Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Francija

Vsebino zagotavlja
Francija

Nacionalni koordinator za ECLI

Generalni sekretariat Vlade je za nacionalnega koordinatorja ECLI za Francijo določil Urad za pravne in upravne informacije (Direction de l’information légale et administrative (DILA)).

Koda države

Koda države za Francijo je: [FR].

Oblikovanje nacionalne oznake ECLI

Francoska vrhovna sodišča, ki jih pokriva sistem ECLI, so:

 • ustavni svet (Conseil constitutionel);
 • kasacijsko sodišče (Cour de cassation);
 • državni sodni svet (Conseil d'Etat).

Oznake ECLI so sestavljene iz petih komponent, prvi dve sta stalni za državo članico: ECLI:

FR: { koda_sodišča}:{leto izdaje odločbe}:{opravilna številka}

Vsako od navedenih treh sodišč je prevzelo kodo sodišča in pravila za ustvarjanje opravilne številke.

Leto izdaje odločbe je vedno sestavljeno iz štirih števk (v obliki LLLL, na primer 2012).

1. Ustavni svet

Koda tega sodišča je vedno CC.

Generična oblika oznake ECLI je zato:

ECLI:FR:CC:{leto izdaje odločbe}:{opravilna številka}

Opravilna številka je sestavljena iz dveh delov, ki sta ločena s piko:

 1. serijska številka znotraj vsakega razreda ali tipa odločbe (ki znova začne teči z 1 vsako leto);
 2. vrsta odločbe (DC, QPC, AN… glej seznam vrst).

Na primer:

oznaka ECLI za odločbo z dne 27. julija 2012 št. 2012-270 QPC, bi bila: ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC.

2. Kasacijsko sodišče

Koda tega sodišča je vedno CCASS.

Generična oblika oznake ECLI je zato:

ECLI:FR:CCASS:{leto izdaje odločbe}:{opravilna številka}

Opravilna številka je sestavljena iz dveh elementov, ki se zapišeta brez presledka:

 1. Oznaka ECLI za oddelek sodišča (dva alfanumerična znaka, kakor je določeno v spodnji razpredelnici):
 2. AP Assemblée plénière (občna seja)
  AV Avis (mnenje)
  C1 Première chambre civile (prvi civilni oddelek)
  C2 Deuxième chambre civile (drugi civilni oddelek)
  C3 Troisième chambre civile (tretji civilni oddelek)
  CO Chambre commerciale (gospodarski oddelek)
  CR Chambre criminelle (kazenski oddelek)
  MI Chambre mixte (mešani oddelek)
  OR Ordonnance du premier président (odlok predsednika)
  SO Chambre sociale (socialni oddelek)

  Koda temelji na uporabi notranje zaporedne številke, ki ima sama osem znakov:

  enoznakovno kodo, ki označuje oddelek sodišča;

  dve števki za leto izdaje odločbe;

  petmestno serijsko številko, ki začne teči v tem letu za zadevni oddelek sodišča.

  Primer: številka sodbe kasacijskega sodišča, kazenski oddelek, z dne 27. februarja 2013, je 12-81.063, zaporedna številka pa je C1300710. Prvi del opravilne številke te sodbe bo CR (za kazenski oddelek).

 3. Zadnjih pet števk zaporedne številke.
 4. V našem primeru bo drugi del opravilne številke 00710. Končna oznaka ECLI sodbe v zadevi, ki jo je kazenski oddelek kasacijskega sodišča izrekel 27. februarja 2013 v okviru pritožbe 12-81063, bo ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Državni sodni svet

Državni sodni svet uporablja kodo, ki označuje vrsto oddelka sodišča: osnovi CE brez presledka sledi več črk:

Assemblée (skupščina predsedujočih sodnikov) CEASS
Ordonnance (sklep) CEORD
Section du contentieux (oddelek za spore) CESEC
Sous-section jugeant seule (pododdelek, ki odloča sam) CESJS
Sous-sections réunies (pododdelki, ki odločajo skupaj)

CESSR

Chambre jugeant seule (oddelek, ki odloča sam)

CECHS

Chambre réunies (združeni oddelek)

CECHR


Koda CE se ne uporablja samostojno.

Generična oblika je torej:

ECLI:FR:CE…:{leto izdaje odločbe}:{opravilna številka}

Opravilna številka je tudi sestavljena iz dveh delov, ki sta ločena s piko:

 1. iz številke vloge odločbe in
 2. datuma izdaje odločbe, v obliki LLLLMMDD.

Na primer:

oznaka ECLI za odločbo državnega sodnega sveta (Conseil d’Etat) št. 355099 z dne 1. marca 2013, ki sta jo izdala tretji in osmi pododelek, ki sta odločala skupaj, bi bila: ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301

Zadnja posodobitev: 04/08/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.