorenie národného kódu ECLI

Slovinsko 1. októbra 2011 zaviedlo kód ECLI ako súčasť všetkých existujúcich dokumentov uverejnených v databázach judikatúry svojich súdov. Kód ECLI sa takisto prideľuje všetkým novým dokumentom, ktoré sa zaznamenávajú do databáz judikatúry. Tento kód bude v blízkej budúcnosti aj súčasťou všetkých nových súdnych rozhodnutí.

Všetky kódy ECLI sa vytvárajú automaticky na základe existujúcich údajov.

Všetci známi súkromní vydavatelia dokumentov judikatúry boli informovaní o kóde ECLI a väčšina z nich už priradila kód ECLI uverejneným dokumentom.

Kódy súdov:

VSRS: Najvyšší súd Slovinskej republiky (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

USRS: Ústavný súd Slovinskej republiky (Ustavno sodišče Republike Slovenije)

VSCE: Vyšší súd v Celje (Višje sodišče v Celju)

VSKP: Vyšší súd v Koperi (Višje sodišče v Kopru)

VSLJ: Vyšší súd v Ľubľane (Višje sodišče v Ljubljani)

VSMB: Vyšší súd v Maribore (Višje sodišče v Mariboru)

UPRS: Správny súd Slovinskej republiky (Upravno sodišče Republike Slovenije)

VDSS: Vyšší súd pre pracovné a sociálne veci (Višje delovno in socialno sodišče)

Poznámka: kódy súdov pozostávajú zo štyroch písmen. Do zoznamu zúčastnených súdov sú v súčasnosti zaradené len odvolacie súdy, Najvyšší súd a Ústavný súd Slovinskej republiky, ktorých rozhodnutia sú už uverejnené vo vnútroštátnych databázach judikatúry. Ostatné súdy a inštitúcie budú pridané v blízkej budúcnosti.

Rok prijatia rozhodnutia:

Použije sa rok, v ktorom bolo rozhodnutie vydané (údaj RRRR).

Referenčné číslo:

Štandardné poradové číslo (ďalej len „RON“; napr. II Ips 123/2005) príslušného súdu [dátové pole: Odločba (= rozhodnutie)] sa používa ako základ pre vytvorenie poradového čísla kódu ECLI (ďalej len „EON“).

Iné slová (napr. Sodba, Sklep a pod.), ktoré môžu byť súčasťou poľa Odločba, sa nepovažujú za súčasť RON a pri vytváraní EON sa vynechajú/zmažú.

Rok, ktorý je súčasťou RON, zostáva súčasťou nového EON.

Keďže štandardné poradové čísla zahŕňajú znaky ako pomlčky, lomky alebo prázdne miesta, každý z nich sa v rámci formátu kódu ECLI nahrádza bodkou (napr. II Ips 123/2005 sa zmení na II.Ips.123.2005; I K 123456/2010 sa zmení na I.K.123456.2010 a pod.).

Všeobecné pravidlá pre EON podliehajú výnimkám vymedzeným v týchto osobitných prípadoch .

Osobitné prípady:

A: Keď sa pri jednom spoločnom rozhodnutí uvádzajú dve alebo viac RON, na vytvorenie kódu ECLI sa použije len prvé RON. V takýchto prípadoch sa na koniec EON pridá „.A“. Ostatné RON sú dostupné cez metaúdaje dokumentu.

Príklad:
Sodba II Ips 49/2008 a II Ips 28/2011

ECLI je:
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A

 

B: Keď sa pri rozhodnutí používa len jeden RON, ktorý je podobný v prípade niekoľkých iných rozhodnutí s inými RON, tieto ďalšie rozhodnutia neboli do databázy judikatúry pridané. Prvý RON sa použije na vytvorenie kódu ECLI a ostatné sa v metaúdajoch označia ako „rovnaké“. Zvyšné RON sa použijú na vytvorenie kódov ECLI, v prípade ktorých sa v databáze uvedie, že sa vzťahujú na podobné rozhodnutia.

Príklad:
Sodba VIII Ips 432/2009, rovnaké ako v prípade: VIII Ips 50/2009 a VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009

ECLI je:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009,

Rovnaké ako v prípade:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

Používatelia, ktorí hľadajú ktorékoľvek z uvedených ECLI, budú nasmerovaní k rovnakému dokumentu.

 

C: V minulosti sa objavili prípady, keď RON toho istého súdu mohlo byť zdvojené, pretože sa inštitúcia prevádzkovala z rôznych pobočiek a nemala centralizovaný systém riadenia prípadov (napr. UPRS). Presná pobočka je uvedená v metaúdajoch dokumentu. V takýchto prípadoch sa na koniec EON pridá kombinácia „.písmeno“, ktorá predstavuje pobočku:

Celje: .C

Ľubľana: .L

Nova Gorica: .G

Maribor: .M

 

D: Niektoré dokumenty z oblasti trestného práva v databáze SOVS Najvyššieho súdu používajú v poli „Odločba“ dva kódy RON. V prvom z nich je použitá radovú číslovku (v podobe -NN) a druhý je uvedený v zátvorkách ( ). Dôvodom je dvojitá registrácia prípadov počas prechodnej fázy zavádzania digitalizovaného systému správy trestnoprávnych prípadov.

V týchto prípadoch sa na vytvorenie kódu ECLI použije iba prvý RON, ku ktorému sa po danom roku pridelí poradové číslo prípadu. Druhý RON uvedený v zátvorkách sa zruší a nepredstavuje súčasť ECLI.

Príklad:
Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)

ECLI je:
ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39

 

E: V niektorých prípadoch existuje niekoľko dokumentov toho istého súdu, ktoré majú rovnaký RON, napríklad predbežné opatrenia a konečné rozhodnutia. V niektorých prípadoch sa na účely vytvorenia kódu EON pridáva číslo. Prvé rozhodnutie (podľa dátumu vydania) neobsahuje číselný dodatok. K ďalšiemu je priradený dodatok „.1“, k nasledujúcemu „.2“ atď. Dodatky sa priraďujú automaticky na základe dátumu, keď bol dokument vydaný.

Príklad:
Sklep G 6/2011 (poznámka: opakovaný vo viacerých dokumentoch)

ECLI sú:
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

atď.

Súvisiace odkazy

Najvyšší súd Slovinskej republiky (Vrhovno sodišče RS)

Ústavný súd Slovinskej republiky (Ustavno sodišče RS)

Judikatúra (Sodna praksa)

Judikatúra (na použitie rozhrania aplikačného programu (API) sa vyžaduje povolenie Najvyššieho súdu)

Judikatúra Ústavného súdu (Sodna praksa Ustavnega sodišča RS)

Posledná aktualizácia: 01/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.