Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Tyskland

Innehåll inlagt av
Tyskland

Nationell samordnare för ECLI (European Case Law Identifier)

ECLI-samordnare för Tyskland:
Förbundsjustitieämbetet (Bundesamt für Justiz)
Enhet VII 1
Adenauerallee 99-103
53113 Bonn
Tyskland

Tfn: +49 228 99410-5801

E-post: kompetenzzentrum-ris@bfj.bund.de
https://www.bundesjustizamt.de

Införande och spridning av ECLI i Tyskland

I Tyskland har förbundsförfattningsdomstolen (Bundesverfassungsgericht), denhögsta förbundsdomstolen (Bundesgerichtshof), förbundsförvaltningsdomstolen (Bundesverwaltungsgericht), förbundsskattedomstolen (Bundesfinanzhof), den förbundsarbetsdomstolen (Bundesarbeitsgericht), förbundssocialdomstolen (Bundessozialgericht) och domstolarna i delstaterna (Länder) infört ECLI i sina databaser över avgöranden. Sedan ECLI infördes har en ECLI-kod tilldelats alla avgöranden som offentliggörs på respektive webbplatser. För närmare upplysningar:

Förbundsförfattningsdomstolen
http://www.bundesverfassungsgericht.de (det finns planer på att retroaktivt tilldela alla offentliggjorda avgöranden ECLI-koder).

Högsta förbundsdomstolen
http://www.bundesgerichtshof.de (för avgöranden som har offentliggjorts på den förbundsförfattningsdomstolens webbplats sedan den 1 januari 2016).

Förbundsförvaltningsdomstolen
http://www.bundesverwaltungsgericht.de (för avgöranden som har offentliggjorts på förbundsförvaltningsdomstolens webbplats).

Förbundsskattedomstolen
http://www.bundesfinanzhof.de (för avgöranden som har offentliggjorts på förbundsskattedomstolens webbplats sedan den 4 oktober 2016).

Förbundsarbetsdomstolen
http://www.bundesarbeitsgericht.de (för avgöranden sedan den 1 januari 2015).

Förbundssocialdomstolen
http://www.bundessozialgericht.de (för avgöranden som har offentliggjorts på förbundssocialdomstolens webbplats sedan den 1 januari 2010).

Domstolar i delstaterna
http://www.justiz.de/onlinedienste/rechtsprechung/index.php.

Du kan också använda EU:s sökmotor för ECLI för att söka efter förbundsförfattningsdomstolens och förbundsförvaltningsdomstolens avgöranden med ECLI.

Hur är ECLI-koden uppbyggd?

Allmänt
ECLI-koder består av fem delar. De olika delarna avskiljs med hjälp av kolon. I Tyskland inleds alltid koden med ECLI (①) följt av DE för Tyskland (②). Den tredje delen, koden för domstolen (③), visar vilken domstol som meddelade avgörandet (t.ex. BVerfG för förbundsförfattningsdomstolen). I den fjärde delen (④) anges vilket år avgörandet meddelades med fyra siffror (i formatet ÅÅÅÅ, t.ex. 2016).

 

ECLI-koder

 

Domstolarna lägger till den sista delen, ordningsnumret (⑤ och uppåt), enligt sina egna regler. De domstolskoder och ordningsnummer som används av varje domstol förklaras separat nedan.

ECLI-koder för enskilda domstolar

Förbundsförfattningsdomstolen

Domstolskoden (③) är alltid ”BVerfG”. Ordningsnumret består av delarna ⑤ till ⑨. Den näst sista och sista delen avskiljs med hjälp av punkt. Ordningsnumrets delar förklaras mer i detalj nedan.

 1. Typ av förfarande:

b

Fastställande att en eller flera parter har agerat på ett författningsvidrigt sätt

