Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Tyskland

Innehåll inlagt av
Tyskland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Nationell samordnare för ECLI (European Case Law Identifier)

ECLI-samordnare för Tyskland:

Bundesamt für Justiz
Kompetenzzentrum Rechtsinformationssystem des Bundes (CC-RIS)
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Tyskland

+49 228 410 5801
E-post: cc-ris@bfj.bund.de
http://www.bundesjustizamt.de

Landskod

ECLI-landskoden för Tyskland: [DE]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

På förbundsnivå planerar alla förbundsdomstolar att införa European Case Law Identifier (ECLI). Delstatsdomstolarna kommer sannolikt att införa ECLI senare.

För närvarande har förbundsförfattningsdomstolen, förbundsförvaltningsdomstolen samt förbundsarbetsdomstolen infört ECLI i sina databaser över avgöranden. För alla avgöranden som offentliggörs på respektive webbplatser kommer ECLI att anges, För närmare upplysningar:

ECLI-identifikatorns första inslag är medlemsstatens beteckning:

ECLI:DE:[domstolskod]:[år då avgörandet meddelades]:[löpnummer]

Varje domstol har tilldeltas en domstolskod och har egna regler för hur löpnumret ska genereras. Det år avgörandet meddelades uttrycks i princip som en fyrsiffrig talföljd (format ÅÅÅÅ, t.ex. 2015).

Förbundsförfattningsdomstolen (Bundesverfassungsgericht)

Domstolskoden är ”BVerfG”.
Löpnumret består av fyra eller – om en ytterligare särskiljande siffra behövs – fem siffror, med en punkt mellan tredje och fjärde samt fjärde och femte siffran:

1.   Typ av förfarande:

b    Fastställande att en part är författningsvidrig (Feststellung der Verfassungswidrigkeit von Parteien)
c    Överklagande av beslut i valtvist (Wahlprüfungsbeschwerden)
e    Förfarande vid tvist mellan organ (Organstreitverfahren)
f    Abstrakt prövning av rättsakter (Abstrakte Normenkontrolle)
g    Tvister mellan förbundsstaten och delstater (Länder-Streitigkeiten)
h    Andra tvister mellan förbundsstaten och delstater (Andere Streitigkeiten zwischen Bund und Ländern)
k    Tvister rörande delstaters författningar (Landesverfassungsstreitigkeiten)
l     Materiell prövning av rättsakter (Konkrete Normenkontrolle)
m   Överprövning av folkrätt som federal rätt (Überprüfung von Völkerrecht als Bundesrecht)
n    Tolkning av grundlag efter hänskjutande av delstats författningsdomstol (Auslegung des Grundgesetzes nach landesverfassungsgerichtlicher Vorlage)
p    Andra beslut som förelagts den genom förbundslag (Anderweitig zugewiesene Entscheidungen durch Bundesgesetz)
q    Interimistiska beslut (Einstweilige Anordnungen)
r    Författningsbesvär (Verfassungsbeschwerden)
up  Plenarbeslut (Plenarentscheidungen)
vb  Dröjsmålsbesvär (Verzögerungsbeschwerden)

2.    Förkortningar för dömande sammansättningar: ”k” för Kammer- eller ”s” för Senatsentscheidung (dock ej för ”Plenarsachen” och ”Verzögerungsbeschwerden” – för vilka sammansättningen anges ”implicit” genom förkortningarna ”up” och ”vb”),
3.    Datum för avgörandet i format ÅÅÅÅMMDD.
4.    Eventuellt: ytterligare särskiljande siffra (a-z) – behövs som avgränsning vid avgöranden med samma beslutsdatum/aktbeteckning (exempelvis förlängning av interimistiska beslut + avgörande i sakfrågan med datum/aktbeteckning som är identiska).
5.    Aktbeteckning:

Exempel:
Beslut av den 21 januari 2015 med aktbeteckning 2 BvR 1856/13 motsvarar ECLI-identifikatorn:
ECLI:DE:BVerfG:2015:rk20150121.2bvr185613

Förbundsförvaltningsdomstolen (Bundesverwaltungsgericht)

Domstolskoden är ”BVerwG”.
Löpnumret består av fyra siffror, med en punkt mellan andra och tredje samt tredje och fjärde siffran:

1.    Exakt datum för avgörandet i format DDMMÅÅ
2.    Förkortning för typ av avgörande (”U” för Urteil, ”B” för Beschluss, ”G” för Gerichtsbescheid),
3.    Aktbeteckning samt
4.    alltid: ytterligare särskiljande siffror (används som avgränsning om det finns flera dokument av samma avgörandetyp på samma dag med samma aktbeteckning, exempelvis ”0”).

Exempel:
Förbundsförvaltningsdomstolens dom av den 17 april 2002 med aktbeteckning 9 CN 1.01 motsvarar ECLI-identifikatorn:
ECLI:DE:BVerwG:2002:170402U9CN1.01.0

Förbundsarbetsdomstolen (Bundesarbeitsgericht)

Domstolskoden är ”BAG”.
Ordningsnumret består av fyra siffor avdelade med punkter:

1.    Exakt datum för avgörandet i format DDMMÅÅ
2.    Förkortning för typ av avgörande (”B” för Beschluss, ”U” för Urteil)
3.    Aktbeteckning samt
4.    alltid: ytterligare särskiljande siffror (används som avgränsning om det finns flera dokument av samma avgörandetyp på samma dag med samma aktbeteckning, exempelvis ”0”).

Exempel:
Förbundsarbetsdomstolens beslut av den 7 januari 2015 med aktbeteckning 10 AZB 109/14 motsvarar ECLI-identifikatorn:
ECLI:DE:BAG:2015:070115.B.10AZB109.14.0

Senaste uppdatering: 17/06/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.