Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Nationell ECLI-samordnare

Högsta domstolen (Nejvyšší soud)
Burešova 571/20, Brno - Veveří, postnummer: 657 37
Tjeckien

Tfn: +420 541 593 111
Fax: +420 541 213 493

Databox ID: kccaa9t

E-postadress: podatelna@nsoud.cz (ange 'ECLI' på ärenderaden)
webbadress: https://nsoud.cz/

Kontaktpersoner:

Petra Polišenská, Michal Ježek (fr.om. 1 augusti 2022)

Generering av nationellt ECLI-nummer (ECLI-syntax)

ECLI-identifikationskoder har använts i Tjeckien sedan april 2012 för att beteckna avgöranden från Högsta domstolen (Nejvyšší soud) och sedan mars 2014 för att beteckna avgöranden från författningsdomstolen (Ústavní soud). ECLI-identifikationskoden håller för närvarande på att införas vid appellationsdomstolarna och regiondomstolarna. Avgöranden som betecknas med ECLI-identifikationskod är också sökbara med hjälp av koden på domstolarnas webbplatser (Högsta domstolens avgöranden på https://nsoud.cz/ och författningsdomstolens avgöranden på http://nalus.usoud.cz/).

Landskod

[CZ]: Tjeckiens landskod

Domstolskoder

[NS]: Nejvyšší soud (Högsta domstolen).

[US]: Ústavní soud (Författningsdomstolen).

Exempel på ECLI-identifikationskod för tjeckiska domstolsavgöranden

ECLI:CZ:NS:2012:[målnummer].1

[CZ] landskod (CZ = Tjeckien),

[NS] är koden för den domstol som meddelat avgörandet (NS = Högsta domstolen - Nejvyšší soud),

[2012] anger vilket år domstolsavgörandet meddelades,

[målnummer] innehåller ej mellanrum eller snedstreck, sådana ersätts med punkt.

Siffran [1] är löpnummer för avgöranden med samma målnummer. Genom att löpnumret medtas undviker man att samma ECLI-nummer används för att beteckna fler än ett avgörande från en domstol samma år.

Relaterade länkar

https://nsoud.cz/

http://nalus.usoud.cz/

Senaste uppdatering: 28/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.