Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

Nationell samordnare för ECLI

Justitieministeriet är den nationella samordnaren för ECLI – dti@just.ro

Landskod

Landskoden för Rumänien är [RO]

Det nationella ECLI-numrets sammansättning

ECLI infördes i rumänska domstolar i slutet av 2015.

ECLI-koden genereras automatiskt av det elektroniska system för ärendehantering (Ecris) för domar som har meddelats sedan 2007 av domstolarna (högsta domstolen, apellationsdomstolar, tribunaler och distriktsdomstolar). För domar som har meddelats efter den 15 december 2015 finns ECLI också i pappersformat.

För närvarande finns det ingen databas på nätet över nationell rättspraxis som är ansluten till sökmotorn för ECLI i e-juridikportalen. Det finns dock en databas där alla domar som har meddelats av rumänska domstolar under 2010 har hämtats från Ecris-systemet och publicerats i anonymiserad form – ROLII, som för närvarande är under utveckling.

I Rumänien består ECLI-koden av:

  • ECLI,
  • landskod RO,
  • domstolskod – en lista över domstolskoder finns här  PDF (256 Kb) RO,
  • årtalet för domen,
  • ett ordningsnummer, bestående av det interna numret i det motsvarande elektroniska registret i Ecris-systemet (unikt för domstolen) och det nummer som domen har tilldelats i registret över domstolsbeslut (unikt för registret).

Exempel:

ECLI-koden för en dom som meddelas av distriktsdomstolen i Bukarest 4 kan se ut så här: ECLI:RO:JDS4B:2017:001.004053, där ”JDS4B” är domstolskoden, ”2017” är årtalet för domen, ”001” är det interna numret i det motsvarande elektroniska registret i Ecris-systemet och ”004053” domens nummer.

Senaste uppdatering: 07/12/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.