Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Slovaška

Vsebino zagotavlja
Slovaška

Nacionalni koordinator za ECLI

Nacionalni koordinator za ECLI je Oddelek za informatiko in vodenje projektov Ministrstva za pravosodje Slovaške republike – e-naslov: ecli@justice.sk.

Oznaka države

Oznaka države za Slovaško: [SK]

Oblikovanje nacionalne oznake ECLI

Oznaka ECLI se ustvari, ko je sodba izdana. Dobijo jo samo sodne odločbe, izdane po 25. juliju 2011. Če se zoper sodno odločbo, izdano pred 25. julijem 2011, vloži pravno sredstvo po 25. juliju 2011, dobijo oznako ECLI ta sodna odločba in vse druge sodne odločbe iz zadevnega spisa.

Primer oznake ECLI za Slovaško:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 = kratica sodišča

2011 = leto

0123456789 = IČS (identifikacijska številka spisa)

123 = zaporedna številka sodne odločbe v spisu

Zadnja posodobitev: 27/02/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.