Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

Den 18 januari 2017 började Republiken Kroatien använda Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) för domstolsbeslut i den databas över domstolsbeslut som förs vid Republiken Kroatiens högsta domstol (Vrhovni sud Republike Hrvatske) och som tidigare endast var tillgänglig på dess webbplats. Att alla offentligt tillgängliga domstolsbeslut ges en sådan kod innebär att de är tillgängliga för allmänheten via europeiska e-juridikportalens sökmotor. Detta gör att medborgare och rättstillämpare i andra EU-medlemsstater enkelt kan söka efter kroatiska domstolars beslut i databasen, och att kroatiska medborgare och rättstillämpare kan hitta beslut från andra medlemsstaters domstolar.

Senaste uppdatering: 01/06/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.