Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Основни права

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Национални съдилища

Национална организация за защита на правата на човека

Омбудсман

Специализирани органи за защита на правата на човека

Други

Национални съдилища

Окръжни съдилища, административни съдилища, районни съдилища и Върховен съд

Адреси:

Окръжен съд на Харю, Liivalaia 24, 15034 Tallinn, Estonia
Окръжен съд на Виру, Kooli 2a, 41598 Jõhvi, Estonia
Окръжен съд на Тарту, Kalevi 1, 51010 Tartu, Estonia
Окръжен съд на Пярну, Kuninga 22, 80099 Pärnu, Estonia
Административен съд на Талин, Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn, Estonia
Административен съд на Тарту, Kalevi 1, 51010 Tartu, Estonia
Районен съд на Талин, Pärnu mnt 7, 15084 Tallinn, Estonia
Районен съд на Тарту, Kalevi 1, 50050 Tartu, Estonia
Върховен съд, Lossi 17, 50093 Tartu, Estonia

Тези институции решават правни спорове. Съществуват четири окръжни съдилища: Окръжен съд на Харю, Окръжен съд на Виру, Окръжен съд на Тарту и Окръжен съд на Пярну. Съществуват две административни съдилища – в Талин и Тарту. На втора инстанция (въззивно обжалване) административните отделения на областните съдилища на Талин и Тарту контролират решенията на административните съдилища. На последна инстанция решенията се контролират от административното отделение на Върховния съд.

Ако дадено лице счита, че субект на публичното право (напр. държавен орган или орган на местно самоуправление) е нарушил неговите права или е ограничил неговите свободи чрез административен акт или действие, то може да сезира административния съд по въпроса. Административният съд разглежда спорове във връзка с реформата на собствеността и поземлената собственост, държавната служба, данъчната администрация, гражданството и миграцията, обществените поръчки, държавната собственост, строителството и устройството на територията и отговорността на държавата.

Сезираният административен съд проверява дали жалбата или протестът отговарят на законовите изисквания, дали са придружени от всички приложения, изброени в жалбата, дали попадат в правомощията на административния съд и дали държавната такса е платена. Ако някое от тези условия не е изпълнено, съдът предоставя на подателя на жалбата или протеста срок от 15 дни за отстраняване на недостатъците. Ако подателят на жалбата или протеста не отстрани недостатъците в определения срок, административният съд му връща жалбата или протеста с определение като недопустими. Ако жалбата или протестът отговарят на изискванията, съдът допуска делото и се провежда предварително заседание, по време на което съдът подготвя делото така, че то да се разгледа без прекъсване в рамките на едно заседание. След приключване на предварителното заседание съдът изпраща призовки на страните по делото, като ги информира за времето и мястото на разглеждане на делото от съда.

Към окръжния съд могат да бъдат отнесени случаи, свързани с нарушаване на права от гражданскоправен характер, като договорни спорове, семейноправни спорове, наследствени или имуществени спорове, въпроси, свързани с дейността и управлението на търговски дружества и организации с нестопанска цел, спорове във връзка с интелектуална собственост и несъстоятелност, както и трудовоправни спорове. Това е само кратък списък на делата, разглеждани от окръжните съдилища съгласно Гражданския процесуален кодекс.

Лицата, които желаят да заведат дело пред гражданския съд, за да защитят правата си (или тези на други лица), трябва да подадат искова молба до съда. Молбата представлява граждански иск, заведен пред граждански съд. В подадената до съда молба трябва да се посочи лицето, срещу което се завежда делото, предметът на иска, причината (т.е. правните основания) и съществуващите доказателства в подкрепа на иска.

Когато съдът получи искова молба, той проверява дали тя отговаря на изискванията и дали държавната такса е платена. Ако молбата е непълна, съдът определя срок за отстраняване на всички недостатъци. Ако недостатъците не бъдат отстранени в определения срок, съдът прекратява производството. Ако молбата отговаря на изискванията, съдът я изпраща на насрещната страна за отговор. Съдът се произнася в разумен срок с определение за допускане или отхвърляне на исковата молба.

Ако станете жертва на престъпление, може да подадете устна или писмена жалба до съответния разследващ орган, обикновено полицията или прокуратурата.

Жалбата трябва да съдържа личните ви данни и координати за връзка, описание на престъплението, дата и подпис. Не се изисква специален формуляр, но полицията може да ви даде формуляр за подаване на жалба. Формулярът, който се изпраща до прокуратурата, е на разположение и на нейния уебсайт.

Подадената устно или по телефона жалба се регистрира, като подадените по телефона жалби могат също да бъдат записани.

Не по-късно от десет дни след получаване на жалбата, полицията или прокуратурата трябва да ви информира дали отказва да образува наказателно производство. Ако, за да се вземе решение за образуването на наказателно производство, е необходимо събирането на допълнителна информация от жалбоподателя, този срок може да бъде удължен с десет дни. Жалбоподателят се информира, че срокът за отговор е бил удължен и за причините за това удължаване.

