Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

Nationell samordnare för ECLI (European Case Law Identifier)

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Digitales und E-Government - Programm- und Projektmanagement (Abt. III/5)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Helmut Weichsel

Tfn +43 1 53115/204211

Fax: +43 1 53109/204211

E-postadress: helmut.weichsel@bmdw.gv.at

Landskod

ECLI-landskod för Österrike: [AT]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

ECLI används när beslut från följande domstolar och myndigheter läggs ut på nätet:

  • Författningsdomstolen (Verfassungsgerichtshof)
  • Högsta domstolen och andra domstolar (Oberster Gerichtshof und andere Gerichte)
  • Federala förvaltningsdomstolen (Bundesverwaltungsgericht)
  • Federala skattedomstolen (Bundesfinanzgericht)
  • Delstaternas förvaltningsdomstolar (Landesverwaltungsgerichte)
  • Dataskyddsmyndigheten (Datenschutzbehörde)
Senaste uppdatering: 08/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.