Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

Republika Hrvaška je 18. januarja 2017 začela uporabljati evropsko identifikacijsko oznako sodne prakse (European Case Law Identifier – ECLI) za sodne odločbe v podatkovni zbirki sodnih odločb, ki se vodi pri vrhovnem sodišču Republike Hrvaške in ki je bila doslej dostopna samo na spletišču vrhovnega sodišča Republike Hrvaške. Javno objavljene sodne odločbe so z označitvijo z oznako ECLI postale dostopne prek iskalnika na evropskem portalu e-pravosodje (European search engine of the European e-Justice Portal – ESE EEJP). S tem je državljanom in delavcem v pravni stroki iz drugih držav članic EU omogočeno in olajšano iskanje po navedeni podatkovni zbirki odločb hrvaških sodišč, hrvaškim državljanom in delavcem v pravni stroki pa iskanje odločb sodišč drugih držav članic.

Zadnja posodobitev: 01/06/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.