В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Основни права

Англия и Уелс

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

Национални съдилища

Съдебната служба на Нейно величество (Her Majesty’s Courts & Tribunals Service)

Съдебната служба на Нейно величество носи отговорност за администрацията на наказателните, гражданските и семейноправните съдилища и трибунали в Англия и Уелс и трибуналите с обща компетентност в Шотландия и Северна Ирландия. Тя осигурява справедлива, ефикасна и ефективна съдебна система, предоставяна от независима съдебна власт.

Съдебната служба на Нейно величество цели да гарантираи навременен достъп до правосъдие за всички граждани в зависимост от специфичните им нужди, било то като жертви или свидетели на престъпления, лица, обвинени в престъпления, изпаднали в дълг потребители, деца, изложени на риск от вреди, предприятия в търговски спорове или физически лица, които се опитват да упражнят своите права за заетост или да възразят срещу решенията на органите на правителството.

За информация как да се свържете със съдилищата: Съдебни контакти

За информация как да се свържете със съдилищата: Съдебни контакти

Допълнителна информация

Граждански производства

 1. В Англия и Уелс гражданските производства се завеждат от ощетеното лице, което се нарича „ищец“. Не се изисква предварителна проверка дали искът е основателен. Гражданското производство пред Висшия съд (High Court) и окръжния съд (County Court) обикновено започва с издаването на документ, който се нарича „искова молба“ (claim form). В ранния етап на гражданското производство се извършва най-вече обмен на официални декларации по делото от съответните страни.
 2. Обикновено гражданските производства могат да се прекратят или приключат чрез компромис във всеки един момент. Производствата пред съда обикновено се гледат от съдия без съдебни заседатели. При все това, ако съдът е съгласен делото може да се гледа от съдебни заседатели, когато става въпрос за дела за измама, клевета, злословие, злонамерено съдебно преследване и незаконно задържане. Съдебните заседатели установяват фактическите съображения и се произнасят за обезщетението, което следва да бъде изплатено на пострадалата страна. Решенията обичайно следва да бъдат единодушни, но ако съдебните заседатели не могат да постигнат съгласие, могат да се приемат и решения на мнозинството.
 3. Съществуват редица процедури за принудително изпълнение, ако една от страните откаже да се съобрази с решение или заповед на съда. Когато решението е свързано с определена парична сума, най-често използваният метод за принудително изпълнение е чрез конфискуване на стоки на длъжника или заповед за запор върху доходите. Ако решението е под формата на съдебна забрана, неспазването ѝ може да доведе до задържане за обида на съда. Обикновено съдът нарежда на загубилата делото страна да заплати разходите за делото, но при искове с малък материален интерес от страните обикновено се очаква сами да поемат своите разходи, макар че обикновено могат да възстановят съдебните си разноски от загубилата страна. Идеята е, че процедурите за искове с малък материален интерес са проектирани така, че страните да могат да уредят въпроса, без да прибягват до услугите на адвокати.

