Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Danmark

Innehåll inlagt av
Danmark

Nationell samordnare för ECLI (European Case Law Identifier)

Domstolsstyrelsen
St. Kongensgade 1-2
1264 København K.
Tfn: 70 10 33 22
post@domstolsstyrelsen.dk

Landskod

Landskoden för Danmark är: [DK]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

Information kommer att tillhandahållas senare.

Senaste uppdatering: 24/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.