Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

Nationell samordnare för ECLI

Styrelsen för rättslig och administrativ information (DILA) har utsetts till Frankrikes nationella samordnare för ECLI av regeringens generalsekretariat.

«Lands»kod

«Landskoden» för Frankrike är [FR]

Det nationella ECLI-numrets sammansättning

De högsta rättsliga instanserna i Frankrike som berörs av ECLI är följande:

 • Författningsdomstolen (Conseil constitutionnel).
 • Högsta domstolen (Cour de cassation).
 • Högsta förvaltningsdomstolen (Conseil d’Etat).

ECLI består av fem delar varav de två första delarna är konstanta för varje medlemsstat:

ECLI:FR:{domstols_kod}:{år för avgörandet}:{löpnummer}

Varje domstol har antagit en domstolskod samt regler för hur löpnummer genereras.

Året för avgörandet anges alltid med fyra siffror (i formatet ÅÅÅÅ, t.ex. 2012).

1. Författningsdomstolen (Conseil constitutionnel).

Domstolskoden är alltid CC.

Den generiska formen för ECLI är alltså:

ECLI:FR:CC:{år för avgörandet}:{löpnummer}

Löpnumret består av två delar som separeras av en punkt:

 1. löpnummer för beslutstypen (ett nummer som varje år börjar med 1),
 2. beslutstyp (DC, QPC, AN… se förteckning över beslutstyperna).

Exempel:

Beslut nr. 2012-270 QPC av fredagen den 27 juli 2012 får ECLI-beteckningen ECLI:FR:CC:2012:2012.270.QPC

2. Högsta domstolen (Cour de cassation).

Domstolskoden är alltid CCASS.

Den generiska formen för ECLI är alltså:

ECLI:FR:CCASS:{år för avgörandet}:{löpnummer}

Löpnumret består av två sammankopplade delar:

 1. En för ECLI-ändamål fastställd kod för domstolens sammansättning (två alfanumeriska tecken som anges i tabellen nedan):
 2. AP ASSEMBLEE PLENIERE (plenarsammanträde)
  AV AVIS (Yttrande)
  C1 PREMIERE CHAMBRE CIVILE (första tvistemålsavdelningen)
  C2 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE (andra tvistemålsavdelningen)
  C3 TROISIEME CHAMBRE CIVILE (tredje tvistemålsavdelningen)
  CO CHAMBRE COMMERCIALE (avdelningen för handelsmål)
  CR CHAMBRE CRIMINELLE (brottmålsavdelningen)
  MI CHAMBRE MIXTE (blandad avdelning)
  OR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT (beslut av förste ordföranden)
  SO CHAMBRE SOCIALE (arbetsrättsliga avdelningen)

  Denna kodning bygger på ett internt förvaltningsnummer som består av 8 tecken:

  en kod anger domstolens sammansättning,

  två siffror anger år för avgörandet,

  fem siffror anger löpnumret för domstolens sammansättning det aktuella året.

  Exempel: en dom från brottmålsavdelningen vid Cour de cassation av den 27 februari 2013 har överklagandenummer 12-81.063 och förvaltningsnummer C1300710. Den första delen av domens löpnummer är CR.

 3. De fem sista siffrorna i förvaltningsnumret:
 4. I vårt exempel är den andra delen av löpnumret 00710. Sammantaget får den dom som meddelats av brottmålsavdelningen vid Cour de cassation den 27 februari 2013 med överklagandenummer 12-81063 ECLI-beteckningen ECLI ECLI:FR:CCASS:2013:CR00710.

3. Högsta förvaltningsdomstolen (Conseil d’Etat).

Högsta förvaltningsdomstolen använder en domstolskod som identifierar domstolens sammansättning där roten CE sammankopplas med flera bokstäver enligt nedan:

Assemblée (sammanträde) CEASS
Ordonnance (ensamdomare) CEORD
Section du contentieux (avdelningen för tvister) CESEC
Sous-section jugeant seule (underavdelning som dömer självständigt) CESJS
Sous-sections réunies (förenade underavdelningar)

CESSR

Chambre jugeant seule (avdelning som dömer självständigt)

CECHS

Chambres réunies (förenade avdelningar)

CECHR


Koden CE används inte fristående.

Den generiska formen är alltså:

ECLI:FR:CE....:{år för avgörandet}:{löpnummer}

Löpnumret består också av två delar som separeras av en punkt:

 1. avgörandets söknummer,
 2. datum för avgörandet i formatet ÅÅÅÅMMDD.

Exempel:

Avgörande nr 355099 av den 1 mars 2013 från de förenade underavdelningarna 3 och 8 vid Conseil d'État får ECLI-beteckningen ECLI: ECLI:FR:CESSR:2013:355099.20130301

Senaste uppdatering: 04/08/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.