Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Irland

Innehåll inlagt av
Irland

Nationell samordnare för ECLI, European Case Law Identifier (europeisk identifikationskod för rättspraxis)

Den nationella samordnaren för ECLI är justitieministeriet.

Landskod

Landskoden för Irland är: [IE]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

Det är för närvarande inte möjligt att skapa en ECLI baserad på offentligt tillgänglig information. Hur ECLI ska utformas mer exakt har ännu inte fastställts slutgiltigt.

Senaste uppdatering: 23/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.