Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Belgien

Innehåll inlagt av
Belgien

Nationell ECLI-samordnare

Belgiens nationella ECLI-samordnare är de centrala avdelningarna vid det federala justitieministeriet (Länken öppnas i ett nytt fönster.SPF JusticeLänken öppnas i ett nytt fönster.info@just.fgov.be.

Landskod

ECLI-landskod för Belgien: [BE]

Det nationella ECLI-numrets sammansättning

Indexering med ECLI började användas i oktober 2017.
Rättspraxis från

  • kassationsdomstolen,
  • appellationsdomstolar,
  • arbetsöverdomstolar (Cour du travail/Aarbeidshof),
  • distriktsdomstolar,
  • handelsdomstolar,
  • arbetsdomstolar (Tribunal du travail/Arbeidsrechtbank),

som finns registrerad i Länken öppnas i ett nytt fönster.JUPORTAL, Belgiens offentliga databas över rättspraxis finns även tillgänglig via sökmotorn för ECLI.

ECLI-numret består av följande: ECLI:BE:[domstolskod]:[året då domen meddelades]:[serienummer]

Ordningstalet anges i två delar, åtskilda med en punkt:

  • Kod för beslutstyp:

ARR för domar,
CONC för utlåtanden från åklagarmyndigheten,
DEC för rättsliga avgöranden,
ORD för särskilt uppsatta beslut,
AVIS för yttranden.

  • Serienummer.

Fram till mitten av november 2019 bestod serienumret av datum för beslutet enligt formatet ÅÅÅÅMMDD (år-månad-dag) åtföljt av en punkt och ett löpnummer.

Från mitten av november 2019 innehåller serienumret för domar och utlåtanden från kassationsdomstolen även uppgifter om i vilken avdelning målet hördes. Serienumrets format är ÅÅÅÅMMDD (år-månad-dag) åtföljt av en punkt, avdelningskoden, ytterligare en punkt och ett löpnummer.

Fullständigt ECLI-nummer för ett beslut från åklagarmyndigheten vid kassationsdomstolen för ett mål där dom meddelades den 6 maj 2010 är följande: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

Den fullständiga ECLI-koden för en dom i kassationsdomstolen av den 30 oktober 2020 är t.ex. följande: ECLI: BE: CASS: 2020: ARR.20201030.1N.4

Om man letar efter ett beslut och redan har ECLI-numret kan man få direkt åtkomst till sidan med beslutets innehåll genom att använda följande webbadress: https://juportal.be/content/<ECLI-nummer>.

Det går t.ex. att hitta information om den dom som användes som exempel ovan genom att ange ECLI-numret i adressen:

Länken öppnas i ett nytt fönster.https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100506.5

Länken öppnas i ett nytt fönster.https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201030.1N.4

Domstolskoder:

Belgien har ett stort antal domstolskoder. En förteckning över de belgiska domstolarnas koder finns i den bifogade tabellen PDF (276 Kb) SV.

Det belgiska rättsväsendet omformades den 1 april 2014. Den bifogade tabellen visar domstolarnas namn före och efter reformen av den 1 april 2014.

Senaste uppdatering: 23/06/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.