След приключване на разследването полицията подготвя преписката и я изпраща на прокуратурата, която:

 • я изпраща за информация на предполагаемия извършител и на пострадалото лице (при поискване, вж. член 224, алинея 2 от Наказателно-процесуалния кодекс), ако счита, че разследването е приключило, след което съставя обвинителния акт и го изпраща на съда;
 • изисква от полицията да извърши допълнителни действия по разследване или
 • прекратява производството.

Национални институции за правата на човека

Понастоящем в Естония не съществува държавен орган или друга организация, подали молба да бъдат акредитирани като национална организация за защита на правата на човека.

Омбудсман

Тази роля се изпълнява от канцлера на правосъдието

Канцлер на правосъдието: Kohtu 8, 15193 Tallinn, Естония

В качеството си на омбудсман канцлерът на правосъдието следи дейността на органите, изпълняващи публични функции, и проверява дали държавните органи спазват основните права и свободи на човека и добрата административна практика. Канцлерът на правосъдието следи:

 • дейността на държавните органи и институции;
 • дейността на органите и институциите на местно самоуправление;
 • дейността на органите или институциите на публичноправните юридически лица или на частноправните лица, изпълняващи публични функции.

Всеки има право да подаде молба до канцлера на правосъдието с цел извършване на проверка на дейността на органите, изпълняващи публични функции.

Ако канцлерът на правосъдието установи, че дейността на орган, изпълняващ публични функции, е противозаконна, той изпраща становище до органа, в което посочва закононарушенията и при необходимост препоръчва начини за следване на законосъобразна и добра административна практика или предлага начини за отстраняване на нарушението. И в двата случая, преди да даде становището си, той преценява дали органът е спазил закона и дали комуникацията с лицето е била в съответствие с добрата административна практика. По свое усмотрение канцлерът на правосъдието може да отправи критики, да изрази мнение или да направи целеви препоръки за отстраняване на нарушението.

Канцлер на правосъдието

Канцлер на правосъдието: Kohtu 8, 15193 Tallinn, Естония

Всеки има право да подаде молба до канцлера на правосъдието с цел извършване на проверка дали даден закон или друг законодателен акт е съобразен с Конституцията и законите. Канцлерът на правосъдието проверява дали законодателството, прието от законодателните и изпълнителните органи и от органите на местно самоуправление, е съобразено с Конституцията и законите.

Канцлерът на правосъдието проверява:

 • конституционосъобразността на законите;
 • конституционосъобразността и законосъобразността на правителствените постановления;
 • конституционосъобразността и законосъобразността на министерските постановления;
 • конституционосъобразността и законосъобразността на постановленията на органите на местно самоуправление и на общинските и градските власти;
 • законосъобразността на законодателните актове, издавани от публичноправните юридически лица.

В случай че канцлерът на правосъдието установи, че даден законодателен акт е противоконституционен или незаконосъобразен:

 • той може да направи предложение на автора на акта да го приведе в съответствие с Конституцията и законите. Авторът на законодателния акт e длъжен да представи своето становище на канцлера на правосъдието в срок от 20 дни. Ако предложението не бъде взето под внимание, канцлерът на правосъдието подава молба до Върховния съд да обяви законодателния акт за противоконституционен или недействителен.
 • той може да изпрати официално уведомително писмо до автора на законодателния акт за привеждането му в съответствие с Конституцията и законите, като му даде срок за отстраняване на несъответствието. Ако направените в официалното уведомително писмо препоръки не бъдат взети под внимание, канцлерът на правосъдието може да направи предложение на автора на законодателния акт. Ако предложението не бъде взето под внимание, канцлерът на правосъдието подава молба до Върховния съд да обяви законодателния акт за противоконституционен или недействителен.
 • той може да представи доклад на Върховния съд, за да привлече вниманието му към съществуващите проблеми в законодателството.

Специализирани органи по правата на човека

Омбудсман за правата на детето

Канцлер на правосъдието: Kohtu 8, 15193 Tallinn, Естония

Ролята на омбудсмана за правата на детето се изпълнява от канцлера на правосъдието. Задълженията на съветниците в Отдела за правата на детето се състоят предимно в следното:

 • разглеждане на молби във връзка с правата на детето по производства за проверка на конституционосъобразността и производства, започнати от омбудсмана;
 • подготвяне и провеждане на проверки чрез посещения на детски заведения;
 • подготвяне на молби и становища по производства за проверка на конституционосъобразността;
 • осъществяване на образователни инициативи за правата на детето и повишаване на осведомеността относно Конвенцията на ООН за правата на детето, повишаване на осведомеността и организиране на обучения за правата на детето;
 • провеждане на проучвания и изследвания по въпроси, свързани с насърчаването и защитата на правата на детето;
 • осъществяване на сътрудничество между детски и младежки организации, граждански сдружения, НПО, професионални организации, научни институции и държавни органи.

За останалите аспекти на дейността на омбудсмана за правата на детето важи информацията за канцлера на правосъдието.

