Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna

Nationell samordnare för ECLI, European Case Law Identifier (europeisk identifikationskod för rättspraxis)

Den nationella ECLI-samordnaren är Domstolsadministrationen (Raad voor de rechtspraak). Du kan kontakta samordnaren på följande e-postadress: kennissystemen@rechtspraak.nl

Landskod

Landskoden för Nederländerna är: [NL]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

ECLI infördes i Nederländerna den 28 juni 2013. En ECLI kan tilldelas

 • alla domar som offentliggörs på Domstolsadministrationens webbplats,
 • alla beslut i disciplinärenden som offentliggörs på den officiella webbplatsen (på webbplatsen för de gemensamma disciplininstanserna),
 • alla rättsliga avgöranden som inte offentliggörs på någon av webbplatserna under a) eller b), men som offentliggörs i tidskrifter och databaser, och rättsliga avgöranden som publiceras kommersiellt som open access; tidskriftsredaktioner eller databasadministratörer som vill registrera ”sina” beslut, kan anmäla sig på ovan angivna e-postadress,
 • alla rättsliga avgöranden som finns lagrade i en intern databas hos Domstolsadministrationen.

Oavsett om själva avgörandet offentliggörs på någon av de ovannämnda webbplatserna återfinns alla nederländska ECLI, tillsammans med åtminstone namnet på den instans som meddelat avgörandet, dagen då avgörandet meddelades och målnumret, på webbplatsen https://uitspraken.rechtspraak.nl/.

Dessutom anges publikationsnummer för eventuella referat av avgörandet i tidskrifter eller databaser, förutsatt att sådana uppgifter finns tillgängliga. Nederländska ECLI är uppbyggda av

 • ”ECLI”,
 • landskoden ”NL”,
 • domstolskoden – se under rubriken ”ECLI-domstolskoder” (Gerechtscode),
 • det år som avgörandet meddelades,
 • ett serienummer – det finns två förekommande format:
  • Före den 28 juni 2013 erhöll så gott som alla avgöranden som offentliggjordes i Nederländerna ett nationellt målnummer (Landelijk Jurisprudentie Nummer, LJN). LJN bestod alltid av två bokstäver och fyra siffror, exempelvis: ”AB1234”. För konsekvensens skull har detta LJN överförts och utgör nu det femte ledet av ECLI-koden.
  • Efter den 28 juni 2013 tilldelas inga fler LJN. Alla rättsliga avgöranden som erhåller en ECLI efter detta datum har ett serienummer (i stigande ordning) som uteslutande består av siffror. Detta kan även gälla avgöranden som meddelats före den 28 juni 2013.

De viktigaste domstolskoderna

I Nederländerna finns ett stort antal domstolskoder. Koderna för de viktigaste nederländska domstolarna återfinns i nedanstående tabell.

Domstolar i högsta instans

HR

Hoge Raad (Högsta domstolen)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (Högsta domstolens åklagarmyndighet)(advocaat-generaal)

RVS

Raad van State (Statsrådet)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (Centrala appellationsdomstolen)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Appellationsdomstolen för handelsmål)

Appellationsdomstolar (Appelgerechten)

GHAMS

Gerechtshof Amsterdam

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHSHE

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Distriktsdomstolar (Rechtbanken)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Samtliga domstolskoder

En fullständig förteckning över alla nederländska domstolskoder i alfabetisk ordning återfinns här. Instanser som inte längre finns betecknas med ”nedlagd” (opgeheven).

Senaste uppdatering: 08/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.