Национални съдилища и други несъдебни органи

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

Национални съдилища

Национални институции за защита на правата на човека

Омбудсман

Специализирани органи за защита на правата на човека

Други

Национални съдилища

Районните съдилища разглеждат дела по наказателни, граждански и безспорни производства. Решенията на първоинстанционния съд по принцип могат да се обжалват пред съд от по-горна инстанция. Решенията на районния съд могат да се обжалват пред апелативния съд. На свой ред решенията на апелативния съд могат да се обжалват пред Върховния съд, ако Върховният съд обяви жалбата за допустима.

Административните съдилища разглеждат жалби относно решенията на публичните органи. Решенията на административния съд се обжалват пред Върховния административен съд.

Към специализираните съдилища спадат Пазарният съд, Трудовоправният съд, Съдът по социално осигуряване и Висшият съд по импийчмънт.

Координатите за връзка на съдилищата могат да бъдат намерени на следните уебсайтове на фински език и на английски език.

Национални институции за защита на правата на човека

През 2012 г. беше изграден самостоятелно действащ и независим Център за правата на човека към Службата на парламентарния омбудсман. Ролята на Центъра за правата на човека е да разпространява информация и да насърчава образованието, обучението, изследванията и сътрудничеството в областта на основните права и правата на човека. Центърът ще изготвя доклади за спазването на основните права и правата на човека и също така ще предприема инициативи и ще издава становища за укрепване на тези права. Освен това Центърът за правата на човека ще участва в международните усилия за насърчаване на основните права и правата на човека. Центърът за правата на човека не разглежда жалби или други индивидуални случаи, които са от компетентността на висшите съдилища.

Омбудсман

Парламентарен омбудсман

Към парламентарния омбудсман можете да се обърнете, ако смятате, че публични органи или длъжностни лица са нарушили закона или не са изпълнили своите задължения. Например незаконно е да се нарушават основните права. Всеки може да подаде жалба до омбудсмана. Жалбата може да е свързана с въпрос, засягащ жалбоподателя, но е възможно да се подаде жалба и от името на друго лице или съвместно с други лица. Омбудсманът разглежда жалбата, ако съществуват основания да се смята, че даден орган е извършил незаконни действия. Разглеждането на жалбите е безплатно. Като част от разглеждането омбудсманът изслушва лицето или публичния орган, срещу когото е подадена жалбата. Освен това той изисква доклади и становища от различни органи и при необходимост може да нареди на инспектори от своята служба да проведат разследвания. Разглеждането на жалбите е безплатно.

Най-строгата сред мерките, с които разполага омбудсманът, е наказателното преследване на злоупотреби. Като алтернатива на тази мярка омбудсманът може да наложи порицание на съответното длъжностно лице. В повечето случаи той издава становище дали следваната процедура е била незаконна или е включвала небрежност и напомня каква е правилната процедура. Омбудсманът може също така да направи предложение за поправяне на грешката и да насочи вниманието на Държавния съвет към слабостите, които е установил в законовите или подзаконовите разпоредби.

Служба на парламентарния омбудсман

Адрес за посещения на място: Arkadiankatu 3, Helsinki
Пощенски адрес: 00102 Parliament
Уебсайт: https://www.oikeusasiamies.fi/en/web/guest
Електронна поща: oikeusasiamies@eduskunta.fi
Телефон: +358 9 4321
Факс: +358 9 432 2268

Канцлер по правосъдието

Към канцлера по правосъдието можете да се обърнете във връзка с въпрос, пряко засягащ жалбоподателя, или във връзка с всеки друг въпрос в случаите, когато жалбоподателят смята, че публични органи, длъжностни лица или други лица или органи, изпълняващи публични функции, са действали неправомерно или са пренебрегнали своите задължения, или че член на адвокатската колегия е пренебрегнал своите задължения. Освен това всеки, който смята, че е било нарушено някое от основните права или правата на човека, гарантирани от Конституцията, може да се обърне към канцлера по правосъдието. Служители, притежаващи съответното юридическо образование, обработват жалбите и при необходимост изискват допълнителни документи. Обикновено на жалбоподателя се дава възможност да подаде отговор до ответника. След това жалбоподателят получава писмено решение по пощата. Услугите на Службата на канцлера по правосъдието са безплатни за жалбоподателя.

