Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija

Nacionalni koordinator za ECLI

Imenovani koordinator za ECLI v Nemčiji je:
Bundesamt für Justiz (Zvezni urad za pravosodje)
Referat VII 1
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Nemčija

Telefon: +49 228 99410-5801

E-naslov: kompetenzzentrum-ris@bfj.bund.de
https://www.bundesjustizamt.de

Uvedba in razširjenost ECLI v Nemčiji

V Nemčiji so ECLI v svoje podatkovne zbirke odločb uvedla zvezno ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht), zvezno vrhovno sodišče (Bundesgerichtshof), zvezno upravno sodišče (Bundesverwaltungsgericht), zvezno finančno sodišče (Bundesfinanzhof), zvezno delovno sodišče (Bundesarbeitsgericht), zvezno socialno sodišče (Bundessozialgericht) in sodišča zveznih dežel. Od uvedbe ECLI se ta identifikator dodeli vsem odločbam, objavljenim na ustreznih spletnih mestih. Za več podrobnosti glej:

Zvezno ustavno sodišče
http://www.bundesverfassungsgericht.de (načrtuje se dodelitev identifikatorja ECLI vsem objavljenim odločbam za nazaj)

Zvezno vrhovno sodišče
http://www.bundesgerichtshof.de (za odločbe, objavljene na spletnem mestu zveznega ustavnega sodišča od 1. januarja 2016)

Zvezno upravno sodišče
http://www.bundesverwaltungsgericht.de (za vse odločbe, objavljene na spletnem mestu zveznega upravnega sodišča)

Zvezno finančno sodišče
http://www.bundesfinanzhof.de (za odločbe, objavljene na spletnem mestu zveznega finančnega sodišča od 4. oktobra 2016)

Zvezno delovno sodišče
http://www.bundesarbeitsgericht.de (za odločbe z datumom, poznejšim od 1. januarja 2015)

Zvezno socialno sodišče
http://www.bundessozialgericht.de (za odločbe, objavljene na spletnem mestu zveznega socialnega sodišča od 1. januarja 2010)

Sodišča zveznih dežel
http://www.justiz.de/onlinedienste/rechtsprechung/index.php

Za iskanje po odločbah zveznega ustavnega sodišča in zveznega upravnega sodišča, ki jim je bil dodeljen identifikator ECLI, lahko uporabite tudi iskalnik ECLI EU.

Struktura identifikatorjev ECLI

Splošni
identifikatorji ECLI imajo pet komponent. Med sabo so ločene z dvopičjem. Identifikatorji ECLI, ki jih dodeli Nemčija, se vedno začnejo z ECLI (①), temu pa sledi oznaka DE za Nemčijo (②). Tretja komponenta je oznaka sodišča (③), ki pove, katero sodišče je izdalo odločbo (npr. oznaka BVerfG predstavlja zvezno ustavno sodišče). Četrta komponenta (④) označuje leto izdaje odločbe in je sestavljena iz zaporedja štirih števk (v obliki LLLL, npr. 2016).

 

Identifikatorji ECLI

 

Zadnjo komponento, zaporedno oznako (⑤ in naslednje), sodišča ustvarijo v skladu s svojimi pravili. Oznake sodišča in zaporedne številke, ki jih uporablja posamezno sodišče, so pojasnjene spodaj.

Podrobnosti pri posameznih sodiščih

Zvezno ustavno sodišče

Oznaka sodišča (③) je vedno BVerfG. Zaporedna oznaka je sestavljena iz komponent od ⑤ do ⑨. Predzadnja in zadnja komponenta sta ločeni s piko. Točne komponente v zaporedni oznaki so podrobno pojasnjene spodaj.

