Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

Nationell samordnare för ECLI (European Case Law Identifier)

Den nationella samordnaren för ECLI är Maltas domstolar (courts.csa@courtservices.mt).

Landskod

Landskoden för Malta är: [MT]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

I Malta är det inte möjligt att ställa samman ECLI-numret på grundval av offentligt tillgängliga uppgifter om domar. Det genereras automatiskt när domen förs in i domstolarnas register.

Senaste uppdatering: 13/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.