Орган по въпросите на равенството

Канцлер на правосъдието, комисар за равенството между половете и равното третиране

Адреси:

Канцлер на правосъдието, Kohtu 8, 15193 Tallinn, Естония

Комисар за равенството между половете и равното третиране, Gonsiori 29, 15027 Tallinn, Естония

Канцлерът на правосъдието следи за спазването на основното право на равно третиране по обичайния ред. Комисарят за равенството между половете и равното третиране е независимо длъжностно лице, изпълняващо функциите си съгласно Закона за равенството между половете и Закона за равното третиране. Ролята на комисаря е да следи за спазването на разпоредбите на тези два закона. Комисарят съветва и съдейства на гражданите при спорове, свързани с дискриминация, и изготвя експертни становища в случаи на дискриминация.

Комисарят за равенството между половете и равното третиране:

 • получава молби от гражданите и изготвя становища по случаи на дискриминация;
 • анализира въздействието на законодателството върху положението на жените и мъжете и върху представителите на малцинствени групи в обществото;
 • отправя предложения за законодателни изменения до правителството и правителствените органи и до органите на местно самоуправление;
 • съветва и информира правителството, правителствените органи и органите на местно самоуправление по въпроси, свързани с прилагането на Закона за равенството между половете и Закона за равното третиране;
 • приема мерки за насърчаване на равенството между половете и равното третиране на жените и мъжете.

Комисарят издава становища на вниманието на жертвите на дискриминация и на лицата със законен интерес да следят спазването на законовите изисквания за равно третиране. Целта на тези становища е да се направи оценка, която съвместно със Закона за равенството между половете, Закона за равното третиране, международните споразумения със задължителна сила за Република Естония и други законодателни актове да позволи да се прецени дали при въпросното правоотношение принципът на равно третиране е бил нарушен.

Становище може да бъде получено, като до комисаря се подаде молба, в която се описват фактите, будещи съмнение за наличието на дискриминация. За да изготви дадено становище, комисарят има право да получи информация от всяко лице, което би могло да разполага с необходимата информация за установяването на фактите по случай на дискриминация, както и да изиска да му бъдат представени писмени обяснения относно фактите, свързани със случай на съмнения за дискриминация, и документи или копия на документи в определения от комисаря срок.

Орган по защита на данните

Инспекторат по защита на данните, Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, Естония

Инспекторатът по защита на данните защитава следните конституционни права:

 • правото на достъп до информация за дейността на публичните органи;
 • правото на зачитане на личния и семейния живот при използването на лични данни;
 • правото на лицата на достъп до собствените им данни.

Може да бъде подадена жалба относно действие или бездействие на лице (напр. лице, обработващо лични данни, или притежател на информация), което нарушавайки правата ви, не ви окаже съдействие. Инспекторатът разглежда жалбата в срок от 30 дни от подаването ѝ. Този срок може да бъде удължен до 60 дни. Жалбоподателят трябва писмено да бъде уведомен за това.

Други специализирани органи

Не съществуват други специализирани институции.

Други

Естонска адвокатска колегия

Естонска адвокатска колегия, Rävala pst 3, 10143 Tallinn, Естония

Естонската адвокатска колегия е сдружение на естонските адвокати, чиято основна дейност е предоставянето на правни консултации на гражданите. Естонската адвокатска колегия е създадена на 14 юни 1919 г. като самоуправляващо се професионално сдружение на адвокатите, чиято цел е да организира предоставянето на правни услуги в частен и публичен интерес. Естонската адвокатска колегия организира, наред с другото, професионалното развитие на адвокатите, отношенията с юридическите професии, държавните органи и редица местни и чуждестранни организации и активно участва в изготвянето на законодателството. Колегията също така изпълнява публични функции – осигурява защита и представителство по граждански и административни дела срещу такса, плащана от държавата.

По правило, за да се получи държавна правна помощ, трябва да се подаде молба. Молбите за държавна правна помощ обикновено се подават до съда. Молбата за държавна правна помощ се препраща до разследващия орган или до прокуратурата, ако лицето е заподозрян по наказателно производство, по което участието на защитник не е задължително.

Молбите за държавна правна помощ трябва да бъдат подадени на естонски език. Молбата може също така да се подаде на английски, ако молителят на държавна помощ е физическо лице, пребиваващо в друга държава – членка на Европейския съюз, или е гражданин на друга държава – членка на ЕС, или е юридическо лице със седалище в друга държава – членка на ЕС.

По молба на разследващия орган, прокуратурата или съда Естонската адвокатска колегия назначава адвокат, който да предостави държавната правна помощ. По правило лицата нямат право да избират адвоката, който ще им предостави държавна правна помощ. Лицата обаче имат право да поискат държавната правна помощ да бъде предоставена от определен адвокат, ако той се е съгласил да предостави такава на лицето. В такъв случай името на адвоката, който е дал съгласието си, трябва да бъде посочено още в самата молба за държавна правна помощ.

При производства, при които по закон се изисква участието на защитник, не е необходимо лицето да предприема действия за получаването на държавна правна помощ (освен ако самото лице е наело адвокат) – длъжностното лице, което води производството, трябва да организира назначаването на адвокат на лицето и не е необходимо лицето да подава молба за това.

Последна актуализация: 03/08/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.