Правна помощ

 1. И в трите юрисдикции на Обединеното кралство е въведена цялостна система, съгласно която нуждаещо се от правна консултация или представител в съда лице може да получи финансова помощ с държавни средства. Тези схеми се наричат „предоставяне на правна помощ“ и са основни за упражняването на законните права на всяко лице. Правната помощ е насочена към хората с ниски и скромни доходи и може да се предостави изцяло с държавни средства или да бъде обвързана с финансово участие на съответното лице. Ако бъде предоставена правна помощ, делото се провежда по обичайния начин с изключение на това, че лицето не дава пари на своя адвокат: всички плащания се извършват през фонда за правна помощ. Министерската отговорност за правната помощ в Англия и Уелс се носи от лорд-канцлера.
 2. В Англия и Уелс Комисията за правна помощ предоставя правна помощ (за граждански и наказателни производства).
 3. Правната помощ се предоставя от мрежа от организации, с които е сключен договор за предоставяне на правни услуги по граждански производства. Правилата, свързани с осигуряването на правна помощ по граждански производства, са описани принципно в Закона за правната помощ, осъждането и наказанията на престъпници от 2012 г. и подзаконовите актове и насоки, предвидени и създадени съгласно закона. Финансова помощ може да се предостави само ако делото на съответното лице попада в обхвата на схемата и изпълнява тестовете за финансови средства и основателност. В допълнение към предоставянето на правна помощ лице в лице, Комисията за правна помощ поддържа и телефонна линия за безплатни, поверителни и независими правни консултации. От април 2013 г., с някои несъществени ограничения, клиентите, търсещи помощ по въпроси, свързани с погасяването на дългове, образованието за хора със специални нужди и дискриминацията трябва да подадат своята молба за правна помощ посредством централна телефонна линия за помощ. Помощта се предоставя по телефона, освен ако не се установи, че това не е подходящо за даден клиент.
 4. Правна помощ в наказателни производства се предоставя на лица, които са обект на разследване или са обвинени в извършване на престъпление. Допустимостта за правна помощ при наказателни производства се определя от Комисията за правна помощ. В съда на магистратите подсъдимият отговаря на условията само ако премине през тест за финансови средства и тест, свързан с „интересите на правосъдието“. В Кралския съд подсъдимите лица автоматично отговарят на условията на теста, свързан с „интересите на правосъдието“. Макар че всички подсъдими лица отговарят на критериите за правна помощ, те се подлагат на тест за финансови средства и от тях може да бъде поискано да покрият известна част от разходите по делото от свои доходи и/или капитал. Подсъдимите лица, които са покрили част от разходите и след това са били оправдани, ще получат тази сума обратно с лихва.
 5. Ако дадено лице счита, че неговите права съгласно Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи са нарушени и възнамерява да представи своя случай пред Европейския съд по правата на човека, за него съществуват редица достъпни схеми за предоставяне на правна помощ и съдействие. Съгласно схемата за правна помощ на лицето може да бъде оказано съдействие от опитен юрист или юрисконсулт в предварителните етапи на иска. Ако Европейският съд по правата на човека в Страсбург обяви дадена молба за допустима, подалото я лице може да получи финансова помощ директно от Страсбург. Допустимостта се определя въз основа на това дали кандидатът отговаря на критериите за правна помощ от своята държава.
 6. В редица градски райони съществуват правни центрове за правни консултации и представителство в съда, чиито услуги могат да бъдат безплатни в зависимост от финансовите средства на съответното лице. В правните центрове, които се финансират от различни източници, често и от местните органи на властта, обикновено работят адвокати на платена служба на пълно работно време; но в много центрове има и общински служители. По-голямата част от тяхното време е посветена на проблеми, свързани с жилищно настаняване, заетост, социална сигурност и имиграция. Безплатни консултации се предлагат и от бюрата за обслужване на граждани, центрове за потребители и за консултации във връзка с жилищно настаняване, както и от специализирани консултантски центрове на различни доброволчески организации. Правният център за бежанци и консултантската служба по имиграционни въпроси, които се финансират от държавата, предлагат безплатни консултации и съдействие на търсещи убежище лица, а консултантската служба по имиграционни въпроси също така осигурява безплатни консултации и съдействие на лица с право на обжалване в качеството им на имигранти.