Ако бъде установено наличието на незаконна или неправомерна процедура, канцлерът по правосъдието може да наложи порицание на длъжностното лице или да даде инструкции за правилно прилагане на процедурата в бъдеще. В по-сериозни случаи той може да разпореди да бъдат повдигнати обвинения срещу длъжностното лице. Ако сметне за необходимо, канцлерът по правосъдието има право да предложи промени на разпоредби или инструкции, отменяне на съдебно решение или прилагането на други извънредни способи за обжалване. Разследване, проведено от канцлера по правосъдието, може само по себе си да доведе до това публичният орган или длъжностното лице да поправи своята грешка.

Служба на канцлера по правосъдието

Адрес за посещения на място: Snellmaninkatu 1, Helsinki
Пощенски адрес: P O Box 20, FIN-00023 Government
Уебсайт: https://www.okv.fi/en/
Електронна поща: kirjaamo@okv.fi
Телефон: +358 295 162 902
Факс: +358 9 1602 3975
За контакт: tiedotus@okv.fi

Специализирани органи за защита на правата на човека

Омбудсман по правата на детето

Законът предвижда следните задължения за омбудсмана по правата на детето:

 • наблюдение на благосъстоянието на децата и младежите и на упражняването на техните права,
 • оказване на влияние върху лицата, вземащи решения, от гледна точка интересите на децата,
 • поддържане на контакти с деца и младежи и предаване на получената от тях информация на лицата, вземащи решения,
 • предаване на информация, касаеща децата, на специалисти, работещи с деца, публични органи и обществеността,
 • изграждане на сътрудничество между лицата, отговарящи за политиката за децата,
 • подпомагане прилагането на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Служба на омбудсмана по правата на детето

Адрес: Vapaudenkatu 58 A, 40100 Jyväskylä
Уебсайт: http://www.lapsiasia.fi/en/
Електронна поща: lapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi
Телефон: +358 295 666 850
Факс: +358 14 337 4248

Орган по въпросите на равенството

Омбудсман по въпросите на равенството

Омбудсманът по въпросите на равенството отговаря за: контрола на спазването на Закона за равенството между жените и мъжете, и по-специално на забраната на дискриминацията и дискриминационните обяви за работа, подпомагането на постигането на целта на този закон чрез инициативи, консултации и насоки, предоставянето на информация за Закона за равенството и за неговото прилагане, и мониторинга на равенството между жените и мъжете в различни обществени сектори. Освен това омбудсманът по въпросите на равенството следи за прилагането на защитата на половите малцинства от дискриминация.

Служба на омбудсмана по въпросите на равенството

Пощенски адрес: P O Box 22, FIN-00023 Government
Адрес за посещения на място: Hämeentie 3, Helsinki
Уебсайт: https://www.tasa-arvo.fi/web/EN/
Електронна поща: tasa-arvo@oikeus.fi
Телефон: +358 295 666 840
Телефонна линия за помощ: +358 295 666 842 (от понеделник до четвъртък от 9.00 до 11.00 ч. и от 13.00 до 15.00 ч., петък от 9.00 до 11.00 ч.)
Факс: +358 9 1607 4582

Омбудсман по въпросите на недискриминацията (Yhdenvertaisuusvaltuutettu)

Омбудсманът по въпросите на недискриминацията насърчава равенството и се бори с дискриминацията. Омбудсманът е независим орган.

С омбудсмана по въпросите на недискриминацията можете да се свържете, ако сте жертва или свидетел на дискриминация, основана на възраст, произход, народност, език, религия, убеждения, възгледи, политически дейности, синдикални дейности, семейни отношения, здравословно състояние, увреждания, сексуална ориентация или други причини, свързани с личността. Задълженията на омбудсмана включват също така подобряване на условията на живот и насърчаване на правата и статута на групите, изложени на риск от дискриминация, като например чужденците. Освен това омбудсманът контролира експулсирането на чужди граждани и действа като национален докладчик за трафика на хора.

На практика работата на омбудсмана по въпросите на недискриминацията включва по-конкретно предоставяне на съвети, проучване на индивидуални случаи, насърчаване на помирението, обучение, събиране на данни, оказване на влияние върху законодателството и практиките на органите и правна помощ. Задълженията и правата на омбудсмана са уредени в Закона за недискриминацията и Закона за омбудсмана по въпросите на недискриминацията.

Дискриминацията, основана на социалното измерение пола или половата идентичност, се третира от омбудсмана по въпросите на равенството.

