Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)

Slovenien

Innehåll inlagt av
Slovenien

Nationell samordnare för ECLI

Nationell samordnare för ECLI i Slovenien är

Republiken Sloveniens högsta domstol

Registeravdelningen,

Tavčarjeva 9,

SI-1000 Ljubljana

Slovenien

E-post: ecli.vsrs@sodisce.si

Kontaktperson: Gregor Strojin

Landskod

Landskoden för Slovenien är: [SI]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

Den 1 oktober 2011 införde Slovenien ECLI-systemet som en integrerad del av alla handlingar som offentliggörs i domstolarnas dababaser över rättspraxis. Alla nya handlingar som förs in i databaserna för rättspraxis förses med ECLI-kod. Inom en nära framtid kommer även alla nya domstolsavgöranden att förses med en ECLI-kod.

Alla ECLI-koder skapas automatiskt på grundval av befintliga data.

Alla kända privata utgivare av rättsfallshandlingar har informerats om ECLI och de flesta har redan försett offentliggjorda dokument med ECLI-koder.

Domstolskoder:

VSRS: Republiken Sloveniens högsta domstol (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

USRS: Republiken Sloveniens författningsdomstol (Ustavno sodišče Republike Slovenije)

VSCE: Överrätten i Celje (Višje sodišče v Celju)

VSKP: Överrätten i Koper (Višje sodišče v Kopru)

VSLJ: Överrätten i Ljubljana (Višje sodišče v Ljubljani)

VSMB: Överrätten i Maribor (Višje sodišče v Maribor)

UPRS: Republiken Sloveniens förvaltningsdomstol (Upravno sodišče Republike Slovenije)

VDSS: Högre arbets- och socialdomstolen (Višje delovno in socialno sodišče)

Anm.: Domstolskoderna består av fyra bokstäver. Förteckningen över deltagande domstolar omfattar för närvarande endast appellationsdomstolar samt Republiken Sloveniens högsta domstol respektive författningsdomstol, vars avgöranden redan offentliggörs i nationella databaser med rättspraxis. Andra domstolar och institutioner kommer att läggas till inom en nära framtid.

År:

Det år då avgörandet meddelades (ÅÅÅÅ-format).

Referensnummer:

Det allmänna ordningsnumret (regular ordinal number, nedan kallat RON), t.ex. II Ips 123/2005, för en viss domstol (datafält: Odločba (=avgörande)) används som underlag för att bilda ECLI -ordningsnumret (nedan kallat EON).

Andra ord (t.ex. Sodba, Sklep osv) som kan ingå i fältet Odločba anses inte utgöra en del av RON och ska utelämnas/strykas vid genereringen av EON.

Årtalet, som ingår i RON, förblir en del av det nya EON.

Eftersom allmänna ordningsnummer inbegriper tecken som tankstreck, snedstreck eller mellanslag, ska vart och ett av dessa ersättas med en punkt i ECLI-formatet (t.ex. II Ips 123/2005 blir II.Ips.123.2005 medan I K 123456/2010 blir I.K.123456/2010 osv.).

De generella reglerna om EON omfattas av undantag som anges under rubriken ”Specialfall” nedan.

Specialfall:

A: Om ett avgörande (vid förenade mål) har två eller flera ordningsnummer (RON), används endast det första för att bilda ECLI-koden. I sådana fall ska ”A” tillfogas i slutet av EON. Det går att få tillgång till andra RON genom dokumentets metadata.

Exempel:
Sodba II lps 49/2008 och II Ips 28/2011

I detta fall blir ECLI-koden:
ECLI:SI:VSRS:2008:II.IPS.49.2008.A

 

B: Om ett avgörande endast har ett RON, men detta RON liknar de RON som tilldelats ett antal andra avgöranden, har RON för dessa andra avgöranden inte införts i databaserna över rättspraxis. Det första RON används för att skapa ECLI-koden, och de övriga anges som ”samma som” i metadata. Återstående RON används för att skapa ECLI-koder som i databasen anges ha anknytning till liknande avgöranden.

Exempel:
Sodba VIII Ips 432/2009, samma som VIII Ips 50/2009 och VIII Ips 448/2009, VIII Ips 28/2009

I detta fall blir ECLI-koden:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.432.2009

samma som:
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.50.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.448.2009
ECLI:SI:VSRS:2009:VIII.IPS.28.2009

Användare som söker på någon av dessa ECLI-koder kommer att få träff på samma dokument.

 

C: Tidigare fanns det tillfällen där RON från samma domstol kunde användas flera gånger, på grund av att institutionen bedrev verksamhet vid flera olika filialer och saknade ett centralt system för målförvaltning (t.ex. Republiken Sloveniens förvaltningsdomstol). Exakt vilken filial det rör sig om framgår av ett dokuments metadata. I sådana fall ska det i slutet av EON tillfogas en ”.bokstavskombination” som står för filialen utifrån följande klassificering:

Celje: .C

Ljubljana: .L

Nova Gorica: .G

Maribor: .M


D: Vissa straffrättsliga dokument i högsta domstolens databas SOVS har två RON i fältet ”Odločba”. Det första använder ordningsnumret (-NN), medan det andra inkluderas inom parentes ( ). Skälet till detta är att mål övergångsvis registreras dubbelt i samband med införandet av ett datoriserat system för hantering av brottmål.

I dessa fall används endast det första RON för att skapa ECLI-koden, till vilket ordningsnumret läggs efter året. Det andra RON som anges inom parentes tas bort och utgör inte en del av ECLI-koden.

Exempel:
Sodba I Ips 3248/2009-39 (I Ips 10/2010)

I detta fall blir ECLI-koden:
ECLI:SI:VSRS:2009:I.IPS.3248.2009.39

 

E: Ibland har flera dokument från samma domstol, till exempel interimistiska åtgärder och slutliga avgöranden, försetts med samma RON. I sådana fall läggs ett nummer till för att skapa EON. Det första avgörandet (efter det datum då domen meddelades) saknar numeriskt tillägg. Nästa avgörande får tillägget ”.1”, det påföljande ”.2” osv. Dessa tillägg fördelas automatiskt enligt dokumentets utfärdandedatum.

Exempel:
Sklep G 6/2011 (anm.: förekommer i flera dokument)

I detta fall blir ECLI-koderna:
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.1
ECLI:SI:VSRS:2011:G.6.2011.2

osv.

Länkar

Republiken Sloveniens högsta domstol (Vrhovno sodišče RS)

Republiken Sloveniens författningsdomstol (Ustavno sodišče RS)

Rättspraxis (Sodna praksa)

Rättspraxis (Högsta domstolens tillstånd krävs för att använda gränssnittet för tillämpningsprogram (API))

Författningsdomstolens rättspraxis (Sodna praksa Ustavnega sodišča RS)

Senaste uppdatering: 01/12/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.