Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Nacionalni koordinator za ECLI

Imenovani koordinator za ECLI v Nemčiji je:

Bundesamt für Justiz (Zvezni urad za pravosodje)
Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes (CC-RIS)
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Nemčija

Telefon: +49 228 410 5801
E-naslov: cc-ris@bfj.bund.de
http://www.bundesjustizamt.de

Oznaka države

Oznaka države za Nemčijo: [DE]

Oblikovanje nacionalne oznake ECLI

Na zvezni ravni vsa zvezna sodišča načrtujejo uvedbo evropske identifikacijske oznake sodne prakse (ECLI). Deželna sodišča jo bodo predvidoma uvedla pozneje.

Do zdaj so ECLI v svoje podatkovne zbirke odločb uvedla naslednja sodišča: zvezno ustavno sodišče, zvezno upravno sodišče in zvezno delovno sodišče. Vse odločbe, objavljene na njihovih spletiščih od uvedbe ECLI, dobijo oznako ECLI. Več informacij:

V petmestni identifikacijski oznaki ECLI sta prva elementa točno določena za vsako državo članico:

ECLI:DE:[oznaka sodišča]: [leto odločbe]: [zaporedna številka]

Vsako sodišče ima svojo oznako in lastna pravila za ustvarjanje zaporedne številke. Načeloma je leto izdaje odločbe štirimestna številka (v obliki LLLL, npr. 2015).

Zvezno ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht)

Oznaka sodišča je vedno „BVerfG“.
Zaporedna številka (opravilna številka) je sestavljena iz štirih ali, če je potreben dodaten razlikovalni element, petih delov, od katerih sta tretji in četrti ter četrti in peti del ločena s piko:

1.   vrsta postopka:

b    ugotovitev protiustavnosti političnih strank
c    pritožbe zoper odločitve v volilnih sporih
e    postopek za reševanje sporov med organi
f    abstrakten preizkus zakonitosti
g    spori med zvezo in deželami
h    drugi spori med zvezo in deželami
k    deželni ustavni spori
l     konkreten preizkus zakonitosti
m   pregled mednarodnega prava kot zveznega prava
n    razlaga temeljnega zakona (Grundgesetz) na predlog deželnega ustavnega sodišča
p    odločitve o drugih zadevah, določenih z zveznim zakonom
q    začasne odredbe
r    ustavne pritožbe
up  plenarne odločitve
vb  pritožbe v zvezi z zamudo;

2.    kratice za sestave sodišča: k za odločitve zbora ali s za odločitve senata (ne za plenarne odločitve in pritožbe v zvezi z zamudo; v teh primerih je sestava sodišča implicitno razvidna iz kratice „up“ in „vb“);
3.    točen datum odločbe v obliki LLLLMMDD;
4.    neobvezno: dodatni razlikovalni element (a–z) je potreben pri odločbah z istim datumom/isto referenčno številko spisa (primer: podaljšanje začasne odredbe in odločitev o glavni stvari z istim datumom/isto referenčno številko spisa);
5.    referenčna številka spisa.

Primer:
Sklep z dne 21. januarja 2015 z referenčno številko spisa 2 BvR 1856/13 ima oznako ECLI:
ECLI:DE:BVerfG:2015:rk20150121.2bvr185613

Zvezno upravno sodišče (Bundesverwaltungsgericht)

Oznaka sodišča je vedno „BVerwG“.
Zaporedna številka je sestavljena iz štirih delov, od katerih sta drugi in tretji ter tretji in četrti del ločena s piko:

1.    točen datum odločbe v obliki DDMMLL;
2.    kratica za vrsto odločbe („U“ za sodbo (Urteil), „B“ za sklep (Beschluss), „G“ za odredbo (Gerichtsbescheid);
3.    referenčna številka spisa in
4.    vedno: dodatni razlikovalni element (služi razlikovanju med več dokumenti z isto vrsto odločbe, z istega dne in z isto referenčno številko spisa, npr. „0“).

Primer:
Sodba Zveznega upravnega sodišča z dne 17. aprila 2002 z referenčno številko spisa 9 CN 1.01 ima oznako ECLI:
ECLI:DE:BVerwG:2002:170402U9CN1.01.0

Zvezno delovno sodišče (Bundesarbeitsgericht)

Oznaka sodišča je vedno „BAG“.
Zaporedna številka je sestavljena iz štirih delov, ločenih s pikami:

1.    točen datum odločbe v obliki DDMMLL;
2.    kratica za vrsto odločbe („B“ za sklep (Beschluss), „U“ za sodbo (Urteil));
3.    referenčna številka spisa in
4.    vedno: dodatni razlikovalni element (služi razlikovanju med več dokumenti z isto vrsto odločbe, z istega dne in z isto referenčno številko spisa, npr. „0“).

Primer:
Sklep Zveznega delovnega sodišča z dne 7. januarja 2015 z referenčno številko spisa 10 AZB 109/14 ima oznako ECLI:
ECLI:DE:BAG:2015:070115.B.10AZB109.14.0

Zadnja posodobitev: 17/06/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.