Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Slovakien

Innehåll inlagt av
Slovakien

Nationell samordnare för ECLI (European Case Law Identifier)

Den nationella samordnaren för ECLI är det slovakiska justitieministeriets avdelning för informationsteknik och projektledning – e-post: ecli@justice.sk

Landskod

Landskoden för Republiken Slovakien är: [SK]

Uppbyggnaden av nationella ECLI-koden

En ECLI-kod genereras när ett domstolsavgörande meddelas. Endast avgöranden som meddelats efter den 25 juli 2011 ges ett ECLI-nummer. Om ett avgörande som meddelats före den 25 juli 2011 överklagats efter den 25 juli 2011, ges detta avgörande och alla andra avgöranden i den akten en ECLI-kod.

Exempel på en ECLI-kod för Republiken Slovakien:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 = förkortning för domstolen

2011 = år

0123456789 = IČS (aktens identifieringsnummer)

123 = serienummer för avgörandet i akten

Senaste uppdatering: 27/02/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.