Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Nizozemska

Vsebino zagotavlja
Nizozemska

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI je Svet za pravosodje (Raad voor de rechtspraak). Koordinatorja lahko kontaktirate na naslednji elektronski naslov: kennissystemen@rechtspraak.nl

Oznaka države

Oznaka države za Nizozemsko je: [NL]

Oblikovanje nacionalnih oznak ECLI

Na Nizozemskem je bila oznaka ECLI uvedena 28. junija 2013. Dodeli se lahko:

 • vsem sodnim odločbam, objavljenim na spletni strani Sveta za pravosodje:
 • vsem disciplinskim odločbam, objavljenim na uradni (združeni spletni strani disciplinskih organov);
 • vsem sodnim odločbam, ki niso objavljene na spletni strani pod točkama (a) in (b), so pa objavljene v revijah ali podatkovnih zbirkah, in sodnim odločbam, objavljenim komercialno z „odprtim dostopom“. Uredniki revij ali upravitelji podatkovnih zbirk, ki želijo registrirati svoje odločbe, lahko to storijo prek zgoraj navedenega elektronskega naslova;
 • vsem sodnim odločbam, ki se hranijo v notranji podatkovni zbirki Sveta za pravosodje.

Ne glede na to, ali je sama odločba objavljena na eni od teh dveh zgoraj navedenih spletnih strani, so vse nizozemske oznake ECLI, skupaj z (vsaj) imenom organa, ki je izdal odločbo, datumom odločbe in številko zadeve, na voljo na spletni strani rechtspraak.nl.

Podatki o objavi, če so znani, so na voljo tudi za vsako poročanje o odločbi v publikacijah ali podatkovnih zbirkah. Nizozemske oznake ECLI so sestavljene iz naslednjih elementov:

 • „ECLI“;
 • oznaka države „NL“;
 • oznaka sodišča – glej pod naslovom „Oznake sodišč ECLI“ (Gerechtscode);
 • leto sprejetja odločbe;
 • serijska številka. Obstajata dva možna formata.
  • Pred 28. junijem 2013 so skoraj vse odločbe, objavljene na Nizozemskem, dobile državno številko zadeve (Landelijk Jurisprudentie Nummer, LJN). Ta oznaka LJN je bila vedno sestavljena iz dveh črk in štirih številk, npr.: „AB1234“. Zaradi doslednosti je bila ta oznaka LJN vključena v peti del oznake ECLI.
  • Od 28. junija 2013 se oznaka LJN ne dodeljuje več. Vse odločbe, ki jim je bila oznaka ECLI dodeljena po tem datumu, imajo zaporedno serijsko številko, ki vsebuje le številke. Taki primeri obstajajo tudi za odločbe, izdane pred 28. junijem 2013.

Oznake najpomembnejših sodišč

Nizozemska ima veliko sodišč. Oznake najpomembnejših nizozemskih sodišč so navedene v razpredelnici v nadaljevanju.

Najvišja sodišča

HR

Hoge Raad (vrhovno sodišče)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (urad državnega tožilca pri vrhovnem sodišču) (generalni pravobranilec)

RVS

Raad van State (vrhovno upravno sodišče (državni sodni svet))

CRVB

Centrale Raad van Beroep (sodišče najvišje stopnje za zadeve socialne varnosti)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (upravno sodišče najvišje stopnje za trgovinske in gospodarske zadeve)

Pritožbena sodišča (Appelgerechten)

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Okrožna sodišča (Rechtbanken)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Vse oznake sodišč

Celoten seznam oznak nizozemskih sodišč po abecednem vrstnem redu je na voljo tukaj. Organi, ki ne obstajajo več, so označeni kot „opuščeni“ (opgeheven).

Zadnja posodobitev: 08/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.