Жертви на престъпления

 1. Кодексът за жертвите на престъпления посочва информацията, подкрепата и услугите, които жертвите на престъпления могат да очакват да получат от органите на наказателна правосъдие на Англия и Уелс във всеки един етап от производството. Кодексът е написан на разбираем английски и групата, към която е насочен са жертвите на престъпления. Освен това в кодекса се съдържа информация за жертвите как да подадат оплакване, ако не получат това, на което имат право. С въвеждането на Хартата за свидетелите (Witness Charter) бе осигурен подобен, но незадължителен набор от стандарти за обслужване на свидетелите. В Северна Ирландия е публикуван отделен кодекс на практиките по отношение на жертвите, в който се определят стандартите за отношението и облекченията, които жертвите трябва да получат по време на техните контакти с органите за наказателно правосъдие на Северна Ирландия и информация как да подадат оплакване. Този Кодекс ще бъде заменен със задължителна нова Харта за жертвите, уредена със закон. Всички предполагаеми жертви на престъпления получават листовка „Жертви на престъпления“ с практически съвети какво да правят, ако са пострадали от престъпление. Листовката съдържа ясно обяснение на полицейските и съдебните процеси, как да се кандидатства за обезщетение и каква допълнителна помощ може да се получи.
 2. В Англия и Уелс, жертвите имат право също така да получават помощ, доколкото е възможно, да се справят и възстановят от последиците от престъплението. Жертвите ще бъде отнесен към тези услуги от полицията или могат да се обърнат. По-голямата част от жертвите са поръчани услуги за подкрепа на местно равнище от Полиция и престъпност комисари и финансирани от правителството.
 3. Ако Кралската прокурорска служба откаже да заведе дело, жертвите могат сами да заведат дело в Англия и Уелс, но на практика това се случва рядко. Жертвите могат също да подават искове за обезщетения в гражданските съдилища. Съдебната процедура е опростена, така че лица без юридически знания могат да внасят искове с малък материален интерес във връзка със загуби или щети.
 4. Ако обвиняемият бъде намерен за виновен, съдът може да му нареди да плати обезщетение на жертвата за травма, загуба или щети в резултат на престъплението. В Англия и Уелс съдилищата са длъжни да обмислят евентуално обезщетение при всяко уместно производство и да съобщят причините, ако не бъде присъдено обезщетение. Когато съдът счете, че би било уместно да се наложи глоба и обезщетение, но нарушителят не разполага с достатъчно средства да заплати и двете, следва да се даде приоритет на обезщетението. Освен това обезщетението има приоритет пред допълнителната глоба, която се понася от нарушителя (victim surcharge), ако средствата му да заплати са недостатъчни.
 5. Жертвите, които са пострадали в резултат на престъпление в Англия, Уелс или Шотландия, и които отговарят на условията за пребиваване, гражданство и други, могат да подадат молба за обезщетение от държавата съгласно схемата за обезщетяване на травми от престъпления. Обезщетението се базира на определена схема и плащанията варират от 1000 до 500 000 GBP за най-сериозно пострадалите жертви.
 6. В Северна Ирландия съществуват отделни разпоредби, съгласно които обезщетението в някои случаи може да бъде изплатено с държавни средства, ако става въпрос за травми от престъпления и умишлени имуществени вреди, включително свързаната с това загуба на доходи.

Национални институции за защита на правата на човека

Комисия за равенство и права на човека (КРПЧ)

Тази организация с офиси в Лондон, Манчестър, Глазгоу и Кардиф има законови правомощия да подпомага и следи упражняването на правата на човека; и също така да защитава, поддържа и подпомага равенство в деветте „защитени“ категории — възраст, увреждания, пол, раса, религия и убеждения, бременност и майчинство, брак и регистрирано партньорство, сексуална ориентация и смяна на пола.

Обикновено комисията не се занимава с индивидуални правни случаи, освен когато са от стратегическо значение, например за изясняване на съдържанието на закона, макар че може да даде насоки къде може да получите помощ при конкретните обстоятелства.

КРПЧ бе основана на 1 октомври 2007 г. Нейният мандат е да се бори за равенство и права на човека за всички, да работи за елиминиране на дискриминацията, намаляване на неравенството, защита на правата на човека и изграждане на добри отношения между общностите, гарантиране, че всички хора получават справедлив шанс да са част от обществото. Географската й компетентност обхваща Англия, Уелс и Шотландия, но по отношение на правата на човека, Шотландия има своя комисия по правата на човека — Шотландската комисия по правата на човека. КРПЧ обединява дейностите на предишните три комисии за равенство във Великобритания (за равенство между расите, равенство между половете и права на лицата с увреждания) и също така се занимава с нови елементи от законодателството в областта на дискриминацията (възраст, сексуална ориентация и религия или убеждения), както и права на човека. Тя разполага с правомощия да прилага законодателството в областта на равенството и има мандат да насърчава спазването на закона за правата на човека.

