Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Italien

Innehåll inlagt av
Italien

Nationell samordnare för ECLI

Någon nationell samordnare för ECLI har ännu inte utsetts. För närvarande sköts samordningen av justitieministeriet, generaldirektoratet för automatiserade datorapplikationer (Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati).

Landskod

Landskoden för Italien är: [IT].

Uppbyggnaden av nationella ECLI

Inom ramen för den pågående pilotverksamheten håller ett förslag om införande av ECLI på att utarbetas. Regler om ordningsnummer för klassificering av praxis enligt ECLI-normen håller på att utarbetas utifrån en uppsättning tillgängliga metadata, så att hänvisningarna blir unika.

Senaste uppdatering: 13/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.