c

Överklagande av beslut i valtvist

e

Förfarande vid tvist mellan organ

f

Abstrakt prövning av rättsakter

g

Tvister mellan förbundsstaten och delstater

h

Andra tvister mellan förbundsstaten och delstater

k

Tvister rörande delstaters författningar

l

Materiell prövning av rättsakter

m

Överprövning av folkrätt som federal rätt

n

Tolkning av grundlag efter hänskjutande av delstats författningsdomstol

p

Andra beslut som förelagts den genom förbundslag

q

Interimistiska åtgärder

r

Författningsbesvär

up

Plenarbeslut

vb

Dröjsmålsbesvär

 1. Förkortningar för dömande sammansättningar: ”k” för Kammer- eller ”s” för Senatsentscheidung (dock ej för plenarbeslut eller dröjsmålsbesvär – för vilka sammansättningen anges ”implicit” genom förkortningarna ”up” och ”vb”).
 2. Datum för avgörandet i formatet ÅÅÅÅMMDD.
 3. Frivilligt: Ett särskiljande tilläggstecken (i alfabetisk ordning från a till z). Detta används när avgöranden meddelas av samma domstol med samma datum och aktbeteckning (t.ex. samma datum och aktbeteckning för förlängningen av ett interimistiskt beslut och beslutet i saken). Ett särskiljande tecken läggs bara till om det krävs för att ECLI-koderna inte ska vara tvetydiga.
 4. Huvudaktbeteckning (identifikationskod för avdelningen, registerbeteckning, postens nummer och år i formatet ÅÅ). Det finns inga mellanrum mellan identifikationskoden för avdelningen och registerbeteckningen, eller mellan registerbeteckningen och postens nummer. Snedstrecket mellan postens nummer och året utelämnas också i ECLI. Postens nummer anges alltid med fyra siffror i en ECLI-kod. Vid behov infogas nollor före postens nummer. De sista två siffrorna står därmed alltid för året.

Exempel:
ECLI-koden för avgörandet från förbundsförfattningsdomstolens andra avdelning av den 1 mars 2016 med aktbeteckning 2 BvB 1/13 är

 

Tilläggstecknet c visar att detta är det fjärde avgörandet med en i övrigt identisk ECLI-kod.

Federala högsta domstolen

Domstolskoden (③) är alltid ”BGH”. Ordningsnumret består av delarna ⑤ till ⑧. Delarna ⑦ och ⑧ avskiljs med hjälp av punkt. Ordningsnumrets delar förklaras mer i detalj nedan.

 1. Exakt datum för avgörandet i formatet DDMMÅÅ.
 2. Förkortning för typ av avgörande (”U” för Urteil, ”B” för Beschluss, ”V” för Verfügung, ”S” för övriga typer).
 3. Huvudaktbeteckning (identifikationskod för avdelningen, registerbeteckning, postens nummer och år i formatet ÅÅ). Det finns inga mellanrum mellan identifikationskoden för avdelningen och registerbeteckningen, eller mellan registerbeteckningen och postens nummer. Snedstrecket mellan postens nummer och året ersätts med en punkt.
 4. Ett särskiljande tilläggstecken (i följd från 0 till 9) används alltid när flera avgöranden av samma typ meddelas med samma datum och aktbeteckning.

Exempel:
ECLI-koden för avgörandet från högsta förbundsdomstolens andra brottmålsavdelning av den 15 mars 2016 med aktbeteckning 2 StR 487/15 är

 

Tilläggstecknet 2 visar att detta är det tredje avgörandet med en i övrigt identisk ECLI-kod.

Federala förvaltningsdomstolen

Domstolskoden (③) är alltid ”BVerwG”. Ordningsnumret består av delarna ⑤ till ⑧. Delarna ⑦ och ⑧ avskiljs med hjälp av punkt, såvida inte aktbeteckningssuffix D (rättsligt skydd vid utdraget rättsligt förfarande) har tilldelats, i vilket fall det saknas punkt mellan aktbeteckningen (⑦) och det särskiljande tilläggstecknet (⑧). Ordningsnumrets delar förklaras mer i detalj nedan.

 1. Exakt datum för avgörandet i formatet DDMMÅÅ.
 2. Förkortning för typ av avgörande (”U” för Urteil, ”B” för Beschluss, ”G” för Gerichtsbescheid).
 3. Huvudaktbeteckning (identifikationskod för avdelningen, registerbeteckning, postens nummer och år i formatet ÅÅ). Det finns inga mellanrum mellan identifikationskoden för avdelningen och registerbeteckningen, eller mellan registerbeteckningen och postens nummer. Äldre aktbeteckningar har ett snedstreck mellan postens nummer och året. I ECLI-koder ersätts snedstrecket med en punkt.
 4. Ett särskiljande tilläggstecken (i följd från 0 till 9) används alltid när flera avgöranden av samma typ meddelas med samma datum och aktbeteckning.

Exempel:
ECLI-koden för domen drån förbundsförvaltningsdomstolens nionde avdelning av den 17 april 2002 med aktbeteckning 9 CN 1/01 är

 

 

Federala skattedomstolen

Domstolskoden (③) är alltid ”BFH”. Ordningsnumret består av delarna ⑤ till ⑧. De olika delarna avskiljs med hjälp av punkt. Ordningsnumrets delar förklaras mer i detalj nedan.