 1. Vrsta postopka:

b

ugotovitev, da je ena ali več strank ravnalo protiustavno

c

pritožba zoper odločitev v volilnem sporu

e

postopki reševanja sporov med ustavnimi organi

f

abstraktna sodna presoja

g

spori med zvezno vlado in zveznimi deželami

h

drugi spori med zvezno vlado in zveznimi deželami

k

spori, povezani z deželno ustavo

l

vsebinska sodna presoja

m

pregled mednarodnega prava kot zveznega prava

n

razlaga nemške ustave na predlog deželnega ustavnega sodišča

p

odločbe o drugih zadevah, dodeljenih v skladu z zveznim zakonom

q

začasne odredbe

r

ustavne pritožbe

up

odločbe, sprejete na občnih sejah

vb

pritožbe zaradi sodnih zamud

 1. Okrajšave za sodne senate: „k“ za odločitve senatov deželnih sodišč ali „s“ za odločitve senatov višjih sodišč (višje deželno in zvezna sodišča) (ne pa za odločbe, sprejete na občnih sejah, in pritožbe zaradi sodnih zamud; v teh zadevah se sestava sodišča označi implicitno z okrajšavama „up“ in „vb“).
 2. Točen datum odločbe v obliki LLLLMMDD.
 3. Poljubno: dodaten razlikovalni znak (dodeli se po abecednem vrstnem redu od a do z). Ta se uporabi, če isto sodišče izda odločbo z istim datumom in isto številko spisa (npr. isti datum in ista številka spisa za podaljšanje začasne odredbe in meritorno odločitev). Razlikovalni znak se doda samo, če je to potrebno zaradi preprečevanja dodelitve dvoumnih identifikatorjev ECLI.
 4. Glavna številka spisa (sestavljena je iz oznake senata, oznake registra, vpisne številke in leta vpisa v obliki LL). Med oznako senata in oznako registra ni presledkov, prav tako jih ni med oznako registra in vpisno številko. Tudi poševnica med vpisno številko in letom vpisa se v identifikatorju ECLI opusti. Vpisna številka ima v identifikatorju ECLI vedno obliko štirimestne številke. Po potrebi se pred vpisno številko dodajo začetne ničle. Zadnji števki tako vedno predstavljata leto vpisa.

Primer:
Identifikator ECLI za odločbo drugega senata zveznega ustavnega sodišča z dne 1. marca 2016 s številko spisa 2 BvB 1/13 je:

 

Dodatna oznaka „c“ pomeni, da je to četrta odločba s sicer identičnim identifikatorjem ECLI.

Zvezno vrhovno sodišče

Oznaka sodišča (③) je vedno BGH. Zaporedna oznaka je sestavljena iz komponent od ⑤ do ⑧. Komponenti ⑦ in ⑧ sta ločeni s piko. Točne komponente v zaporedni oznaki so podrobno pojasnjene spodaj.

 1. Točen datum odločbe v obliki DDMMLL.
 2. Okrajšava za vrsto odločbe (U za sodbo (Urteil), B za sklep (Beschluss), V za odredbo (Verfügung), S za drugo).
 3. Glavna številka spisa (sestavljena je iz oznake senata, oznake registra, vpisne številke in leta vpisa v obliki LL). Med oznako senata in oznako registra ni presledkov, prav tako jih ni med oznako registra in vpisno številko. Poševnica med vpisno številko in letom vpisa je nadomeščena s piko.
 4. Če obstaja več odločb enake vrste z istim datumom in isto številko spisa, se vedno uporabi dodaten razlikovalni znak (dodeli se zaporedno od 0 do 9).

Primer:
Identifikator ECLI za sklep drugega kazenskega senata zveznega vrhovnega sodišča z dne 15. marca 2016 s številko spisa 2 StR 487/15 je:

 

Dodatna števka 2 pomeni, da je to tretja odločba s sicer identičnim identifikatorjem ECLI.

Zvezno upravno sodišče

Oznaka sodišča (③) je vedno BVerwG. Zaporedna oznaka je sestavljena iz komponent od ⑤ do ⑧. Komponenti ⑦ in ⑧ sta ločeni s piko, razen, če je številki spisa dodana pripona „D“ (pravno varstvo pri dolgotrajnih sodnih postopkih); v tem primeru med številko spisa (⑦) in dodatnim razlikovalnim znakom (⑧) ni pike. Točne komponente v zaporedni oznaki so podrobno pojasnjene spodaj.

 1. Točen datum odločbe v obliki DDMMLL.
 2. Okrajšava za vrsto odločbe (U za sodbo (Urteil), B za sklep (Beschluss), G za sodni odlok (Gerichtsbescheid)).
 3. Glavna številka spisa (sestavljena je iz oznake senata, oznake registra, vpisne številke in leta vpisa v obliki LL). Med oznako senata in oznako registra ni presledkov, prav tako jih ni med oznako registra in vpisno številko. Starejše številke spisa imajo poševnico med vpisno številko in letom vpisa; v identifikatorjih ECLI je poševnica nadomeščena s piko.
 4. Če obstaja več odločb enake vrste z istim datumom in isto številko spisa, se vedno uporabi dodaten razlikovalni znak (dodeli se zaporedno od 0 do 9).

Primer:
Identifikator ECLI za sodbo devetega senata zveznega upravnega sodišča z dne 17. aprila 2002 s številko spisa 9 CN 1/01 je:

 

 

Zvezno finančno sodišče

Oznaka sodišča (③) je vedno BFH. Zaporedna oznaka je sestavljena iz komponent od ⑤ do ⑧. Vse komponente so med seboj ločene s piko. Točne komponente v zaporedni oznaki so podrobno pojasnjene spodaj.