Служба на омбудсмана по въпросите на недискриминацията

Пощенски адрес: P O Box 24, FIN-00023 Government
Адрес за посещения на място: Ratapihantie 9, Helsinki
Уебсайт: https://www.syrjinta.fi/web/EN/
Електронна поща: yvv@oikeus.fi
Телефон: +358 295 666 800.
Обслужване на клиенти: + 358 295 666 817 (през работни дни от 10.00 до 12.00 ч., с изключение на летните месеци)
Факс: +358 295 666 829
За контакт: +358 295 666 813 или +358 295 666 806

Орган по защита на данните

Омбудсман по защита на данните

 • следи за спазването на законодателството в областта на защитата на данните и на други закони във връзка с обработването на лични данни,
 • повишава осведомеността относно рисковете, правилата, гаранциите, задълженията и правата, свързани с обработването на лични данни,
 • извършва разследвания и инспекции,
 • налага административни санкции за нарушаване на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД),
 • изготвя становища по законодателни и административни реформи на защитата на правата и свободите на лицата във връзка с обработването на лични данни,
 • изготвя становища относно нарушения, свързани с обработването на лични данни,
 • контролира обработването на кредитната и корпоративната кредитна информация,
 • разглежда искания за обезщетяване за вреди във връзка с правата на субектите на данни и уведомяване за други проблеми във връзка с обработването на лични данни,
 • получава уведомления от длъжностните лица по защита на данните,
 • получава уведомления за нарушения във връзка с личните данни,
 • изготвя списък на случаите, в които се изискват оценки на въздействието върху защитата на данните,
 • прави оценка на предварителните консултации относно обработването на високорискови данни,
 • приема кодекси за поведение и стандартни договорни клаузи,
 • насърчава въвеждането на сертифициране, акредитация на сертифициращите органи и се занимава с оттеглянето на издадените сертификати,
 • сътрудничи с други органи на ЕС за защита на данните на принципа „обслужване на едно гише“,
 • участва в дейностите и вземането на решения на Европейския комитет по защита на данните и, когато е целесъобразно, отнася въпроси до него.

Служба на омбудсмана по защита на данните

Пощенски адрес: PO Box 800, 00531 Helsinki
Адрес за посещения на място: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Уебсайт: https://tietosuoja.fi/en/home
Електронна поща: tietosuoja@om.fi
Телефон: +358 295 666 700
Телефонна линия за помощ: + 358 295 666 777 (от понеделник до сряда от 9.00 до 11.00 ч., с изключение на летните месеци)

Други

Правна помощ

Целта на правната помощ е да предостави на лицата възможност да получат правно съдействие изцяло или отчасти за сметка на държавата. Правната помощ обхваща всички правни материи. Въпреки това обикновено не се предоставя правна помощ, ако молителят има застраховка „Правни разноски“, която покрива разходите по въпросния случай. При определени обстоятелства в рамките на наказателни производства обвиняемият има право на служебен защитник за сметка на държавата, независимо от финансовото му състояние. Жертвите на тежки престъпления с насилие или на сексуални престъпления могат да получат адвокат за сметка на държавата, независимо от своите доходи. Правна помощ не се предоставя на дружества или корпорации. Що се отнася до въпроси, за които трябва да се получи решение от орган на друга държава, правната помощ покрива разходите за правни консултации.

В случай на съдебни производства правната помощ се предоставя от служебни защитници, адвокати и други правни специалисти; по други въпроси правната помощ се предоставя от служебни защитници към държавни служби за правна помощ. Тези служби обикновено се намират в общините, в които са районните съдилища. Координатите за връзка на държавните служби за правна помощ могат да бъдат намерени на https://oikeus.fi/en/index/yhteystiedot.html.

Център за консултиране на бежанци

Центърът за консултиране на бежанци е неправителствена организация, която предоставя правна помощ и консултации на лица, търсещи убежище, бежанци и други чужденци във Финландия. Центърът също така работи за подобряване на положението на лицата, търсещи убежище, бежанците и други имигранти във Финландия и прилага политиката на Европейския съюз в областта на убежището и бежанците.

Адрес: Pasilanraitio 9 B, 00240 Helsinki
Уебсайт: https://www.pakolaisneuvonta.fi/en/legal-services/
Електронна поща: pan@pakolaisneuvonta.fi
Телефон: +358 923 139 300
Факс:+358 923 139 310
Последна актуализация: 19/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.