 1. Förkortning för typ av avgörande:

VE

Begäran om förhandsavgörande till Europeiska unionens domstol

VV

Förfarande vid förbundsförfattningsdomstolen

BA

Beslut i förfaranden om interimistiska åtgärder:

ansökan om upphävande av verkställighet [A1] och överklagande av ett beslut att upphäva verkställighet [A2]

B

Andra beslut än BA

U

Dom, rättsligt bindande beslut, interimistiskt beslut osv.

 1. Exakt datum för avgörandet i formatet DDMMÅÅ.
 2. Huvudaktbeteckning (identifikationskod för avdelningen, registerbeteckning, postens nummer och år i formatet ÅÅ). Det finns inga mellanrum mellan identifikationskoden för avdelningen och registerbeteckningen, eller mellan registerbeteckningen och postens nummer. Snedstrecket mellan postens nummer och året ersätts med en punkt.
 3. Ett särskiljande tilläggstecken (i följd från 0 till 9) används alltid när flera avgöranden av samma typ meddelas med samma datum och aktbeteckning.

Exempel:
ECLI-koden för domen från förbundsskattedomstolens tionde avdelning av den 1 juni 2016 med aktbeteckning X R 66/14 är

 

Federala arbetsdomstolen

Domstolskoden (③) är alltid ”BAG”. Ordningsnumret består av delarna ⑤ till ⑧. De olika delarna avskiljs med hjälp av punkt. Ordningsnumrets delar förklaras mer i detalj nedan.

 1. Exakt datum för avgörandet i formatet DDMMÅÅ.
 2. Förkortning för typ av avgörande (”U” för Urteil, ”B” för Beschluss).
 3. Huvudaktbeteckning (identifikationskod för avdelningen, registerbeteckning, postens nummer och år i formatet ÅÅ). Det finns inga mellanrum mellan identifikationskoden för avdelningen och registerbeteckningen, eller mellan registerbeteckningen och postens nummer. Snedstrecket mellan postens nummer och året ersätts med en punkt.
 4. Ett särskiljande tilläggstecken (i följd från 0 till 9) används alltid när flera avgöranden av samma typ meddelas med samma datum och aktbeteckning.

Exempel:
ECLI-koden för domen från förbundsarbetsdomstolens tionde avdelning av den 7 januari 2015 med aktbeteckning 10 AZB 109/14 är

 

 

Federala socialdomstolen

Domstolskoden (③) är alltid ”BSG”. Ordningsnumret består av delarna ⑤ till ⑧. Delarna är inte åtskilda på något sätt. Ordningsnumrets delar förklaras mer i detalj nedan.

 1. Exakt datum för avgörandet i formatet DDMMÅÅ.
 2. Förkortning för typ av avgörande (”U” för Urteil, ”B” för Beschluss).
 3. Huvudaktbeteckning (B för förbundssocialdomstolen, identifikationskod för avdelningen, identifikationskod för område, postens registernummer på relevant område, år i formatet ÅÅ och registerbeteckningen). Icke alfanumeriska delar av aktbeteckningen utelämnas.
 4. Ett särskiljande tilläggstecken (i följd från 0 till 9) används alltid när flera avgöranden av samma typ meddelas med samma datum och aktbeteckning.

Exempel:
ECLI-koden för domen från förbundssocialdomstolens tredje avdelning av den 25 januari 2017 med aktbeteckning B 3 P 2/15 R är

 

Domstolar i delstaterna

Tillåtna domstolskoder (③) anges i bifogade tabell  Excel (52 KB) de. Ordningsnumret består av delarna ⑤ till ⑦. De olika delarna avskiljs med hjälp av punkt. Ordningsnumrets delar förklaras mer i detalj nedan.

 1. Exakt datum för avgörandet i formatet MMDD.
 2. Aktbeteckning (eller aktbeteckningar, om det finns flera aktbeteckningar) på upp till 17 tecken, som börjar med det första tecknet i huvudaktbeteckningen. Om det finns en punkt efter det sjuttonde tecknet utelämnas den. Omljud ersätts (ä = AE, ö = OE, ü = UE) och icke alfanumeriska tecken som mellanrum eller snedstreck utelämnas. Om nummer eller bokstäver skulle stå bredvid varandra avskiljs de med hjälp av en punkt (t.ex. 9 C 1023/12 blir 9C1023.12).
 3. En särskiljande tilläggskod med två siffror (i följd från 00 till 99) används alltid när flera avgöranden av samma typ meddelas med samma datum och aktbeteckning.

Exempel:
ECLI-koden för avgörandet av den sjätte stora avdelningen för ekonomisk brottslighet vid delstatsdomstolen i Stuttgart av den 26 januari 2015 med aktbeteckning 6 KLs 34 Js 2588/10 är

 

Senaste uppdatering: 08/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.