Равенство и права на човека

Как да получите помощ и съвети

Служба за подкрепа и консултации по въпросите на равенството (Equality Advisory and Support Service (EASS))

Безплатен телефонен номер + 44 808 800 0082

Телефон за изпращане на смс: + 44 808 800 0084

Адрес, на който може да изпратите безплатно писмо: FREEPOST EASS HELPLINE FPN6521

Омбудсман

Служба на омбудсмана по парламентарни и здравни въпроси

Тази служба служи на обществеността чрез провеждане на независими разследвания на жалби, в които се посочва неправомерно или несправедливо действие или лошо обслужване от страна на министерство, друг публичен орган в Обединеното кралство или националната здравна служба в Англия.

Служба на омбудсмана по парламентарни и здравни въпроси

Открита телефонна линия + 44 345 015 4033, от 8.30 ч. (GMT) до 17.30 ч. (GMT) от понеделник до петък

Специализирани органи за защита на правата на човека

Омбудсман за правата на детето

1. Комисар по правата на детето в Англия

Ан Лонгфийлд е комисар по правата на детето в Англия. Комисарят и нейният екип следят отговорните лица да изслушват възгледите на децата и младите хора.

Ролята на комисаря по правата на детето е описана в Закона за детето от 2004 г. и целта му е да насърчава и разпространява мненията на децата и младите хора до 18 години (до 21 години за младите хора, нуждаещи се от грижи, или с образователни затруднения).

Комисар по правата на детето в Англия

Данни за контакт:

Children's Commissioner for England
Sanctuary Buildings
20 Great Smith Street
London
SW1P 3BT

Телефон + 44 808 800 8330

2. Комисар по правата на детето в Уелс

Сали Холанд е комисарят по правата на детето в Уелс. Нейната роля е да защитава и да говори от името на децата и младите хора. Задачата й е децата и младите хора да са в безопасност, както и да знаят и да могат да упражняват своите права. Тя трябва да взема предвид правата на децата и Конвенцията на ООН за правата на детето във всички свои дейности.

Комисар по правата на детето в Уелс

Данни за контакт:

Children's Commissioner for Wales
Oystermouth House
Phoenix Way
Llansamlet
Swansea
SA7 9FS
Тел.: +44 1792 765600
Факс: +44 1792 765601

Общи цели:

 • Спомага за по-добро разбиране на правата на детето
 • Извършва преглед на адекватността и ефективността на закони, практики и служби, свързани с децата и младите хора
 • Консултира правителството и уместните органи относно правата и най-добрите интереси на децата и младите хора
 • Обяснява функциите на комисаря на деца, техните родители или настойници и заинтересовани страни
 • Изслушва мненията на децата и младите хора по въпроси, които ги касаят
 • Поддържа и доразвива ефективна организация на управление в съответствие с най-добрите практики за възможно най-ефективно, ефикасно и икономично използване на ресурсите.

Орган по защита на данните

1. Комисар по информацията

Службата на комисаря по информацията е независим орган на Обединеното кралство, чиято цел е да поддържа правото на информираност в интерес на обществото, да насърчава откритост от страна на публичните органи и да следи за неприкосновеността на личния живот на хората.

Данни за контакт:

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF

Тел.: 0303 123 1113 (или 01625 545745, ако не желаете да се свързвате с номер, който започва с „03“, или +44 1625 545745, ако се обаждате държава, различна от Обединеното кралство)

Служба на Комисаря по информацията

2. Комисар по информацията — регионална служба

Уелс

Information Commissioner's Office – Wales
Cambrian Buildings
Mount Stuart Square
Cardiff CF10 5FL
Teл.: 029 2044 8044
Факс: 029 2044 8045
Eл. поща: wales@ico.gsi.gov.uk

Други

1. УЕБСАЙТ - GOV.UK

Официалният уебсайт на правителството на Обединеното кралство за гражданите на Обединеното кралство.