 1. Okrajšava za vrsto odločbe:

VE

predlog za sprejetje predhodne odločbe za Sodišče EU

VV

predložitev vloge na zvezno ustavno sodišče

BA

sklep v postopkih za izdajo začasne odredbe:

predlog za odložitev izvršitve [A1] in pritožba zoper sklep o odložitvi izvršitve [A2]

B

sklep, ko ne gre za postopke za izdajo začasne odredbe

U

sodba, pravnomočna sodna odločba, vmesna sodba itd.

 1. Točen datum odločbe v obliki DDMMLL.
 2. Glavna številka spisa (sestavljena je iz oznake senata, oznake registra, vpisne številke in leta vpisa v obliki LL). Med oznako senata in oznako registra ni presledkov, prav tako jih ni med oznako registra in vpisno številko. Poševnica med vpisno številko in letom vpisa je nadomeščena s piko.
 3. Če obstaja več odločb enake vrste z istim datumom in isto številko spisa, se vedno uporabi dodaten razlikovalni znak (dodeli se zaporedno od 0 do 9).

Primer:
Identifikator ECLI za sodbo desetega senata zveznega finančnega sodišča z dne 1. junija 2016 s številko spisa X R 66/14 je:

 

Zvezno delovno sodišče

Oznaka sodišča (③) je vedno BAG. Zaporedna oznaka je sestavljena iz komponent od ⑤ do ⑧. Vse komponente so med seboj ločene s piko. Točne komponente v zaporedni oznaki so podrobno pojasnjene spodaj.

 1. Točen datum odločbe v obliki DDMMLL.
 2. Okrajšava za vrsto odločbe (U za sodbo (Urteil), B za sklep (Beschluss)).
 3. Glavna številka spisa (sestavljena je iz oznake senata, oznake registra, vpisne številke in leta vpisa v obliki LL). Med oznako senata in oznako registra ni presledkov, prav tako jih ni med oznako registra in vpisno številko. Poševnica med vpisno številko in letom vpisa je nadomeščena s piko.
 4. Če obstaja več odločb enake vrste z istim datumom in isto številko spisa, se vedno uporabi dodaten razlikovalni znak (dodeli se zaporedno od 0 do 9).

Primer:
Identifikator ECLI za sodbo desetega senata zveznega delovnega sodišča z dne 7. januarja 2015 s številko spisa 10 AZB 109/14 je:

 

 

Zvezno socialno sodišče

Oznaka sodišča (③) je vedno BSG. Zaporedna oznaka je sestavljena iz komponent od ⑤ do ⑧. Komponente med seboj niso ločene. Točne komponente v zaporedni oznaki so podrobno pojasnjene spodaj.

 1. Točen datum odločbe v obliki DDMMLL.
 2. Okrajšava za vrsto odločbe (U za sodbo (Urteil), B za sklep (Beschluss)).
 3. Glavna številka spisa (sestavljajo jo oznaka B za zvezno socialno sodišče, oznaka za senat, oznaka področja, številka vpisa v ustrezno področje in povezani register, leto vpisa v obliki LL in oznaka registra). Komponente v številki spisa, ki niso črke ali številke, se izpustijo.
 4. Če obstaja več odločb enake vrste z istim datumom in isto številko spisa, se vedno uporabi dodaten razlikovalni znak (dodeli se zaporedno od 0 do 9).

Primer:
Identifikator ECLI za sodbo tretjega senata zveznega socialnega sodišča z dne 25. januarja 2017 s številko spisa B 3 P 2/15 R je:

 

Deželna sodišča

Dopustne oznake sodišča (③) so navedene v priloženi preglednici  Excel (52 KB) sl. Zaporedna oznaka je sestavljena iz komponent od ⑤ do ⑦. Vse komponente so med seboj ločene s piko. Točne komponente v zaporedni oznaki so podrobno pojasnjene spodaj.

 1. Točen datum odločbe v obliki MMDD.
 2. Številka spisa (ali številke spisa, če jih je več), ki vsebuje največ 17 znakov in se začne s prvim znakom glavne številke spisa. Če 17. znaku sledi pika, se ta izpusti. Preglasi se nadomestijo (ä = AE, ö = OE, ü = UE), znaki, ki niso črke ali številke, kot so presledki ali poševnice, pa se izpustijo. Če bi bile številke ali črke zapisane druga ob drugi, se ločijo s piko (npr. 9 C 1023/12 se zapiše kot 9C1023.12).
 3. Če obstaja več odločb enake vrste z istim datumom in isto številko spisa, se vedno uporabi dodatna dvomestna razlikovalna oznaka (dodeli se zaporedno od 00 do 99).

Primer:
Identifikator ECLI za odločbo šestega velikega kazenskega senata za gospodarski kriminal deželnega sodišča v Stuttgartu z dne 26. januarja 2015 s številko spisa 6 KLs 34 Js 2588/10 je:

 

Zadnja posodobitev: 08/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.