Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

EU-länder

Innehåll inlagt av
EU-länder

Europeiska unionens domstol (ECLI-Coordinator@curia.europa.eu) är samordnare för ECLI för unionens jurisdiktioner.

Landskod

Landskoden för Europeiska unionens domstol, som utgör det andra elementet i ECLI-numret, är: [EU]

ECLI-numrets sammansättning

ECLI-komponenter som används för att identifiera domar från Europeiska unionens domstol:

  • ECLI-nummer
  • Landskod: EU
  • Domstolskod:

C=Domstolen

T=Tribunalen

F=Personaldomstolen

  • Året då domen meddelats (format ÅÅÅÅ)
  • Ordningsnummer sammansatt av följande:

Beslutets löpnummer per jurisdiktion per år

Exempel:

ECLI:EU:C:1998:27, vilket motsvarar domstolens 27:e dokument med ECLI 1998

ECLI:EU:T:2012:426, vilket motsvarar tribunalens 426:e dokument med ECLI 2012

ECLI:EU:F:2010:80, vilket motsvarar personaldomstolens 80:e dokument med ECLI 2010

Länkar

EUR-Lex

Curia

Senaste uppdatering: 28/09/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.