Уебсайт: GOV.UK

2. Служба за помощ на гражданите (Citizens Advice Service)

Службата за помощ на гражданите помага на хората да решат правни, финансови и други свои проблеми, като осигурява безплатни, независими и поверителни консултации и се опитва да повлияе на процеса на вземане на политическите решения.

Служба за помощ на гражданите (Citizens Advice Service)

Данни за контакт на Службата за помощ на гражданите

3. Юридическа помощ по гражданскоправни въпроси

Юридическата помощ по гражданскоправни въпроси (Civil Legal Advice (CLA)) е безплатна и поверителна услуга в Англия и Уелс, ако изпълнявате условията за получаването на правна помощ. Можете да получите съдействие посредством правната помощ относно:

 • Обжалване на решения, свързани със социалните помощи
 • Задлъжнялост, ако домът ви е изложен на риск
 • Специални образователни нужди
 • Жилищно настаняване
 • Въпроси, свързани с дискриминацията
 • Помощ и съвети, ако сте жертва на домашно насилие
 • Въпроси, свързани с поставянето на дете в специализирана институция за грижи

Ще ви бъдат зададени общи въпроси относно правния ви проблем и финансовото ви състояние, за да се прецени дали имате право на правна помощ. От април 2013 г., с някои несъществени ограничения, клиентите, търсещи помощ по въпроси, свързани с погасяването на дългове, образованието за хора със специални нужди и дискриминацията трябва да подадат своята молба за правна помощ посредством централна телефонна линия за помощ. Помощта се предоставя по телефона, освен ако не се установи, че това не е подходящо за даден клиент.

Данни за контакт:

Tелефон: 0845 345 4345
Миником: 0845 609 6677
Понеделник до петък, от 9 ч. до 20 ч.
Събота, от 9 ч. до 12.30 ч.
Юридическа помощ по гражданскоправни въпроси

4. Комисар по въпросите на подпомагането на жертвите

Комисар по въпросите на подпомагането на жертвите

Ролята на комисаря по въпросите на подпомагането на жертвите е да защитава интересите на жертвите и свидетелите, да насърчава прилагането на добри практики при третирането им и да прави редовен преглед на кодекса на практиките по отношение на жертвите, в който се описва обслужването, което жертвите би следвало да получат.

По закон комисарят няма право да се намесва в конкретни случаи, но може да осигури насоки къде е най-добре да се обърнете за консултации и помощ.

5. Служба на комисаря по имиграционни въпроси

Данни за контакт:

5th Floor
Counting House
53 Tooley Street
London
SE1 2QN
Tелефон: 0845 000 0046

Службата на комисаря по имиграционни въпроси (СКИВ) е независим, неведомствен публичен орган, създаден съгласно Закона относно имиграцията и убежището от 1999 г.

Ключовите отговорности на СКИВ са да:

 • регулира консултантите по имиграционни въпроси
 • да насърчава прилагането на добри практики чрез определяне на стандарти;
 • да приема и разглежда жалби относно лица, които предоставят консултации по имиграционни въпроси;
 • да образува наказателни производства срещу лица, които извършват незаконни дейности;
 • да следи регулирането на лица, които предоставят консултации по имиграционни въпроси и които се регулират от една от определени професионални организации.

СКИВ не осигурява консултации по имиграционни въпроси и не препоръчва или одобрява конкретни консултанти.

СКИВ работи с широка гама от организации, включително професионални асоциации, трибунали, Агенцията за граничен контрол на Обединеното кралство и доброволчески организации.

За допълнителна информация посететеСлужбата на комисаря по имиграционни въпроси

Последна актуализация: 24/07/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.