Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI) vznikol na podporu správneho a jednoznačného citovania rozsudkov európskych a vnútroštátnych súdov. Súbor jednotných metaúdajov pomôže zlepšiť nástroje vyhľadávania v judikatúre.

Pred zavedením ECLI bolo vyhľadávanie judikatúry zložité a časovo náročné. Vezmime si napríklad vec, v súvislosti s ktorou sa vedelo, že najvyšší súd členského štátu A vydal rozhodnutie relevantné pre konkrétnu právny spor. Vec bola zaznamenaná v rôznych vnútroštátnych a cezhraničných databázach judikatúry, ale v každej z týchto databáz malo rozhodnutie iný identifikátor. Všetky tieto identifikátory, pokiaľ sa o nich vôbec vedelo, sa museli citovať, aby mohli čitatelia citácie vec vyhľadať v databáze podľa svojho výberu. Vyhľadávanie sa komplikovalo odlišnými pravidlami a štýlmi citovania. Okrem toho používatelia museli do každej databázy nahliadnuť, aby zistili, či je daná vec najvyššieho súdu k dispozícii v podobe zhrnutia, v preklade alebo s poznámkami. V systéme ECLI bude na vyhľadanie všetkých výskytov rozhodnutia vo všetkých zapojených vnútroštátnych a cezhraničných databázach postačovať jediné vyhľadávanie prostredníctvom jediného rozhrania, v ktorom sa použije jediný identifikátor.

Jednoduchý prístup k súdnym rozhodnutiam iných členských štátov má čoraz väčší význam pre posilnenie úlohy vnútroštátnych sudcov pri uplatňovaní a dodržiavaní právnych predpisov EÚ. Vyhľadávanie a citovanie rozsudkov z iných členských štátov vážnym spôsobom obmedzujú rozdiely vo vnútroštátnych systémoch identifikácie judikatúry, pravidlách citovania a technických poliach, ktoré opisujú charakteristiky rozsudku.

Na prekonanie týchto rozdielov a na zjednodušenie prístupu k vnútroštátnej, zahraničnej a európskej judikatúre a jej citovania vyzvala Rada Európskej únie, aby členské štáty a inštitúcie EÚ zaviedli európsky identifikátor judikatúry (ECLI) a minimálny súbor jednotných metaúdajov pre judikatúru.

Hlavné charakteristiky ECLI

ECLI je jednotný identifikátor, ktorý má rovnaký rozpoznateľný formát pre všetky členské štáty a súdy EÚ. Pozostáva z týchto piatich povinných častí:

  • „ECLI“: aby bolo jasné, že ide o európsky identifikátor judikatúry,
  • kód štátu,
  • kód súdu, ktorý vyniesol rozsudok,
  • rok, v ktorom bol vynesený rozsudok,
  • poradové číslo obsahujúce až do 25 alfanumerických znakov vo formáte, o ktorom rozhodne každý členský štát samostatne. Nie sú povolené žiadne interpunkčné znamienka okrem bodiek.

Jednotlivé prvky sú oddelené dvojbodkou. Príklad ECLI (tento konkrétny kód neexistuje) by mohol vyzerať takto:

ECLI:NL:HR:2009:384425, ktorý by mohol označovať rozhodnutie č. 384425 najvyššieho súdu („HR“) štátu Holandsko („NL“) z roku 2009.

Metaúdaje

Na zjednodušenie pochopenia a vyhľadávania judikatúry by mal každý dokument zahŕňajúci súdne rozhodnutie obsahovať súbor metaúdajov opísaných v tomto odseku. Tieto metaúdaje by sa mali opisovať podľa noriem stanovených v rámci Dublin Core Metadata Initiative.

Závery Rady o ECLI obsahujú opis metaúdajov, ktoré možno použiť.

Koordinátor ECLI

Každý členský štát, ktorý používa ECLI, musí určiť vládnu alebo justičnú organizáciu ako vnútroštátneho koordinátora ECLI. Vnútroštátny koordinátor ECLI je zodpovedný za zostavenie zoznamu kódov zúčastnených súdov, uverejnenie kľúča k vytvoreniu poradového čísla ECLI a všetkých ďalších relevantných informácií pre fungovanie systému ECLI. Koordinátorom ECLI pre EÚ je Súdny dvor Európskej únie.

Každý členský štát sa rozhodne, či a do akej miery bude ECLI používať, napr. či ho uplatní retroaktívne na historické záznamy, koľko súdov sa zapojí do systému, napr. či len najvyššie súdy alebo všetky súdy atď.

Európsky a medzinárodný rozmer

Po kliknutí vpravo na vlajku EÚ a medzinárodné vlajky sa zobrazia informácie o uplatňovaní ECLI zo strany Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho patentového úradu.

V súlade so závermi Rady Európska komisia vyvinula viacjazyčný vyhľadávač ECLI, ktorý používateľom umožňuje nájsť súdne rozhodnutia v databázach tých vydavateľov judikatúry, ktorí implementovali normu ECLI a poskytli prístup k svojim údajom.

Na adrese https://e-justice.europa.eu/ecli/ je k dispozícii aj rezolver ECLI – po doplnení ľubovoľného ECLI do tejto adresy sa zobrazia príslušné metaúdaje ECLI (ak sú k dispozícii). Napríklad https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:NL:HR:2016:764 by priamo zobrazilo metaúdaje o rozhodnutí ECLI:NL:HR:2016:764.

Stránky členských štátov

Na stránkach členských štátov, ktoré sa zobrazia po kliknutí na vlajky členských štátov vpravo, môžete získať:

  • informácie o tom, či už členský štát zaviedol ECLI a metaúdaje,
  • ak nie: či tak plánuje urobiť,
  • ak áno: informácie o kódoch súdov, pravidlách formátovania, metaúdajoch a podobne,
  • informácie o vnútroštátnom koordinátorovi ECLI.
Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.